Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Έκθεση László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Έκθεση Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 "Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ":
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Υποστήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Έκθεση Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Προετοιμασία της συνόδου του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου και της συνάντησης κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ (2 και 3 Νοεμβρίου 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis και Syed Kamall

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου