Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 22. októbra 2009 - Štrasburg

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Guinea (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 a B7-0125/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0102/2009

(nahrádzajúci B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 a B7-0125/2009):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan a Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols a Harlem Désir za skupinu S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2009)0059)


13.2. Irán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0104/2009

(nahrádzajúci B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes a Gianni Pittella za skupinu S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Struan Stevenson za skupinu ECR
Miguel Portas a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera za skupinu EFD

Prijatý (P7_TA(2009)0060)


13.3. Srí Lanka (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 a B7-0127/2009

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0100/2009

(nahrádzajúci B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 a B7-0127/2009):

podaný týmito poslancami:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE
Véronique De Keyser za skupinu S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock a Nirj Deva za skupinu ECR
Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P7_TA(2009)0061)

Vystúpenia:

Thomas Mann za skupinu PPE, aby predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom vypustiť citáciu 3 (ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia