Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0102/2009

Συζήτηση :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

13.1. Γουινέα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 και B7-0125/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0102/2009

(αντικαθιστά τις B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 και B7-0125/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0059)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου