Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 189kWORD 97k
Keskiviikko 21. lokakuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston valmistelu (29. ja 30. lokakuuta 2009) (keskustelu)
 3.Äänestykset
  
3.1.Tiedonvälityksen vapaus Italiassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa (äänestys)
 4.Äänestysselitykset
 5.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Unionin ulkoisten toimien yksikön perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat - Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen: jäsenvaltioiden kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)
 9.Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 - Transatlanttinen oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö (keskustelu)
 10.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 11.Parlamentaarinen koskemattomuus
 12.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 13.Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 14.Seuraavan istunnon esityslista
 15.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Eurooppa-neuvoston valmistelu (29. ja 30. lokakuuta 2009) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu (29. ja 30. lokakuuta 2009)

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda, joka käytti ensin puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta ja vastasi sen jälkeen kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan ja Mario Borghezio.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Franz Obermayr, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos ja Peter Liese.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

3. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


3.1. Tiedonvälityksen vapaus Italiassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa (äänestys)

Keskustelu käytiin 8. lokakuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 8.10.2009, kohta 5).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 20.10.2009 (istunnon pöytäkirja 20.10.2009, kohta 18).

Päätöslauselmaesitykset B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 ja B7-0094/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0088/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0088/2009, B7-0089/2009 ja B7-0091/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta
Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera ja Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta

Myös Mario Borghezio allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B7-0088/2009.

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0088/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0089/2009

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0090/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 ja B7-0094/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes ja David-Maria Sassoli S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine ja Pino Arlacchi ALDE-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Myös Ramon Tremosa I Balcells allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC-B7-0090/2009.

Hylättiin

Puheenvuorot:

- Edite Estrela tarkistuksen 2 sisällöstä;

- David-Maria Sassoli, joka katsoi, että tarkistuksia 7, 8 ja 9 ei voitu ottaa käsiteltäväksi (puhemies vastasi hänelle, että parlamentin puhemies oli tarkastanut kyseiset tarkistukset ja todennut, että ne voidaan ottaa käsiteltäväksi);

- Mario Mauro, joka ehdotti, että kyseisistä tarkistuksista äänestetään mutta niitä muutetaan niin, että niissä ei mainita henkilöitä nimeltä;

- Niccolò Rinaldi, joka pyysi, että nämä tarkistukset yksinkertaisesti peruutetaan;

- David-Maria Sassoli, joka kannatti Mario Mauron ehdotusta ja kehotti ryhmänsä jäseniä äänestämään näitä tarkistuksia vastaan (puhemies ilmoitti, että näistä tarkistuksista toimitetaan äänestys ilman henkilöiden nimiä);

- Nuno Melo, joka esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi 2 a kohta; suullista tarkistusta ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä;

- József Szájer, joka esitti suullisen tarkistuksen, jolla lisätään uusi johdanto-osan kappale D a; suullista tarkistusta ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0090/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0091/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0092/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0093/2009

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0094/2009

Hylättiin

°
° ° °

Mario Mauro käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että Clemente Mastellan yksityisasunnolla oli tänä aamuna tämän poissa ollessa suoritettu kotietsintä. Hän pyysi parlamentin puhemiestä tarkistamaan, että kyseisellä toimenpiteellä ei loukattu kyseisen jäsenen etuoikeuksia ja koskemattomuutta (puhemies vastasi hänelle, että parlamentin puhemies aikoo tarkastella asiaa).

Vytautas Landsbergis käytti puheenvuoron äänestyksen tuloksesta.


4. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Tiedonvälityksen vapaus Italiassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly ja Aldo Patriciello.


5. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Tiziano Motti ilmoitti, että hän oli läsnä mutta ei osallistunut tiedonvälityksen vapautta Italiassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa koskevista päätöslauselmaesityksistä toimitettuihin äänestyksiin.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski ilmoitti, että teknisistä syistä johtuen hän ei ollut voinut osallistua kahteentoista ensimmäiseen nimenhuutoäänestykseen 20. lokakuuta 2009 järjestetyssä istunnossa.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


7. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Etelä-Afrikan parlamentin valtuuskunnan, jota johti kansalliskokouksen kauppa- ja teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joanmariae Louise Fubbs.


8. Unionin ulkoisten toimien yksikön perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat - Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen: jäsenvaltioiden kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)

Mietintö: Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat [2009/2133(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen: jäsenvaltioiden kanssa käytävien neuvottelujen tilanne

Elmar Brok esitteli laatimansa mietinnön.

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Alojz Peterle PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta; hän vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrew Duff, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Morten Messerschmidt EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner ja Charles Tannock.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David ja William (The Earl of) Dartmouth, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Cristian Dan Predalle, joka vastasi siihen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó; hän vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys ja Riikka Manner.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.8.


9. Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 - Transatlanttinen oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 Transatlanttinen oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Pascal Canfin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir ja Peter Skinner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht ja Zoltán Balczó.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle ja Werner Langen PPE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja neljännestä transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0096/2009)

- Adrian Severin ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen ja EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen valmistelusta (2. ja 3. marraskuuta 2009) (B7-0112/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.9.


10. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0212/2009).

Kysymys 1 (Bernd Posselt): Ihmisoikeudet Kuubassa.

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Nikolaos Chountis ja Krisztina Morvai.

Puhemies palautti mieliin kyselytunnin kulkua koskevat säännöt.

Kysymys 2 (Marian Harkin): Ikääntyneiden kaltoinkohtelu.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău ja Seán Kelly.

Kysymys 3 (Olle Schmidt): Ruotsalainen toimittaja Dawit Isaak vangittuna Eritreassa.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Olle Schmidt.

Kysymys 4 (Anna Hedh): EU:n alkoholistrategia.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis ja Catherine Stihler.

Kysymys 5 (Justas Vincas Paleckis): Kaasuputkien ympäristönäkökohdat.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Työvoiman vapaan liikkuvuuden esteiden poistaminen jäsenvaltioiden väliltä.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Silvia-Adriana Ţicău ja Franz Obermayr.

Kysymys 7 (Nikolaos Chountis): Turkin suorittama Euroopan unionin rajavalvontaviraston (Frontex) ilma-alusten häirintä.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Nikolaos Chountis.

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron.

Kysymys 8 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 9 (Mairead McGuinness): Asetuksen (EY) N:o 1/2005 tarkistaminen.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Mairead McGuinness ja Seán Kelly.

Kysymys 10 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 19 (Seán Kelly): Urheilu yhdeksi komission vastuualueeksi.

Cecilia Malmström vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Seán Kelly ja Mairead McGuinness.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


11. Parlamentaarinen koskemattomuus

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 5. lokakuuta 2009 yksimielisesti, että kahta pyyntöä, jotka koskevat entisen Euroopan parlamentin jäsenen Roberto Fioren parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä ja jotka Vicenzan (Italia) tuomioistuimen yleinen syyttäjä on toimittanut 7. huhtikuuta 2009 ja 24. elokuuta 2009, ei voida ottaa käsiteltäviksi.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi ja pyysi puhemiestä välittämään päätöksen toimivaltaisille Italian viranomaisille.


12. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja EFD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta:
Nikolaos Salavrakos

ECON-valiokunta:
Spyridon Danellis

PETI-valiokunta:
Nikolaos Salavrakos

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarinen sekavaliokunta:
Nikolaos Salavrakos

Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta:
Spyridon Danellis

Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta:
Carlo Fidanza

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta:
Carlo Fidanza ei ole enää jäsen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


13. Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Keskustelu käytiin 19. lokakuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 19.10.2009, kohta 18).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Carlos Coelho ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta ja Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta SIS II:n ja VIS:n tilanteesta (B7-0097/2009)

- Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta SIS II:n ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanteesta (B7-0103/2009)

- Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta SIS II:n ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanteesta (B7-0108/2009).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 8.6.


14. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 428.982/OJJE).


15. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 19.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö