Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0095/2009

Συζήτηση :

PV 21/10/2009 - 9
CRE 21/10/2009 - 9

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 8.6
PV 22/10/2009 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

9. Προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) - Διατλαντική συνεργασία σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009), Διατλαντική συνεργασία σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Luc Mélenchon, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir και Peter Skinner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht και Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle και Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και την 4η σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0096/2009)

- Adrian Severin και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Συμβουλίου Οικονομικών (TEC) και τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ - ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) (B7-0112/2009)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου