Index 
Jegyzőkönyv
PDF 203kWORD 98k
2009. október 21., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács előkészítése (2009. október 29-30.) (vita)
 3.Szavazások órája
  
3.1.A tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban (szavazás)
 4.A szavazáshoz fűzött indokolások
 5.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Köszöntés
 8.Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai - Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása: a tagállamokkal folytatott tárgyalások állása (vita)
 9.A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és AZ EU/USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.) - Transzatlanti bírósági és rendőrségi együttműködés (vita)
 10.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 11.Képviselői mentelmi jog
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13. A SIS II és a VIS jelenlegi helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 14.A következő ülésnap napirendje
 15.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Az Európai Tanács előkészítése (2009. október 29-30.) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2009. október 29-30.)

Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol Zoltán Balczó kékkártyás kérdésére is, Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan és Mario Borghezio.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Felszólal: Franz Obermayr, Elmar Brok, aki válaszol William (The Earl of) Dartmouth kékkártyás kérdésére is, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos és Peter Liese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Cecilia Malmström és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

3. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


3.1. A tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. október 8 (2009.10.8-i jegyzőkönyv 5. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2009.10.20 (2009.10.20-i jegyzőkönyv 18. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 és B7-0094/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0088/2009

(amely a B7-0088/2009, B7-0089/2009 és B7-0091/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella és Elisabetta Gardini, a PPE képviselőcsoport nevében
Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera és Francesco Enrico Speroni, az EFD képviselőcsoport nevében

Mario Borghezio is aláírta az RC-B7-0088/2009 közös állásfoglalásra irányuló indítványt .

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0088/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0089/2009

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0090/2009

(a B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 és B7-0094/2009 helyett):

előterjesztették a következő képviselők:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes és David-Maria Sassoli, az S&D képviselőcsoport nevében
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine és Pino Arlacchi, az ALDE képviselőcsoport nevében
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda és Rebecca Harms, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Ramon Tremosa I Balcells is aláírta az RC-B7-0090/2009 közös állásfoglalásra irányuló indítványt.

Elutasítva

Felszólalások:

- Edite Estrela a 2. módosításról;

- David-Maria Sassoli vitatja a 7., 8. és 9. módosítás befogadhatóságát (Az elnök azt válaszolja, hogy a Parlament elnöke megvizsgálta az említett módosításokat és befogadhatónak nyilvánította azokat);

- Mario Mauro javasolja, hogy szavazzanak az említett módosításokról, azonban előtte módosítsák őket úgy, hogy ne tartalmazzák egy konkrét személy nevét;

- Niccolò Rinaldi kéri, hogy a módosításokat egyszerűen vonják vissza;

- David-Maria Sassoli támogatja Mario Mauro javaslatát, felkérve ugyanakkor képviselőcsoportja tagjait, hogy szavazzana a módosítások ellen (Az elnök kijelenti, hogy a módosításokat úgy fogják szavazásra bocsátani, hogy azok nem tartalmaznak névre vonatkozó adatokat);

- Nuno Melo szóbeli módosítást javasol, egy új (2a) bekezdés beillesztése érdekében, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte figyelembe vételét;

- József Szájer szóbeli módosítást javasol, egy új (Da) preambulumbekezdés beillesztése érdekében, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte figyelembe vételét;.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0090/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0091/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0092/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0093/2009

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0094/2009

Elutasítva

°
° ° °

Felszólal: Mario Mauro, aki jelzi, hogy ma reggel - távollétében - házkutatást folytattak Clemente Mastella lakhelyén, és kéri, hogy a Parlament elnöke vizsgálja meg, hogy az intézkedés nem sérti-e a képviselő mentelmi jogát (Az elnök azt válaszolja, hogy a Parlament elnöke meg fogja vizsgálni a kérdést.).

Felszólal: Vytautas Landsbergis a szavazás eredményéről.


4. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly és Aldo Patriciello.


5. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Tiziano Motti közli, hogy jelen volt, de nem vett részt A tájékoztatás szabadsága Olaszországban és az Európai Unió más tagállamaiban című állásfoglalási indítványról szóló szavazáson.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski jelzi, hogy technikai okokból nem tudott részt venni a 2009. október 20-i ülés első 12 név szerinti szavazásán.


(A 13.05-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Libor ROUČEK
alelnök

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


7. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Dél-Afrikai Nemzetgyűlés küldöttségét, melyet Joanmariae Louise Fubbs, a Dél-Afrikai Nemzetgyűlés Kereskedelmi és Ipari Bizottságának elnöke vezetett, és melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


8. Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai - Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása: a tagállamokkal folytatott tárgyalások állása (vita)

Jelentés az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól [2009/2133(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A7-0041/2009)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása: a tagállamokkal folytatott tárgyalások állása.

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Alojz Peterle, a PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, az S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, az ALDE képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, az ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol Andrew Duff kékkártyás kérdésére is, Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, az EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner és Charles Tannock.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Felszólal: Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David és William (The Earl of) Dartmouth, aki kékkártyás kérdést intéz Cristian Dan Predahoz, aki válaszol a kérdésre.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, aki válaszol Íñigo Méndez de Vigo kékkártyás kérdésére, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys és Riikka Manner.

Felszólal: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner és Elmar Brok.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.10.22-i jegyzőkönyv 8.8. pont .


9. A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és AZ EU/USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.) - Transzatlanti bírósági és rendőrségi együttműködés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és az EU/USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.), Transzatlanti bírósági és rendőrségi együttműködés

Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Pascal Canfin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Mélenchon, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir és Peter Skinner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht és Zoltán Balczó.

Felszólal: Cecilia Malmström és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle és Werner Langen, a PPE képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, a soron következő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács negyedik üléséről (B7-0096/2009)

- Adrian Severin és Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU–USA csúcstalálkozóról (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Transzatlanti Gazdasági Tanács (TGT) ülésének és az EU–USA csúcstalálkozónak (2009. november 2–3.) az előkészítéséről (B7-0112/2009)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.10.22-i jegyzőkönyv 8.9. pont .


10. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0212/2009).

Kérdés: 1 (Bernd Posselt): Emberi jogok Kubában.

Cecilia Malmström (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Nikolaos Chountis és Krisztina Morvai kiegészítő kérdéseire.

Az elnök asszony emlékeztet a kérdések órája lebonyolításának szabályaira.

Kérdés: 2 (Marian Harkin): Az idősekkel szembeni rossz bánásmód.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 3 (Olle Schmidt): Az Eritreában fogva tartott svéd újságíró, Dawit Isaak.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Olle Schmidt kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 4 (Anna Hedh): Az EU alkoholstratégiája.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis és Catherine Stihler kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 5 (Justas Vincas Paleckis): A gázvezetékek környezeti vonatkozásai.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 6 (Silvia-Adriana Ţicău): A munkaerő tagállamok közötti szabad mozgása útjában álló akadályok felszámolása.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Silvia-Adriana Ţicău és Franz Obermayr kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 7 (Nikolaos Chountis): Az Európai Unió külső határainak ellenőrzését ellátó szolgálat (Frontex) légi közlekedési járműveinek Törökország általi zaklatása.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Nikolaos Chountis kiegészítő kérdésére.

Felszólal: Krisztina Morvai.

A 8. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

Kérdés: 9 (Mairead McGuinness): Az 1/2005/EK rendelet felülvizsgálata.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

A 10. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

Kérdés: 19 (Seán Kelly): A Bizottság sportpolitikája.

Cecilia Malmström válaszol a kérdésre.

Felszólal: Seán Kelly és Mairead McGuinness.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


11. Képviselői mentelmi jog

A Jogi Bizottság 2009. október 5-i ülésén egyhangúlag úgy határozott, hogy elfogadhatatlannak minősít két, Roberto FIORE, volt európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet, melyet a vicenzai (Olaszország) államügyész 2009. április 7-én, illetve 2009. augusztus 24-én nyújtott be.

A Parlament tudomásul veszi, és utasítja elnökét, hogy továbbítsa a határozatot az illetékes olasz hatóságoknak.


12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE és az EFD képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

AFET bizottság:
Nikolaos Salavrakos

ECON bizottság:
Spyridon Danellis

PETI bizottság:
Nikolaos Salavrakos

Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség:
Nikolaos Salavrakos

A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:
Spyridon Danellis

Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:
Carlo Fidanza

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:
Carlo Fidanza már nem tag.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


13.  A SIS II és a VIS jelenlegi helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. október 19 (2009.10.19-i jegyzőkönyv 18. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Carlos Coelho és Simon Busuttil, a PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, az S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, a SIS II és a VIS előrehaladásáról (B7-0097/2009)

- Tatjana Ždanoka, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a SIS II és a VIS jelenlegi helyzetéről (B7-0103/2009)

- Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a SIS II és a VIS jelenlegi helyzetéről (B7-0108/2009)

Szavazás: 2009.10.22-i jegyzőkönyv 8.6. pont .


14. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 428.982/OJJE).


15. Az ülés berekesztése

Az ülést 19.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat