Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

10. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B7-0212/2009).

Ερώτηση 1 (Bernd Posselt): Δικαιώματα του ανθρώπου στην Κούβα.

Η Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Νικόλαου Χουντή και Krisztina Morvai.

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες που καθορίζουν τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 2 (Marian Harkin): Κακομεταχείριση υπερηλίκων.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău και Seán Kelly.

Ερώτηση 3 (Olle Schmidt): Ο Σουηδός δημοσιογράφος, Dawit Isaak, που κρατείται σε φυλακή της Ερυθραίας.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Olle Schmidt.

Ερώτηση 4 (Anna Hedh): Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των βλαβών που σχετίζονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis και Catherine Stihler.

Ερώτηση 5 (Justas Vincas Paleckis): Η περιβαλλοντική διάσταση των αγωγών φυσικού αερίου.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Κατάργηση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Silvia-Adriana Ţicău και Franz Obermayr.

Ερώτηση 7 (Νικόλαου Χουντή): Παρενόχληση της Τουρκίας σε βάρος εναέριων μέσων της υπηρεσίας ελέγχου εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex).

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του ΝικόλαουΧουντή.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai.

Η ερώτηση 8 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 9 (Mairead McGuinness): Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness και Seán Kelly.

Η ερώτηση 10 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 19 (Seán Kelly): Χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής στον τομέα του Αθλητισμού.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly και Mairead McGuinness.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου