Indekss 
Protokols
PDF 194kWORD 95k
Trešdiena, 2009. gada 21. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadomes sagatavošana (29. un 30. oktobris) (debates)
 3.Balsošanas laiks
  3.1.Informācijas brīvība Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (balsošana)
 4.Balsojuma skaidrojumi
 5.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspekti - Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide – pašreizējais stāvoklis sarunās ar dalībvalstīm (debates)
 9.CET sanāksmes un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un 3. novembris) - Tiesu varas iestāžu un policijas transatlantiskā sadarbība (debates)
 10.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 11.Parlamentārā imunitāte
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Eiropadomes sagatavošana (29. un 30. oktobris) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes sagatavošana (29. un 30. oktobris).

Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Zoltán Balczó uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan un Mario Borghezio.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Franz Obermayr, Elmar Brok, kurš atbildēja arī uz William (The Earl of) Dartmouth uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Cecilia Malmström un Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

3. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


3.1. Informācijas brīvība Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs (balsošana)

Debates notika 2009. gada 8. oktobrī (2009. gada 8. oktobra protokola 5. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 20.10.2009. (2009.10.20. protokola 18. punkts ).

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 un B7-0094/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0088/2009

(aizstāj B7-0088/2009, B7-0089/2009 un B7-0091/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā,
Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā,
Fiorello Provera un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā.

Arī Mario Borghezio ir parakstījis kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0088/2009.

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0088/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0089/2009

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0090/2009

(aizstāj B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 un B7-0094/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes un David-Maria Sassoli S&D grupas vārdā,
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine un Pino Arlacchi ALDE grupas vārdā,
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā,
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā.

Arī Ramon Tremosa I Balcells ir parakstījis kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0090/2009.

Noraidīts.

Uzstāšanās

- Edite Estrela uzstājās par grozījuma Nr. 2 būtību.

- David-Maria Sassoli apstrīdēja grozījumu Nr. 7, 8 un 9 pieņemamību (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka Parlamenta priekšsēdētājs ir iėpazinies ar minētajiem grozījumiem un paziņojis, ka tie ir pieņemami).

- Mario Mauro ierosināja balsot par minētajiem grozījumiem un tos pielabot, lai nenosauktu personu vārdus.

- Niccolò Rinaldi pieprasīja šos grozījumus vienkārši atsaukt.

- David-Maria Sassoli atbalstīja Mario Mauro ierosinājumu, tajā pašā laikā aicinot savas grupas locekļus balsot pret šiem grozījumiem (sēdes vadītājs paziņoja, ka par šiem grozījumiem balsos, tajos neiekļaujot personu vārdus).

- Nuno Melo ierosināja mutisku grozījumu, lai iekļautu jaunu 2.a punktu, kuru nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

- József Szájer ierosināja mutisku grozījumu, lai iekļautu jaunu Da apsvērumu, kuru nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0090/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0091/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0092/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0093/2009

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0094/2009

Noraidīts.

°
° ° °

Uzstājās Mario Mauro, kurš paziņoja, ka šorīt Clemente Mastella privātajā mājoklī, viņam neesot klāt, ir notikusi kratīšana, un pieprasīja, lai Parlamenta priekšsēdētājs pārbauda, vai tāda rīcība nav šā deputāta privilēģiju un imunitātes tipisks pārkāpums (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka Parlamenta priekšsēdētājs izskatīs jautājumu).

Uzstājās Vytautas Landsbergis par balsošanas rezultātiem.


4. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Informācijas brīvība Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly un Aldo Patriciello.


5. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Tiziano Motti paziņoja, ka bija klāt sēdē, bet nepiedalījās balsošanā par rezolūcijas priekšlikumiem attiecībā uz informācijas brīvību Itālijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski norādīja, ka 2009. gada 20. oktobra sēdē tehnisku iemeslu dēļ viņš nevarēja piedalīties pirmajās 12 balsošanās, balsojot pēc saraksta.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


7. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Dienvidāfrikas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Dienvidāfrikas Nacionālās asamblejas Tirdzniecības un rūpniecības komitejas priekšsēdētāja Joanmariae Louise Fubbs un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


8. Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspekti - Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide – pašreizējais stāvoklis sarunās ar dalībvalstīm (debates)

Ziņojums par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionāliem aspektiem [2009/2133(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Elmar Brok (A7-0041/2009).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Ārējās darbības dienesta izveide – pašreizējais stāvoklis sarunās ar dalībvalstīm.

Elmar Brok iepazīstināja ar ziņojumu.

Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Alojz Peterle PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Andrew Duff uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Morten Messerschmidt EFD grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner un Charles Tannock.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David un William (The Earl of) Dartmouth, lai uzdotu “zilās kartītes” jautājumu deputātam Cristian Dan Preda, uz kuru tas atbildēja.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, kurš atbildēja arī uz Íñigo Méndez de Vigo uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys un Riikka Manner.

Uzstājās Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner un Elmar Brok.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 8.8. punkts.


9. CET sanāksmes un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un 3. novembris) - Tiesu varas iestāžu un policijas transatlantiskā sadarbība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: CET sanāksmes un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un 3. novembris) un Tiesu varas iestāžu un policijas transatlantiskā sadarbība.

Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Pascal Canfin Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir un Peter Skinner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht un Zoltán Balczó.

Uzstājās Cecilia Malmström un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle un Werner Langen PPE grupas vārdā - par nākamo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0095/2009);

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par gaidāmo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un ceturto Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0096/2009);

- Adrian Severin un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā - par nākamo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0098/2009);

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā - par ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi (B7-0099/2009);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par nākamo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0109/2009);

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par gatavošanos Transatlantiskās ekonomikas padomes (TEP) sanāksmei un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmei (2009. gada 2. un 3. novembrī) (B7-0112/2009).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 8.9. punkts.


10. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B7-0212/2009).

Jautājums Nr. 1 (Bernd Posselt): Cilvēktiesības Kubā.

Cecilia Malmström (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Nikolaos Chountis un Krisztina Morvai.

Sēdes vadītāja atgādināja noteikumus par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 2 (Marian Harkin): Ļaunprātīga izturēšanās pret vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 3 (Olle Schmidt): Eritrejā apcietinātais zviedru žurnālists Dawit Isaak.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Olle Schmidt.

Jautājums Nr. 4 (Anna Hedh): ES pretalkohola stratēģija.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis un Catherine Stihler.

Jautājums Nr. 5 (Justas Vincas Paleckis): Gāzes vadu vides aspekts.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Šķēršļu novēršana darbaspēka brīvai plūsmai starp dalībvalstīm.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Silvia-Adriana Ţicău un Franz Obermayr.

Jautājums Nr. 7 (Nikolaos Chountis): Eiropas ārējo robežu kontroles dienesta (Frontex) gaisa transporta līdzekļu darbības traucēšana no Turcijas puses.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Nikolaos Chountis.

Uzstājās Krisztina Morvai.

Jautājums Nr. 8 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 9 (Mairead McGuinness): Regulas (EK) Nr. 1/2005 pārskatīšana.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness un Seán Kelly.

Jautājums Nr. 10 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 19 (Seán Kelly): Komisijas pienākumi attiecībā uz sportu.

Cecilia Malmström atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Seán Kelly un Mairead McGuinness.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


11. Parlamentārā imunitāte

Juridiskā komiteja 2009. gada 5. oktobra sanāksmē vienbalsīgi nolēma atzīt par nepieņemamiem divus pieprasījumus atcelt bijušā Parlamenta deputāta Roberto FIORE parlamentāro imunitāti, kurus 2009. gada 7. aprīlī un 2009. gada 24. augustā iesniedza Itālijas Republikas prokurors Vičencas tiesā.

Parlaments to pieņēma zināšanai un uzdeva priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu kompetentajām Itālijas iestādēm.


12. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi PPE un EFD grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja:
Nikolaos Salavrakos.

ECON komiteja:
Spyridon Danellis.

PETI komiteja:
Nikolaos Salavrakos.

Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā:
Nikolaos Salavrakos.

Delegācija attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi:
Spyridon Danellis.

Delegācija attiecībām ar Afganistānu:
Carlo Fidanza.

Delegācija attiecībām ar Irānu:
Carlo Fidanza vairs nav delegācijas locekle.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


13. Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates notika 2009. gada 19. oktobrī (2009. gada 19. oktobra protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Carlos Coelho un Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā - par SIS II un VIS ieviešanas gaitu (B7-0097/2009);

- Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā - par SIS II un VIS pašreizējo stāvokli (B7-0103/2009);

- Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā - par SIS II un VIS pašreizējo stāvokli (B7-0108/2009).

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 8.6. punkts.


14. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 428.982/OJJE).


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 19.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika