Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2009)


12.1. Γουινέα

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 και B7-0125/2009

Οι Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan και Isabella Lövin παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne Delvaux και Harlem Désir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Κασουλίδης, Charles Tannock, Heidi Hautala και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Leonard Orban.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


12.2. Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 και B7-0126/2009

Οι Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνει ο Leonard Orban.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.


12.3. Σρι Λάνκα

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 και B7-0127/2009

Οι Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins και Heidi Hautala παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola και Raül Romeva i Rueda.

Παρεμβαίνει ο Leonard Orban.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου