Kazalo 
Zapisnik
PDF 187kWORD 94k
Sreda, 21. oktober 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Priprave na Evropski svet (29. in 30. oktober 2009) (razprava)
 3.Čas glasovanja
  
3.1.Svoboda obveščanja v Italiji in drugih državah članicah Evropske unije (glasovanje)
 4.Obrazložitve glasovanja
 5.Popravki in namere glasovanja
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Dobrodošlica
 8.Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje - Ustanovitev Evropske službe za zunanjepolitično delovanje: stanje pogajanj z državami članicami (razprava)
 9.Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009) - Čezatlantsko pravosodno in policijsko sodelovanje (razprava)
 10.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 11.Poslanska imuniteta
 12.Sestava odborov in delegacij
 13.Napredek na področju SIS II in VIS (vloženi predlogi resolucij)
 14.Dnevni red naslednje seje
 15.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Priprave na Evropski svet (29. in 30. oktober 2009) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na Evropski svet (29. in 30. oktober 2009)

Cecilia Malmström (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan in Mario Borghezio.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Franz Obermayr, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos in Peter Liese.

Po postopku "catch the eye" so govorili Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly in Petru Constantin Luhan.

Govorili sta Cecilia Malmström in Margot Wallström (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

3. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


3.1. Svoboda obveščanja v Italiji in drugih državah članicah Evropske unije (glasovanje)

Razprava je potekala 8. oktobra 2009 (točka 5 zapisnika z dne 8.10.2009).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 20.10.2009 (točka 18 zapisnika z dne 20.10.2009).

Predlogi resolucij B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 in B7-0094/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0088/2009

(ki nadomešča B7-0088/2009, B7-0089/2009 in B7-0091/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE
Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR
Fiorello Provera in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD

Mario Borghezio je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B7-0088/2009.

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0088/2009

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0089/2009

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0090/2009

(ki nadomešča B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 in B7-0094/2009):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes in David-Maria Sassoli v imenu skupine S&D
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine in Pino Arlacchi v imenu skupine ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL

Ramon Tremosa I Balcells je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B7-0090/2009.

Zavrnjeno

Govorili so:

- Edite Estrela o vsebini predloga spremembe 2;

- David-Maria Sassoli, ki je ugovarjal dopustnosti predlogov sprememb 7, 8 in 9 (predsedujoči mu je odgovoril, da je omenjene predloge sprememb pregledal predsednik Parlamenta in jih razglasil za dopustne);

- Mario Mauro, ki je predlagal, da bi se sporni predlogi sprememb dali na glasovanje, vendar bi jih bilo treba prej popraviti tako, da v njih ne bo poimensko navedenih oseb;

- Niccolò Rinaldi, ki je zahteval popoln umik teh predlogov sprememb;

- David-Maria Sassoli, ki je podprl predlog Maria Maura, medtem ko je poslance iz svoje skupine pozval, naj glasujejo proti tem predlogom sprememb (predsedujoči je izjavil, da bodo ti predlogi sprememb dani na glasovanje, ne da bi vsebovali podatke o imenih);

- Nuno Melo, ki je predlagal ustni predlog spremembe za vstavitev nove uvodne izjave D a, ki ni bil sprejet, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev;

- József Szájer, ki je predlagal ustni predlog spremembe za vstavitev nove uvodne izjave D a, ki ni bil sprejet, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0090/2009

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0091/2009

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0092/2009

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0093/2009

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0094/2009

Zavrnjeno

°
° ° °

Govoril je Mario Mauro, ki je sporočil, da je bila to dopoldne pri Clementeju Mastelli opravljena hišna preiskava v njegovi odsotnosti, in prosil predsednika Parlamenta, naj preveri, ali ta ukrep ne pomeni kršitve privilegijev in imunitet tega poslanca (predsedujoči mu je odgovoril, da bo predsednik Parlamenta preučil to vprašanje).

Govoril je Vytautas Landsbergis o izidu glasovanja.


4. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Svoboda obveščanja v Italiji in drugih državah članicah Evropske unije:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly in Aldo Patriciello.


5. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Tiziano Motti je sporočil, da je bil navzoč, vendar ni glasoval o predlogih resolucij o svobodi obveščanja v Italiji in drugih državah članicah Evropske unije.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski je sporočil, da zaradi tehničnih težav ni mogel glasovati na prvih dvanajstih poimenskih glasovanjih na seji z dne 20. oktobra 2009.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


7. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji parlamenta Južne Afrike pod vodstvom Joanmariae Louise Fubbs, predsednice odbora za trgovino in industrijo južnoafriške nacionalne poslanske zbornice, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


8. Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje - Ustanovitev Evropske službe za zunanjepolitično delovanje: stanje pogajanj z državami članicami (razprava)

Poročilo: Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje [2009/2133(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Izjavi Sveta in Komisije: Ustanovitev Evropske službe za zunanjepolitično delovanje: stanje pogajanj z državami članicami

Elmar Brok je predstavil poročilo.

Cecilia Malmström (predsedujoča Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Alojz Peterle v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Andrew Duff v imenu skupine ALDE, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrew Duff, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Morten Messerschmidt v imenu skupine EFD, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner in Charles Tannock.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorili so Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David in William (The Earl of) Dartmouth, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Cristianu Danu Predi, na katerega je ta odgovoril.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys in Riikka Manner.

Govorili so Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 22.10.2009.


9. Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009) - Čezatlantsko pravosodno in policijsko sodelovanje (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009), Čezatlantsko pravosodno in policijsko sodelovanje

Cecilia Malmström (predsedujoča Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podali izjavi.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Pascal Canfin v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Jean-Luc Mélenchon v imenu skupine GUE/NGL, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir in Peter Skinner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht in Zoltán Balczó.

Govorili sta Cecilia Malmström in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle in Werner Langen v imenu skupine PPE, o prihajajočem vrhunskem srečanju EU-ZDA in zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, o bližnjem vrhu EU-ZDA in četrtem srečanju čezatlantskega ekonomskega sveta (B7-0096/2009)

- Adrian Severin in Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, o prihajajočem vrhunskem srečanju EU-ZDA in zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, o vrhunskem srečanju EU–ZDA (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba in Adam Bielan v imenu skupine ECR, o naslednjem vrhunskem srečanju EU-ZDA in zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, o pripravah na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in vrh EU-ZDA (2. in 3. november 2009) (B7-0112/2009)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 22.10.2009.


10. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B7-0212/2009).

Vprašanje 1 (Bernd Posselt): Človekove pravice na Kubi.

Cecilia Malmström (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Nikolaos Chountis in Krisztina Morvai.

Predsedujoča je opozorila na pravila, ki veljajo za potek časa za vprašanja.

Vprašanje 2 (Marian Harkin): Grdo ravnanje s starejšimi.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău in Seán Kelly.

Vprašanje 3 (Olle Schmidt): Švedski novinar Dawit Isaak, ki je v zaporu v Eritreji.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Olle Schmidt.

Vprašanje 4 (Anna Hedh): Strategija EU o alkoholu.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis in Catherine Stihler.

Vprašanje 5 (Justas Vincas Paleckis): Okoljski vidiki plinovodov.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Odstranitev ovir za prosto gibanje delovne sile med državami članicami.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Silvia-Adriana Ţicău in Franz Obermayr.

Vprašanje 7 (Nikolaos Chountis): Turško nadlegovanje zračnih plovil Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic (Frontex).

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Nikolaos Chountis.

Govorila je Krisztina Morvai.

Vprašanje 8 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 9 (Mairead McGuinness): Revizija Uredbe (ES) št. 1/2005.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Mairead McGuinness in Seán Kelly.

Vprašanje 10 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 19 (Seán Kelly): Delovno področje Komisije, posvečeno športu.

Cecilia Malmström je odgovorila na vprašanje.

Govorila sta Seán Kelly in Mairead McGuinness.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


11. Poslanska imuniteta

Odbor za pravne zadeve je na seji 5. oktobra 2009 soglasno sklenil, da sta zahtevi za odvzem poslanske imunitete nekdanjemu poslancu Robertu FIOREJU, ki ju je 7. aprila 2009 in 24. avgusta 2009 vložil državni tožilec sodišča v Vicenzi (Italija), nedopustni.

Parlament je to sprejel v vednost in naročil svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje pristojnim italijanskim organom.


12. Sestava odborov in delegacij

Predsedujoča je od skupin PPE in EFD prejela naslednje zahteve za imenovanja:

odbor AFET:
Nikolaos Salavrakos

odbor ECON:
Spyridon Danellis

odbor PETI:
Nikolaos Salavrakos

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija:
Nikolaos Salavrakos

Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom:
Spyridon Danellis

Delegacija za odnose z Afganistanom:
Carlo Fidanza

Delegacija za odnose z Iranom:
Carlo Fidanza ni več član.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


13. Napredek na področju SIS II in VIS (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 19. oktobra 2009 (točka 18 zapisnika z dne 19.10.2009).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Carlos Coelho in Simon Busuttil v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, o napredku pri razvoju SIS II in VIS (B7-0097/2009)

- Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, o najnovejšem stanju pri razvoju sistemov SIS II in VIS (B7-0103/2009)

- Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, o najnovejšem stanju pri razvoju sistemov SIS II in VIS (B7-0108/2009)

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 22.10.2009.


14. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 428.982/OJJE).


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 19.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov