Indeks 
Protokół
PDF 196kWORD 97k
Środa, 21 października 2009 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowanie Rady Europejskiej (29-30 października 2009) (debata)
 3.Głosowanie
  
3.1.Wolność informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (głosowanie)
 4.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 5.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Oficjalne powitanie
 8.Aspekty instytucjonalne utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: stan negocjacji z państwami członkowskimi (debata)
 9.Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009) - Transatlantycka współpraca sądowa i policji (debata)
 10.Tura pytań (pytania do Rady)
 11.Immunitet parlamentarny
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Stopień zaawansowania systemów SIS II i VIS (złożone projekty rezolucji)
 14.Porządek obrad następnego posiedzenia
 15.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Przygotowanie Rady Europejskiej (29-30 października 2009) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej (29-30 października 2009)

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan i Mario Borghezio.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Franz Obermayr, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Margot Wallström (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

3. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zamieszczone zostały w załączniku „Wyniki głosowania” do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


3.1. Wolność informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 8 października 2009 r. (pkt 5 protokołu z dnia 8.10.2009).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 20.10.2009 (pkt 18 protokołu z dnia 20.10.2009).

Projekty rezolucji B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 i B7-0094/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0088/2009

(zastępujący B7-0088/2009, B7-0089/2009 i B7-0091/2009):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE
Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR
Fiorello Provera i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD

Sygnatariuszem projektu wspólnej rezolucji RC-B7-0088/2009 jest również Mario Borghezio.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0088/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0089/2009

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0090/2009

(zastępujący B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 i B7-0094/2009):

złożony przez następujących posłów:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes i David-Maria Sassoli w imieniu grupy S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine i Pino Arlacchi w imieniu grupy ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL

Sygnatariuszem projektu wspólnej rezolucji RC-B7-0090/2009 jest również Ramon Tremosa I Balcells.

Odrzucony

Wystąpienia:

- Edite Estrela w sprawie treści poprawki 2;

- David-Maria Sassoli, w celu poddania w wątpliwość dopuszczalności poprawek 7, 8 i 9 (Przewodniczący obradom poinformował, że przewodniczący Parlamentu przeanalizował wspomniane poprawki i uznał je za dopuszczalne);

- Mario Mauro, z propozycją poddania pod głosowanie tychże poprawek po ich uprzednim poprawieniu w celu niewskazywania konkretnych osób;

- Niccolò Rinaldi, z propozycją całkowitego wycofania tychże poprawek;

- David-Maria Sassoli, w celu poparcia sugestii Mario Mauro i zwrócenia się do członków swojej grupy o głosowanie przeciwko poprawkom (Przewodniczący poinformował, że poprawki te zostaną poddane pod głosowanie po uprzednim wyłączeniu odniesień do konkretnych osób);

- Nuno Melo, w celu przedstawienia poprawki ustnej mającej na celu wprowadzenie nowego ustępu 2a – propozycja ta upadła, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę;

- József Szájer, w celu przedstawienia poprawki ustnej mającej na celu wprowadzenie nowego punktu preambuły Da – propozycja ta upadła, ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę;

PROJEKT REZOLUCJI B7-0090/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0091/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0092/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0093/2009

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0094/2009

Odrzucony

°
° ° °

Głos zabrał Mario Mauro, który poinformował, że w godzinach porannych w domu Clemente Mastelli miało miejsce przeszukanie, przeprowadzone pod jego nieobecność. Wezwał on przewodniczącego Parlamentu do upewnienia się, czy zastosowane środki nie stanowią przypadku złamania postanowień o uprawnieniach i immunitecie poselskim (Przewodniczący obradom odpowiedział, że przewodniczący Parlamentu dokona analizy kwestii).

Głos zabrał Vytautas Landsbergis w sprawie wyników głosowania.


4. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Wolność informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly i Aldo Patriciello.


5. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Tiziano Motti poinformował, że był obecny, lecz nie wziął udziału w głosowaniu nad projektami rezolucji w sprawie wolności informacji we Włoszech i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w dwunastu pierwszych głosowaniach imiennych na posiedzeniu w dniu 20 października 2009 r.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.05 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący powitał delegację z parlamentu Afryki Południowej pod przewodnictwem Joanmariae Louise Fubbs, przewodniczącej komisji handlu i przemysłu w Zgromadzeniu Narodowym Afryki Południowej. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


8. Aspekty instytucjonalne utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych - Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: stan negocjacji z państwami członkowskimi (debata)

Sprawozdanie w sprawie aspektów instytucjonalnych utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych [2009/2133(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Oświadczenia Rady i Komisji: Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: stan negocjacji z państwami członkowskimi

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia

Głos zabrali: Alojz Peterle w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki Andrew Duff, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner i Charles Tannock.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David i William (The Earl of) Dartmouth, aby za pomocą niebieskiej kartki skierować pytanie do Cristiana Dana Predy, na które ten ostatni udzielił odpowiedzi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys i Riikka Manner.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 22.10.2009.


9. Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009) - Transatlantycka współpraca sądowa i policji (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej oraz Szczytu UE/USA (2 i 3 listopada 2009), Transatlantycka współpraca sądowa i policji

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyły oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Jean-Luc Mélenchon w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai, niezrzeszona, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir i Peter Skinner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht i Zoltán Balczó.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle i Werner Langen w imieniu grupy PPE, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0096/2009)

- Adrian Severin i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu UE-USA (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przygotowania posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TEC) oraz szczytu UE-USA (2 i 3 listopada 2009 r.) (B7-0112/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 22 października 2009 r.


10. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B7-0212/2009).

Pytanie 1 (Bernd Posselt): prawa człowieka na Kubie.

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Nikolaos Chountis i Krisztina Morvai.

Przewodnicząca przypomniała zasady związane z przebiegiem tury pytań.

Pytanie 2 (Marian Harkin): Znęcanie się nad osobami starszymi.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău i Seán Kelly.

Pytanie 3 (Olle Schmidt): Uwięziony w Erytrei dziennikarz szwedzki Dawit Isaak.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Olle Schmidt.

Pytanie 4 (Anna Hedh): Strategia UE dotycząca alkoholu.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis i Catherine Stihler.

Pytanie 5 (Justas Vincas Paleckis): Gazociągi i związane z nimi aspekty ochrony środowiska.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie siły roboczej między państwami członkowskimi.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău i Franz Obermayr.

Pytanie 7 (Nikolaos Chountis): Nękanie przez Turcję środków transportu lotniczego służb kontroli zewnętrznych granic Unii Europejskiej (Frontex).

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Nikolaos Chountis.

Głos zabrał Krisztina Morvai.

Pytanie 8 pozostało bez odpowiedzi ze względu na nieobecność jego autora.

Pytanie 9 (Mairead McGuinness): zmiana rozporządzenia (WE) nr 1/2005.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness i Seán Kelly.

Pytanie 10 pozostało bez odpowiedzi ze względu na nieobecność jego autora.

Pytanie 19 (Seán Kelly): Sport w zakresie kompetencji Komisji.

Cecilia Malmström udzieliła odpowiedzi na pytanie.

Głos zabrali: Seán Kelly i Mairead McGuinness.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


11. Immunitet parlamentarny

Na posiedzeniu w dniu 5 października 2009 r. Komisja Prawna jednogłośnie postanowiła uznać za niedopuszczalne dwa wnioski o uchylenia immunitetu parlamentarnego Roberta FIORE, byłego posła do Parlamentu Europejskiego, złożone przez prokuratora sądu w Vicenzy (Włochy) w dniach 7 kwietnia 2009 r. i 24 sierpnia 2009 r.

Parlament przyjął ten fakt do wiadomości i zobowiązał przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji właściwym władzom włoskim.


12. Skład komisji i delegacji

Przewodnicząca otrzymała od grup PPE i EFD wnioski o następujące nominacje:

komisja AFET:
Nikolaos Salavrakos

komisja ECON:
Spyridon Danellis

komisja PETI:
Nikolaos Salavrakos

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii:
Nikolaos Salavrakos

Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną:
Spyridon Danellis

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem:
Carlo Fidanza

Delegacja do spraw stosunków z Iranem:
Carlo Fidanza już nie jest członkiem.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


13. Stopień zaawansowania systemów SIS II i VIS (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 19 października 2009 (pkt 18 protokołu z dnia 19.10.2009).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Carlos Coelho i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie SIS II i VIS (B7-0097/2009)

- Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie aktualnego stanu SIS II i VIS (B7-0103/2009)

- Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie aktualnego stanu SIS II. i VIS (B7-0108/2009)

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 22.10.2009.


14. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 428.982/OJJE).


15. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 19.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności