Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0104/2009

Συζήτηση :

PV 22/10/2009 - 12.2
CRE 22/10/2009 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2009 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0060

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

13.2. Ιράν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 και B7-0126/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0104/2009

(αντικαθιστά τις B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 και B7-0126/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Miguel Portas και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0060)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου