Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2009. október 22., Csütörtök - Strasbourg

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. Általános költségvetés-tervezet - 2010-es költségvetési év (szavazás)

- A 2010-es általános költségvetési tervezet Bizottságra vonatkozó III. szakaszában meghatározott előirányzatokra vonatkozó módosítástervezetek és javasolt változtatások

- A 2010-es általános költségvetési tervezet az Európai Parlamentre vonatkozó I., a Tanácsra vonatkozó II., a Bíróságra vonatkozó IV., a Számvevőszékre vonatkozó V., a Gazdasági és Szociális Bizottságra vonatkozó VI., a Régiók Bizottságára vonatkozó VII., az Európai Ombudsmanra vonatkozó VIII. és az európai adatvédelmi biztosra vonatkozó IX. szakaszára irányuló módosítástervezetek

(A nem kötelező kiadásokra vonatkozó módosító javaslatok esetében minősített többségre van szükség; a kötelező kiadásokra vonatkozó módosító javaslatok esetében egyszerű többségre van szükség.)

Az elfogadott módósítástervezetek és módosító javaslatok az „Elfogadott szövegek” mellékletében szerepelnek.

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások:


A szavazás előtt

László Surján (előadó) az alábbi technikai jellegű kiigazításokat javasolja:

1) Az európai gazdaságélénkítési terv tekintetében a bizottság két új bekezdést fogadott el a 06 04 14 01, 06 04 14 02 és a 06 04 14 03 sorokat kiegészítendő. E bekezdések a meglévő megjegyzéseket hivatottak kiegészíteni, azonban egy technikai hiba miatt úgy tűnnek, mintha azok helyébe lépnének. A 832. módosítást ennek megfelelően módosítani kell.

2) A tartalékkeret ellenőrzését követően a bizottság 1 775 000 eurós tartalékkeretet határozott meg a 3b. cím esetében. Az előadó javasolja, hogy ezt az összeget fordítsák az „Európa a polgárokért” programra. Az 15 06 66 sorhoz kapcsolódó 889. módosítás ennek megfelelően módosul, így az előirányzat teljes összege 32 255 000 euró lesz. Az 547. módosítás tárgytalanná válik.

3) A „fenntartható és környezetbarát tevékenységek (Zöld New Deal)” kifejezés lép a „(Zöld New Deal)” kifejezés helyébe az alábbi sorok elfogadott megjegyzéseiben:

04 02 17 Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia

04 02 19 Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség

13 03 16 Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDER) - Konvergencia

13 03 18 Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDER) - Regionális versenyképesség.

A 13 03 20 Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDER) - Operatív technikai segítségnyújtás sorban az első két bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

„Az előirányzatok egy része fenntartható és környezetbarát tevékenységek (Zöld New Deal) finanszírozására szolgál, ami lehetővé teszi a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fejlődés összehangolását és a gazdasági fellendülést az európai régiókban a gazdasági és pénzügyi válságot követően.”

4) Technikai okokból a „Kísérleti projekt: együttműködés a hatóságok, a vállalkozások és a nonprofit szervezetek között a társadalmi és munkaerő-piaci integráció érdekében” sor száma 04 03 12-re változik.

5) Technikai okokból az „Előkészítő intézkedés Erasmus újságírók számára” sor száma 09 06 05-re változik.

6) Amennyiben a 26 01 20 „Európai Személyzeti Felvételi Hivatal” sorhoz kapcsolódó 943. módosítást elfogadják, a Hivatalra vonatkozó költségvetési melléklet is módosul.

Az elnök megállapítja, hogy nincs ellenvetés a javasolt kiigazításokkal szemben.

A szavazás során

- Helga Trüpel kéri, hogy az eljárási szabályzat 161. cikke alapján a 464. módosításról a 870. módosítás előtt szavazzanak, és ne utána. (Az elnök azt válaszolja, hogy nem lehet eltérni az eredetileg megállapított szavazási rendtől, amit László Surján is megerősít);

- Luis Manuel Capoulas Santos kéri, hogy az eljárási szabályzat 161. cikke alapján a 70. módosításról a 812. módosítás előtt szavazzanak, és ne utána.(Az elnök azt válaszolja, hogy nem lehet eltérni az eredetileg megállapított szavazási rendtől, amit László Surján is megerősít);

- Bruno Gollnisch megállapítja, hogy a 70. módosítás a 812. elfogadását követően tárgytalan;

- Michael Cashman a szavazás lebonyolításáról;

- Godfrey Bloom a szavazás levezetéséről.


8.2. 2010-es általános költségvetés-tervezet (III. szakasz - Bizottság) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2010-es költségvetésének tervezetéről, III. szakasz - Bizottság, [C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)]
és
az Európai Unió 2010-es költségvetésének tervezetére irányuló 1/2010. sz. módosító indítvány, [SEC(2009)1133] - Költségvetési Bizottság. Előadó: László Surján (A7-0038/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0051)


8.3. 2010-es általános költségvetés-tervezet (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakaszok) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek 2010-es költségvetésének tervezetéről
I. szakasz - Európai Parlament
II. szakasz - Tanács
IV. szakasz - Bíróság
V. szakasz - Számvevőszék
VI. szakasz - Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz - Régiók Bizottsága
VIII. szakasz - Európai Ombudsman
IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0052)


8.4. Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazítása * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Cseh Köztársaság kezdeményezéséről az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról szóló tanácsi határozat elfogadása tárgyában [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A CSEH KÖZTÁRSASÁG KEZDEMÉNYEZÉSE és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2009)0053)


8.5. Az 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítása * (szavazás)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2009)0054)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2009)0054)

Felszólalások:

Syed Kamall


8.6. A SIS II és a VIS jelenlegi helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0097/2009, B7-0103/2009 és B7-0109/2009

A vita lefolytatásának időpontja: 2009. október 19. (2009.10.19-i jegyzőkönyv 18. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2009. október 21. (2009.10.21-i jegyzőkönyv 11. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0097/2009

Elfogadva (P7_TA(2009)0055)

(A B7-0103/2009 és B7-0108/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.7. A demokratikus kormányzás támogatása a külkapcsolatok keretében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 és B7-0122/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0118/2009

(amely a B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 és B7-0122/2009 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Filip Kaczmarek, László Tőkés és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Richard Howitt és Thijs Berman, az S&D képviselőcsoport nevében,

Ivo Vajgl és Alexander Graf Lambsdorff, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini és Ulrike Lunacek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0056)


8.8. Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai (szavazás)

Jelentés az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjairól [2009/2133(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2009)0057)

Felszólalások:

- Elmar Brok (előadó) szóbeli módosítást terjeszt elő a 3. módosításhoz (amelyet elfogadnak).

- Corien Wortmann-Kool javasolja, hogy az 56-28. módosításokról egy tömbben szavazzanak. A Parlament elveti a javaslatot.


8.9. A CET (Transzatlanti Gazdasági Tanács) és AZ EU/USA csúcstalálkozó előkészítése (2009. november 2. és 3.) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 és B7-0112/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0095/2009

(amely a B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 és B7-0109/2009 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle és Werner Langen, a PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda és Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock és Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2009)0058)

(A B7-0099/2009 és B7-0112/2009 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat