Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο

13. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


13.1. Γουινέα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 και B7-0125/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0102/2009

(αντικαθιστά τις B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 και B7-0125/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0059)


13.2. Ιράν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 και B7-0126/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0104/2009

(αντικαθιστά τις B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 και B7-0126/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes και Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Miguel Portas και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0060)


13.3. Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 και B7-0127/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0100/2009

(αντικαθιστά τις B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 και B7-0127/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock και Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0061)

Παρεμβάσεις:

Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να παρουσιάσει προφορική τροπολογία με σκοπό τη διαγραφή της αιτιολογικής αναφοράς 3 (η προφορική τροπολογία κρατείται).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου