Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 205kWORD 99k
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία του ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29-30 Οκτωβρίου 2009) (συζήτηση)
 3.Ώρα των ψηφοφοριών
  
3.1.Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
 4.Αιτιολογήσεις ψήφου
 5.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Υποδοχή
 8.Οι θεσμικές πτυχές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης: η πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη (συζήτηση)
 9.Προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) - Διατλαντική συνεργασία σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα (συζήτηση)
 10.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 11.Βουλευτική ασυλία
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Πρόοδος των συστημάτων SIS II και VIS (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Προετοιμασία του ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29-30 Οκτωβρίου 2009) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29-30 Οκτωβρίου 2009)

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Γεώργιος Τούσσας, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan και Mario Borghezio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Franz Obermayr, Elmar Brok ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Γεώργιος Παπαστάμκος και Peter Liese.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

3. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


3.1. Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Η συζήτηση έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2009).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 20.10.2009 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 και B7-0094/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0088/2009

(αντικαθιστά τις B7-0088/2009, B7-0089/2009 και B7-0091/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella και Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera και Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Ο Mario Borghezio έχει επίσης υπογράψει την πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B7-0088/2009.

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0088/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0089/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0090/2009

(αντικαθιστά τις B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 και B7-0094/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes και David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Ramon Tremosa I Balcells έχει επίσης υπογράψει την πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B7-0090/2009.

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις:

- Edite Estrela επί του περιεχομένου της τροπολογίας 2;

- David-Maria Sassoli, για να αμφισβητήσει το παραδεκτό των τροπολογιών 7, 8 και 9 (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εξέτασε τις εν λόγω τροπολογίες και τις χαρακτήρισε ως παραδεκτές )·

- Mario Mauro, για να προτείνει οι ανωτέρω τροπολογίες να τεθούν σε ψηφοφορία, αλλά να διατυπωθούν κατά τρόπο ώστε να μην ορίζεται ονομαστικά ένα πρόσωπο·

- Niccolò Rinaldi, για να ζητήσει την άνευ ετέρου απόσυρση αυτών των τροπολογιών·

- David-Maria Sassoli, για να υποστηρίξει την πρόταση του Mario Mauro, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη της Ομάδας του να ψηφίσουν κατά των εν λόγω τροπολογιών (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι αυτές οι τροπολογίες θα τεθούν σε ψηφοφορία χωρίς να περιλαμβάνουν ονομαστικά δεδομένα)·

- Nuno Melo, για να προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος 2α. Αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη

- József Szájer, για να προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα αιτιολογική σκέψη Δα. Αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0090/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0091/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0092/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0093/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0094/2009

Απορρίπτεται

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Mario Mauro, ο οποίος επισημαίνει ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ιδιωτική κατοικία του Clemente Mastella απουσία του τελευταίου, και ζητεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να εξακριβώσει εάν αυτό το μέτρο δεν αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των προνομίων και ασυλιών αυτού του βουλευτή (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα εξετάσει το ζήτημα).

Παρεμβαίνει ο Vytautas Landsbergis επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.


4. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly και Aldo Patriciello.


5. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Tiziano Motti ανακοίνωσε ότι ήταν παρών αλλά δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στην Ιταλία και στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

°
° ° °

Ο Jacek Olgierd Kurski αναφέρει, ότι για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχει στις πρώτες δώδεκα ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση της συνεδριάσεως στις 20 Οκτωβρίου 2009.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Νοτίου Αφρικής, υπό την Joanmariae Louise Fubbs, Πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας στην Εθνοσυνέλευση της Νοτίου Αφρικής, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


8. Οι θεσμικές πτυχές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης - Δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης: η πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης [2009/2133(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης: η πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Andrew Duff, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner και Charles Tannock.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David και William (The Earl of) Dartmouth για να θέσει μια ερώτηση "γαλάζια κάρτα" στον Cristian Dan Preda, στην οποία ο τελευταίος απαντά.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση "γαλάζια κάρτα" του Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys και Riikka Manner.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner και Elmar Brok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


9. Προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) - Διατλαντική συνεργασία σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009), Διατλαντική συνεργασία σε δικαστικά και αστυνομικά θέματα

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Luc Mélenchon, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir και Peter Skinner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht και Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle και Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και την 4η σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0096/2009)

- Adrian Severin και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη συνεδρίαση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Συμβουλίου Οικονομικών (TEC) και τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ - ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) (B7-0112/2009)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


10. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B7-0212/2009).

Ερώτηση 1 (Bernd Posselt): Δικαιώματα του ανθρώπου στην Κούβα.

Η Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Νικόλαου Χουντή και Krisztina Morvai.

Η Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες που καθορίζουν τη διεξαγωγή της ώρας των ερωτήσεων.

Ερώτηση 2 (Marian Harkin): Κακομεταχείριση υπερηλίκων.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău και Seán Kelly.

Ερώτηση 3 (Olle Schmidt): Ο Σουηδός δημοσιογράφος, Dawit Isaak, που κρατείται σε φυλακή της Ερυθραίας.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Olle Schmidt.

Ερώτηση 4 (Anna Hedh): Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των βλαβών που σχετίζονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis και Catherine Stihler.

Ερώτηση 5 (Justas Vincas Paleckis): Η περιβαλλοντική διάσταση των αγωγών φυσικού αερίου.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Κατάργηση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Silvia-Adriana Ţicău και Franz Obermayr.

Ερώτηση 7 (Νικόλαου Χουντή): Παρενόχληση της Τουρκίας σε βάρος εναέριων μέσων της υπηρεσίας ελέγχου εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex).

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του ΝικόλαουΧουντή.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai.

Η ερώτηση 8 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 9 (Mairead McGuinness): Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness και Seán Kelly.

Η ερώτηση 10 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 19 (Seán Kelly): Χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής στον τομέα του Αθλητισμού.

Η Cecilia Malmström απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly και Mairead McGuinness.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


11. Βουλευτική ασυλία

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεώς της στις 5 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, ομόφωνα, να θεωρήσει ως μη παραδεκτές δύο αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Roberto FIORE, πρώην βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είχε υποβάλει ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Vicenza (Ιταλία), στις 7 Απριλίου 2009 και στις 24 Αυγούστου 2009.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση και αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την απόφαση αυτή στις αρμόδιες ιταλικές αρχές.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE και EFD τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή AFET:
Νικόλαος Σαλαβράκος

επιτροπή ECON:
Σπυρίδων Δανέλλης

επιτροπή PETI:
Νικόλαος Σαλαβράκος

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας:
Νικόλαος Σαλαβράκος

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο:
Σπυρίδων Δανέλλης

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν:
Carlo Fidanza

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν:
Ο Carlo Fidanza δεν είναι πλέον μέλος.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


13. Πρόοδος των συστημάτων SIS II και VIS (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 19 Οκτωβρίου 2009 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.10.2009).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Carlos Coelho και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πρόοδο των συστημάτων SIS II και VIS (B7-0097/2009)

- Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση προόδου όσον αφορά το SIS II και το VIS (B7-0103/2009)

- Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση προόδου όσον αφορά το SIS II και το VIS (B7-0108/2009)

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


14. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 428.982/OJJE).


15. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 7.05 μ.μ.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa I Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου