Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 194kWORD 94k
Kolmapäev, 21. oktoober 2009 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (29.-30. oktoober 2009) (arutelu)
 3.Hääletused
  
3.1.Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (hääletus)
 4.Selgitused hääletuse kohta
 5.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Tervitus
 8.Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid - Euroopa välisteenistuse loomine: läbirääkimiste seis liikmesriikidega (arutelu)
 9.Atlandiülese majandusnõukogu koosoleku ja EL-USA tippkohtumise ettevalmistamine (2.-3. november 2009) - Kohtu- ja politseialane atlandiülene koostöö (arutelu)
 10.Infotund (küsimused nõukogule)
 11.Parlamendiliikme puutumatus
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13. SIS II ja VIS arengu hetkeseis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 14.Järgmise istungi päevakord
 15.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (29.-30. oktoober 2009) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (29.-30. oktoober 2009)

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan ja Mario Borghezio.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Franz Obermayr, Elmar Brok, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos ja Peter Liese.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

3. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


3.1. Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides (hääletus)

Arutelu toimus 8. oktoobril 2009 (8.10.2009 protokolli punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 20.10.2009 (20.10.2009protokoll punkt 18).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 ja B7-0094/2009

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0088/2009

(asendades B7-0088/2009, B7-0089/2009 ja B7-0091/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera ja Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel

Mario Borghezio kirjutas samuti alla resolutsiooni ühisettepanekule RC-B7-0088/2009.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0088/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0089/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0090/2009

(asendades B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 ja B7-0094/2009),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes ja David-Maria Sassoli fraktsiooni S&D nimel
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine ja Pino Arlacchi fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ramon Tremosa I Balcells kirjutas samuti alla resolutsiooni ühisettepanekule RC-B7-0090/2009.

Tagasi lükatud

Sõnavõtud:

- Edite Estrela muudatusettepaneku 2 sisu kohta;

- David-Maria Sassoli, kes vaidlustas muudatusettepanekute 7, 8 ja 9 vastuvõetavuse (asepresident vastas talle, et parlamendi president vaatas nimetatud muudatusettepanekud läbi ja tunnistas need vastuvõetavaks);

- Mario Mauro, kes tegi ettepaneku panna nimetatud muudatusettepanekud hääletusele, kuid muuta neid selliselt, et kedagi nimeliselt ei nimetata;

- Niccolò Rinaldi, kes nõudis, et need muudatusettepanekud võetaks lihtsalt tagasi;

- David-Maria Sassoli, kes toetas Mario Mauro ettepanekut ja kutsus oma fraktsiooni liikmeid üles hääletama nende muudatusettepanekute vastu (asepresident ütles, et muudatusettepanekud pannakse hääletusele isikunimedeta);

- Nuno Melo, kes tegi suulise muudatusettepaneku uue lõike 2 a lisamiseks, mis lükati tagasi, kuna üle 40 parlamendiliikme oli selle vastu;

- József Szájer, kes tegi suulise muudatusettepaneku uue põhjenduse D a lisamiseks, mis lükati tagasi, kuna üle 40 parlamendiliikme oli selle vastu.

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0090/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0091/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0092/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0093/2009

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0094/2009

Tagasi lükatud

°
° ° °

Sõna võttis Mario Mauro, kes ütles, et Clemente Mastella kodus toimus tema äraolekul kolmapäeva hommikul läbiotsimine, ja palus, et parlamendi president kontrolliks, ega sellega ei rikutud parlamendiliikme privileege ja puutumatust (asepresident vastas, et parlamendi president uurib küsimust).

Vytautas Landsbergis võttis sõna hääletuse tulemuse kohta.


4. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Infovabadus Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly ja Aldo Patriciello.


5. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Tiziano Motti teatas, et ta viibis kohal, kuid ei osalenud infovabadust Itaalias ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides käsitlevate resolutsiooni ettepanekute hääletamisel.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski teatas, et ta ei saanud tehnilistel põhjustel osaleda 20. oktoobri 2009. aasta istungi kaheteistkümnel esimesel nimelisel hääletusel.


(Istung katkestati kell 13.05 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Lõuna-Aafrika parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Lõuna-Aafrika Rahvuskogu kaubandus- ja tööstuskomisjoni juhti Joanmariae Louise Fubbsi, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


8. Euroopa välisteenistuse loomise institutsioonilised aspektid - Euroopa välisteenistuse loomine: läbirääkimiste seis liikmesriikidega (arutelu)

Raport Euroopa välisteenistuse loomise institutsiooniliste aspektide kohta [2009/2133(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa välisteenistuse loomine: läbirääkimiste seis liikmesriikidega

Elmar Brok tutvustas raportit

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega

Sõna võtsid Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrew Duff, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Morten Messerschmidt fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner ja Charles Tannock.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

Sõna võtsid Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David ja William (The Earl of) Dartmouth, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Cristian Dan Predale, kes vastas sellele.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys ja Riikka Manner.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner ja Elmar Brok.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 8.8.


9. Atlandiülese majandusnõukogu koosoleku ja EL-USA tippkohtumise ettevalmistamine (2.-3. november 2009) - Kohtu- ja politseialane atlandiülene koostöö (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Atlandiülese majandusnõukogu koosoleku ja EL-USA tippkohtumise ettevalmistamine (2.-3. november 2009) - Kohtu- ja politseialane atlandiülene koostöö

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Canfin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Jean-Luc Mélenchon fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir ja Peter Skinner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht ja Zoltán Balczó.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle ja Werner Langen fraktsiooni PPE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu neljas kohtumine (B7-0096/2009)

- Adrian Severin ja Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja USA tippkohtumine (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumise ning 2. ja 3. novembril 2009. aastal toimuva ELi ja USA tippkohtumise ettevalmistamine (B7-0112/2009)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 8.9.


10. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B7-0212/2009).

Küsimus 1 (Bernd Posselt): Inimõigused Kuubas.

Cecilia Malmström (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Nikolaos Chountis ja Krisztina Morvai.

Asepresident tuletas meelde infotunni läbiviimise korda.

Küsimus 2 (Marian Harkin): Eakate väärkohtlemine.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău ja Seán Kelly.

Küsimus 3 (Olle Schmidt): Eritreas vangistatud Rootsi ajakirjanik Dawit Isaak.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Olle Schmidt.

Küsimus 4 (Anna Hedh): ELi alkoholistrateegia.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis ja Catherine Stihler.

Küsimus 5 (Justas Vincas Paleckis): Gaasijuhtmete keskkonnaaspekt.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Töötajate liikmesriikidevahelise vaba liikumise takistuste kõrvaldamine.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău ja Franz Obermayr.

Küsimus 7 (Nikolaos Chountis): Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) lennukite häirimine Türgi poolt.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Nikolaos Chountis.

Sõna võttis Krisztina Morvai.

Küsimus 8 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 9 (Mairead McGuinness): Määruse (EÜ) nr 1/2005 läbivaatamine.

Cecilia Malmström vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness ja Seán Kelly.

Küsimus 10 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 19 (Seán Kelly): Sport komisjoni haldusalas.

Cecilia Malmström vastas küsimusele.

Sõna võtsid Seán Kelly ja Mairead McGuinness.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.


11. Parlamendiliikme puutumatus

Õiguskomisjon otsustas 5. oktoobri 2009. aasta koosolekul üksmeelselt lugeda vastuvõetamatuks Vicenza (Itaalia) kohtu riigiprokuröri esitatud kaks taotlust (7. aprillil 2009 ja 24. augustil 2009) Euroopa Parlamendi endiselt liikmelt Roberto FIORElt puutumatuse äravõtmiseks.

Parlament võttis selle teadmiseks ja tegi presidendile ülesandeks edastada otsus Itaalia pädevatele ametiasutustele.


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Asepresident on saanud fraktsioonide PPE ja EFD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET komisjon:
Nikolaos Salavrakos

ECON komisjon:
Spyridon Danellis

PETI komisjon:
Nikolaos Salavrakos

Delegatsioon ELi-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis:
Nikolaos Salavrakos

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks:
Spyridon Danellis

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks:
Carlo Fidanza

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks:
Carlo Fidanza ei ole enam liige

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


13.  SIS II ja VIS arengu hetkeseis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 19. oktoober 2009 (19.10.2009protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Carlos Coelho ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel: SIS II ja VISi edenemine (B7-0097/2009);

- Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel: Ülevaade SIS II ja VISi olukorrast (B7-0103/2009);

- Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel: SIS II ja VISi olukord (B7-0108/2009).

Hääletus: 22.10.2009protokoll punkt 8.6.


14. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 428.982/OJJE).


15. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 19.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika