Index 
Protokoll
PDF 191kWORD 97k
Onsdagen den 21 oktober 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009) (debatt)
 3.Omröstning
  
3.1.Informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen (omröstning)
 4.Röstförklaringar
 5.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Välkomsthälsning
 8.De institutionella aspekterna av inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder - Inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder: Läget i förhandlingarna med medlemsstaterna (debatt)
 9.Förberedelser inför transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) - Transatlantiskt rättsligt och polisiärt samarbete (debatt)
 10.Frågestund (frågor till rådet)
 11.Parlamentarisk immunitet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Utvecklingen av SIS II och VIS (Schengens informationssystem II och informationssystemet för viseringar) (ingivna resolutionsförslag)
 14.Föredragningslista för nästa sammanträde
 15.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser för Europeiska rådet (29-30 oktober 2009)

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Zoltán Balczó, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Cecilia Malmström, José Manuel Barroso, Othmar Karas, Jo Leinen, Marielle De Sarnez, Gerald Häfner, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, William (The Earl of) Dartmouth, Csanád Szegedi, Marian-Jean Marinescu, Liisa Jaakonsaari, Silvana Koch-Mehrin, Oriol Junqueras Vies, Martin Callanan och Mario Borghezio.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Franz Obermayr, Elmar Brok, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från William (The Earl of) Dartmouth, Libor Rouček, Fiona Hall, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Pervenche Berès, Marian Harkin, Wim van de Camp, Gianluca Susta, Johannes Cornelis van Baalen, Gunnar Hökmark, Juan Fernando López Aguilar, Brian Crowley, Tunne Kelam, Edite Estrela, Gay Mitchell, Monika Flašíková Beňová, Mario Mauro, Zuzana Roithová, Georgios Papastamkos och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Vytautas Landsbergis, Mirosław Piotrowski, Silvia-Adriana Ţicău, Jean-Pierre Audy, Ilda Figueiredo, Enikő Győri, Rachida Dati, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Jaromír Kohlíček, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Robert Goebbels, Seán Kelly och Petru Constantin Luhan.

Talare: Cecilia Malmström och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

3. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


3.1. Informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen (omröstning)

Debatten hölls den 8 oktober 2009 (punkt 5 i protokollet av den 8.10.2009).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 20.10.2009 (punkt 18 i protokollet av den 20.10.2009).

Resolutionsförslag B7-0088/2009, B7-0089/2009, B7-0090/2009, B7-0091/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 och B7-0094/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0088/2009

(ersätter B7-0088/2009, B7-0089/2009 och B7-0091/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Mario Mauro, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Clemente Mastella och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen
Timothy Kirkhope för ECR-gruppen
Fiorello Provera och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen

Mario Borghezio hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B7-0088/2009.

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0088/2009

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0089/2009

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0090/2009

(ersätter B7-0090/2009, B7-0092/2009, B7-0093/2009 och B7-0094/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes och David-Maria Sassoli för S&D-gruppen
Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Sylvie Goulard, Renate Weber, Ivo Vajgl, Louis Michel, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo, Vincenzo Iovine och Pino Arlacchi för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen
Lothar Bisky, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen

Ramon Tremosa I Balcells hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B7-0090/2009.

Förkastades

Inlägg:

- Edite Estrela om innehållet i ändringsförslag nr 2;

- David-Maria Sassoli frågasätte om ändringsförslag 7, 8 och 9 var tillåtliga (vice talmannen svarade att dessa ändringsförslag hade granskats av talmannen och att de hade förklarats tillåtliga);

- Mario Mauro föreslog att de ändringsförslag som innehöll anklagelser skulle tas upp till omröstning, men redigeras så att ingen enskild person skulle pekas ut;

- Niccolò Rinaldi begärd att dessa ändringsförslag skulle dras tillbaka helt och hållet;

- David-Maria Sassoli, för att stödja Mario Mauros förslag, och samtidigt uppmana ledamöterna i sin grupp att rösta mot dessa ändringsförslag (vice talmannen förklarade att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning utan namnangivelser);

- Nuno Melo lade fram ett muntligt ändringsförslag om införande av en ny punkt 2a, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig behandling av detta ändringsförslag;

- József Szájer lade fram ett muntligt ändringsförslag om införande av ett nytt skäl Da, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig behandling av detta ändringsförslag;

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0090/2009

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0091/2009

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0092/2009

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0093/2009

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0094/2009

Förkastades

°
° ° °

Talare: Mario Mauro meddelade att en husrannsakan hade genomförts under morgonen i Clemente Mastellas privata bostad i dennes frånvaro. Mauro uppmanade talmannen att kontrollera om en sådan åtgärd inte utgör en kränkning av ledamotens rättigheter och immunitet (vice talmannen svarade att talmannen skulle undersöka frågan).

Talare: Vytautas Landsbergis om utfallet av omröstningen.


4. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen:

Antonio Masip Hidalgo, Vilija Blinkevičiūtė, Crescenzio Rivellini, Krisztina Morvai, Licia Ronzulli, Siiri Oviir, Carlo Casini, Carlo Fidanza, Lena Ek, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Chris Davies, Philip Claeys, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Seán Kelly och Aldo Patriciello.


5. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Tiziano Motti hade meddelat att han varit närvarande men inte deltagit i omröstningen om förslagen till resolution om informationsfrihet i Italien och i andra medlemsstater i Europeiska unionen.

°
° ° °

Jacek Olgierd Kurski meddelade att han p.g.a. tekniska skäl inte hade kunnat delta i de tolv första omröstningarna med namnupprop vid sammanträdet den 20 oktober 2009.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


7. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Sydafrikas parlament som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Joanmariae Louise Fubbs, ordförande för utskottet för handel och industrifrågor i Sydafrikas nationalförssamling.


8. De institutionella aspekterna av inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder - Inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder: Läget i förhandlingarna med medlemsstaterna (debatt)

Betänkande om de institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder [2009/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Elmar Brok (A7-0041/2009)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder: Läget för förhandlingarna med medlemsstaterna

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden

Talare: Alojz Peterle för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, qui répond également à la question "carton bleu" de Andrew Duff, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Carlo Casini, Zita Gurmai, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Franziska Katharina Brantner och Charles Tannock.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Willy Meyer, David Campbell Bannerman, Martin Ehrenhauser, Rafał Kazimierz Trzaskowski, Proinsias De Rossa, Louis Michel, Bastiaan Belder, György Schöpflin, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Graf Lambsdorff, Lorenzo Fontana, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Mário David och William (The Earl of) Dartmouth för att ställa en fråga (blått kort) till Cristian Dan Preda, som besvarade frågan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ingeborg Gräßle, Richard Howitt, Ivo Vajgl, Heidi Hautala, Zoltán Balczó, som även besvarade frågor (blått kort) från Íñigo Méndez de Vigo, Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, Krisztina Morvai, Elena Băsescu, Piotr Borys och Riikka Manner.

Talare: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 22.10.2009.


9. Förberedelser inför transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) - Transatlantiskt rättsligt och polisiärt samarbete (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför translantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009), Transatlantiskt rättsligt och polisiärt samarbete

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Pascal Canfin för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Jean-Luc Mélenchon för GUE/NGL-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Reinhard Bütikofer, James Elles, Daniel Caspary, Véronique De Keyser, Charles Tannock, Diogo Feio, Juan Fernando López Aguilar, Harlem Désir och Peter Skinner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Janusz Władysław Zemke, Michael Theurer, Jan Philipp Albrecht och Zoltán Balczó.

Talare: Cecilia Malmström och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle och Werner Langen för PPE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets möte (B7-0095/2009)

- Sarah Ludford, Sharon Bowles, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets fjärde sammanträde (B7-0096/2009)

- Adrian Severin och Hannes Swoboda för S&D-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde (B7-0098/2009)

- Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Förenta staterna (B7-0099/2009)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Adam Bielan för ECR-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt det transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde (B7-0109/2009)

- Helmut Scholz, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför det transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) (B7-0112/2009)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 22.10.2009.


10. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B7-0212/2009).

Fråga 1 (Bernd Posselt): Mänskliga rättigheter på Kuba.

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Nikolaos Chountis och Krisztina Morvai.

Talmannen påminde om de regler som gäller för frågestunden.

Fråga 2 (Marian Harkin): Övergrepp mot äldre.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin, Silvia-Adriana Ţicău och Seán Kelly.

Fråga 3 (Olle Schmidt): Den svenske journalisten Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Olle Schmidt.

Fråga 4 (Anna Hedh): EU:s alkoholstrategi.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Anna Hedh, Justas Vincas Paleckis och Catherine Stihler.

Fråga 5 (Justas Vincas Paleckis): Miljökonsekvenser av gasledningar.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Justas Vincas Paleckis.

Fråga 6 (Silvia-Adriana Ţicău): Avskaffande av hindren för arbetstagarnas fria rörlighet mellan medlemsstaterna.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău och Franz Obermayr.

Fråga 7 (Nikolaos Chountis): Turkiska störningar mot luftfartyg tillhörande Frontex.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Nikolaos Chountis.

Talare: Krisztina Morvai.

Fråga 8 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 9 (Mairead McGuinness): Översyn av förordning (EG) nr 1/2005.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness och Seán Kelly.

Fråga 10 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 19 (Seán Kelly): Att införa idrott som ett av kommissionens ansvarsområden.

Cecilia Malmström besvarade frågan.

Talare: Seán Kelly och Mairead McGuinness.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


11. Parlamentarisk immunitet

Vid sitt sammanträde den 5 oktober 2009 beslutade utskottet för rättsliga frågor enhälligt att förklara två begäranden om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Roberto Fiore, före detta ledamot av Europaparlamentet, som ingivits av åklagaren vid domstolen i Vicenza i Italien den 7 april 2009 och den 24 augusti 2009, för otillåtliga.

Parlamentet noterade detta och gav talmannen i uppdrag att vidarebefordra detta beslut till behöriga italienska myndigheter.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande förslag till utnämningar från PPE-gruppen och EFD-gruppen:

utskottet AFET:
Nikolaos Salavrakos

utskottet ECON:
Spyridon Danellis

utskottet PETI:
Nikolaos Salavrakos

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien:
Nikolaos Salavrakos

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet:
Spyridon Danellis

delegationen för förbindelserna med Afghanistan:
Carlo Fidanza

delegationen för förbindelserna med Iran:
Carlo Fidanza var inte längre ledamot av delegationen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


13. Utvecklingen av SIS II och VIS (Schengens informationssystem II och informationssystemet för viseringar) (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 19 oktober 2009 (punkt 18 i protokollet av den 19.10.2009).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Carlos Coelho och Simon Busuttil för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, om utvecklingen av SIS II och VIS (B7-0097/2009)

- Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, om det aktuella läget för SIS II och VIS (B7-0103/2009)

- Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, om det aktuella läget för SIS II och VIS (B7-0108/2009)

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 22.10.2009.


14. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 428.982/OJJE).


15. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 19.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy