Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg

13. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Guinee (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0102/2009

(ter vervanging van B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols en Harlem Désir, namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 en B7-0126/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0104/2009

(ter vervanging van B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 en B7-0126/2009):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes en Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie
Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie
Miguel Portas en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie
Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 en B7-0127/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0100/2009

(ter vervanging van B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 en B7-0127/2009):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock en Nirj Deva, namens de ECR-Fractie
Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0061)

Het woord werd gevoerd door:

Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement strekkende tot schrapping van visum 3 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid