Показалец 
Протокол
PDF 259kWORD 141k
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Трансфер на бюджетни кредити
 3.Внесени документи
 4.Проблематиката на ограничения достъп на развиващите се страни до някои ваксини (разискване)
 5.Финансовото и икономическо положение в Молдова (разискване)
 6.Доклад на Независима международна анкетна мисия относно конфликта в Грузия (разискване)
 7.Награда „Сахаров“ 2009 (обявяване на лауреата)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Проект за общ бюджет на Европейския съюз - Финансова година 2010 г. (гласуване)
  
8.2.Проект на общ бюджет 2010 г. (раздел III - Комисия) (гласуване)
  
8.3.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX) (гласуване)
  
8.4.Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП ) * (гласуване)
  
8.6.ШИС II и ВИС (гласуване)
  
8.7.Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения (гласуване)
  
8.8.Институционални аспекти на създаването на Европейска служба за действия в областта на външната политика (гласуване)
  
8.9.Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Гвинея
  
12.2.Иран
  
12.3.Шри Ланка
 13.Време за гласуване
  
13.1.Гвинея (гласуване)
  
13.2.Иран (гласуване)
  
13.3.Шри Ланка (гласуване)
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Състав на комисиите
 16.Решения относно някои документи
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от правилника)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2009 (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя разреши трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

°
° ° °

Комисията по бюджети разгледа предложението на Европейската сметна палата за трансфер на бюджетни кредити V/08/AB/09.

След като се запозна със становището на Съвета,тя разреши трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.


3. Внесени документи

Следните документибяха внесени от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари (Кодифицирана версия) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 35/2009 - Раздел III - Комисия (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за Регламент (ЕО) № .../... на Европейския парламент и Съвета от […] относно статистиката на отпадъците (Кодифицирана версия) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 37/2009 - Раздел III - Комисия (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 40/2009 - Раздел III - Комисия (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 42/2009 - Раздел III - Комисия (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИСII) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/839/ПВР относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИСII) (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 41/2009 - Раздел III - Комисия (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


4. Проблематиката на ограничения достъп на развиващите се страни до някои ваксини (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0100/2009) зададен от Charles Goerens, от името на групата ALDE, Проблематиката на ограничения достъп на развиващите се страни до някои ваксини (B7-0214/2009)

Charles Goerens разви въпроса, изискващ устен отговор.

Leonard Orban (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Gay Mitchell, от името на групата PPE, който сигнализира също така за неизправности във функционирането на асансьорите в сградите на Парламента (Председателят му отговори, че със съгласието на Бюрото, той ще отнесе въпроса до компетентните служби), Michael Cashman, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, и Enrique Guerrero Salom.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.


5. Финансовото и икономическо положение в Молдова (разискване)

Изявление на Комисията: Финансовото и икономическо положение в Молдова

Leonard Orban (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan и Ryszard Czarnecki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Lena Barbara Kolarska-Bobińska и Monica Luisa Macovei.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra и Ioan Enciu.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.


6. Доклад на Независима международна анкетна мисия относно конфликта в Грузия (разискване)

Изявление на Комисията: Доклад на Независима международна анкетна мисия относно конфликта в Грузия

Изказа се Vytautas Landsbergis относно организацията на разискванията.

Leonard Orban (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ioannis Kasoulides, от името на групата PPE, Zoran Thaler, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, и Franz Obermayr, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock и Tunne Kelam.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 10.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

Изказа се Ana Gomes, която протестира относно факта, че името й е било свързано с изменения 727, 732 и 734 към Проекта за общ бюджет на Европейския съюз - Финансова година 2010 г.


7. Награда „Сахаров“ 2009 (обявяване на лауреата)

Председателят съобщи, че на днешното си заседание Председателския съвет е пристъпил към определянето на асоциацията за защита на правата на човека „Мемориал“, представлявана от трима свои членове Oleg Orlov, Sergeï Kovalev и Lioudmila Alexeïeva, за лауреат на наградата „Сахаров“ за 2009 г.

Връчването на наградада ще се състои в сряда, 16 декември 2009 г., в Страсбург.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Проект за общ бюджет на Европейския съюз - Финансова година 2010 г. (гласуване)

- Предложения за изменения и предложения за промени относно кредитите на раздел III от проекта за общ бюджет за 2010 г. относно Комисията
-Предложения за изменения на раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX от проекта за общ бюджет за 2010 г. относно Европейски парламент, Съвет, Съд, Сметна палата, Европейски икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейски омбудсман и Европейски надзорен орган по защита на данните

(Квалифицирано мнозинство се изисква за проектоизмененията, касаещи незадължителните разходи; обикновено мнозинство се изисква за предложенията за промени, които касаят задължителните разходи)

Приетите проектоизменения и предложения за промени фигурират в приложението „Приети текстове“.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания:


Преди гласуването

László Surján (докладчик) предложи следните корекции от технически характер:

1) По отношение на Европейския план за икономическо възстановяване, комисията прие два нови параграфа, добавени към бюджетни редове 06 04 14 01, 06 04 14 02 и 06 04 14 03. Тези параграфи следваше да бъдат в допълнение към съществуващите забележки, но поради техническа грешка, те се появяват на мястото на предишните. Изменение 832 следва да се коригира в този смисъл.

2) След проверка на резервите, гласуването в комисия остави резерв от 1 775 000 евро по дял 3б. Докладчикът предлага този размер да бъде разпределен на програмата „Европа на гражданите“. Изменение 889, бюджетен ред 15 06 66 следователно е променено, като общият размер на кредити за поет задължения достигна 32 255 000 евро. Изменение 547 става безпредметно и отпада.

3) Думите „устойчиви и екологосъобразни действия (Нов зелен курс)“ заместват думите „(Нов зелен курс)“ в забележките, приети към следните бюджетни редове:

04 02 17 Европейски социален фонд (ЕСФ) — сближаване

04 02 19 Европейски социален фонд (ЕСФ) — регионална конкурентоспособност и заетост

13 03 16 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — конвергенция

13 03 18 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) — регионална конкурентоспособност и заетост.

Аналогично, в бюджетен ред 13 03 20 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – оперативна техническа помощ, първите два параграфа се заменят от следния параграф:

„Част от бюджетния кредит е предназначена за финансиране на устойчиви и екологосъобразни действия за «Зелен нов курс», които предвиждат съчетаване на изискванията за икономическо, социално и екологично развитие и възстановяване на европейските региони след икономическата и финансова криза“.

4) По технически причини, номерът на бюджетен ред „Пилотен проект: Сътрудничество, включващо всички заинтересовани страни — публичните органи, търговските дружества и организациите с идеална цел, във връзка с интеграцията на лица в обществото и на пазара на труда“ става 04 03 12.

5) По технически причини, номерът на бюджетен ред „Подготвително действие – Еразъм за журналисти“ става 09 06 05.

6) В случай че изменение 943 по бюджетен ред 26 01 20 „Европейска служба за подбор на персонала“ бъде прието, съответното бюджетно приложение за посочената служба ще бъде съответно коригирано.

Председателят отбеляза, че няма възражения по предложените промени.

По време на гласуването

- Helga Trüpel, за да посика, въз основа на член 161 от Правилника за дейността,изменение 464 да бъде подложено на гласуване преди изменение 870, а не след него (Председателят отговори, че няма причини да се преразглежда първоначално предвидения ред на гласуване, което бе потвърдено от László Surján);

- Luis Manuel Capoulas Santos, който поиска, въз основа на член 161 от Правилника за дейността, изменение 70 да бъде подложено на гласуване преди изменение 812, а не след него ((Председателят тговори, че няма причини да се преразглежда първоначално предвидения ред на гласуване, което бе потвърдено от László Surján);

- Bruno Gollnisch, за да оспори отпадането на изменение 70 вследствие на приемането на изменение 812;

- Michael Cashman относно протичането на гласуването;

- Godfrey Bloom относно провеждането на гласуването.


8.2. Проект на общ бюджет 2010 г. (раздел III - Комисия) (гласуване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (C7 0127/2009 – 2009/2002(BUD)) и писмо № 1/2010 (SEC(2009)1133) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година - Комисия по бюджети. Докладчик: László Surján (A7-0038/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0051)


8.3. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX) (гласуване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г.,
Раздел I – Европейски парламент,
Раздел II – Съвет,
Раздел IV – Съд,
Раздел V – Сметна палата,
Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет,
Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Европейски омбудсман, Раздел IX − Европейски надзорен орган по защита на данните [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0052)


8.4. Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно инициатива на Чешката република с оглед приемане на решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ИНИЦИАТИВА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА И ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2009)0053)


8.5. Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП ) * (гласуване)

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2009)0054)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0054)

Изказвания:

Syed Kamall


8.6. ШИС II и ВИС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0097/2009, B7-0103/2009 и B7-0109/2009

Разискването се състоя на 19 октомври 2009 (точка 18 от протокола от 19.10.2009).

Предложенията за резолюция бяха обявени на 21 октомври 2009 (точка 11 от протокола от 21.10.2009).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0097/2009

приема се (P7_TA(2009)0055)

(Предложенията за резолюции B7-0103/2009 и B7-0108/2009 отпадат.)


8.7. Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 и B7-0122/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0118/2009

(за замяна на B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 и B7-0122/2009)

внесени от следните членове на ЕП:

Filip Kaczmarek, László Tőkés и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Richard Howitt и Thijs Berman, от името на групата S&D,

Ivo Vajgl и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE,

Adam Bielan и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2009)0056)


8.8. Институционални аспекти на създаването на Европейска служба за действия в областта на външната политика (гласуване)

Доклад относно институционалните аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност [2009/2133(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0057)

Изказвания:

- Elmar Brok (докладчик), за да внесе устно предложение за изменение към изменение 3 (което беше прието).

- Corien Wortmann-Kool, за да предложи измененията от 56 до 28 да се гласуват „ан блок“. Парламентът се противопостави на това предложение.


8.9. Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 и B7-0112/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0095/2009

(за замяна на B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 и B7-0109/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle и Werner Langen, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda и Adrian Severin, от името на групата S&D,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Charles Tannock и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2009)0058)

(Предложенията за резолюции B7-0099/2009 и B7-0112/2009 отпадат.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Проект на общ бюджет 2010 г.:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Доклад László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Доклад Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП ):
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Изграждане на демокрацията в областта на външните отношения (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Доклад Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Подготовка на срещата на Европейския съвет и среща на върха ЕС/САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis и Syed Kamall


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

William (The Earl of) Dartmouth и Bruno Gollnisch уведомиха, че са присъствали, но техните имена не са отбелязани в присъствения списък.


12. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 20.10.2009)


12.1. Гвинея

Предложения за резолюция B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 и B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan и Isabella Lövin представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Patrice Tirolien, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Anne Delvaux и Harlem Désir.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala и Eija-Riitta Korhola.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 22.10.2009.


12.2. Иран

Предложения за резолюция B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 и B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson и Barbara Lochbihler представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Martin Kastler, от името на групата PPE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda и Angelika Werthmann.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 22.10.2009.


12.3. Шри Ланка

Предложения за резолюция B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 и B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins и Heidi Hautala представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola и Raül Romeva i Rueda.

Изказа се Leonard Orban.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 22.10.2009.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Гвинея (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 и B7-0125/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0102/2009

(за замяна на B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 и B7-0125/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan и Bogusław Sonik, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols и Harlem Désir, от името на групата S&D
Renate Weber, Метин Казак, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2009)0059)


13.2. Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 и B7-0126/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0104/2009

(за замяна на B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 и B7-0126/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka и Martin Kastler, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes и Gianni Pittella, от името на групата S&D
Marietje Schaake, Метин Казак, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE
Struan Stevenson, от името на групата ECR
Miguel Portas и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera, от името на групата EFD

приема се (P7_TA(2009)0060)


13.3. Шри Ланка (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 и B7-0127/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0100/2009

(за замяна на B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 и B7-0127/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam и Eduard Kukan, от името на групата PPE
Véronique De Keyser, от името на групата S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE
Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock и Nirj Deva, от името на групата ECR
Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2009)0061)

Изказвания:

Thomas Mann, от името на групата PPE, за да внесе устно изменение за заличаване на позоваване 3 (устното изменение бе прието).


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


15. Състав на комисиите

По искане на групата PPE Парламентът утвърди следното назначение:

специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза: Enikő Győri на мястото на László Surján

°
° ° °

Изказа се Bernd Posselt относно протичането на днешните разисквания.


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от правилника)

комисия AGRI

- Селското стопанство в ЕС и изменението на климата (2009/2157(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE)

- Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието (2009/2156(INI))
(подпомагаща: REGI)

- Опростяване на ОСП (2009/2155(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Политиката за качество на селскостопанските продукти: каква стратегия да се приложи? (2009/2105(INI))
(подпомагаща: ENVI, IMCO)

комисия CULT

- Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал (2009/2159(INI))

- Europeana — следващи стъпки (2009/2158(INI))
(подпомагаща: ITRE, JURI)

- Ново партньорство за модернизирането на университетите — диалог между университетите и бизнеса (2009/2099(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE)

комисия DEVE

- Въздействие на глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие (2009/2150(INI))
(подпомагаща: ECON, INTA)

- Междинен преглед на географските и тематичните стратегически документи съгласно Регламент (ЕО) 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството (2009/2149(INI))
(подпомагаща: AFET, BUDG, INTA)

комисия ENVI

- Доклад относно Зелената книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (2009/2153(INI))
(подпомагаща: AGRI, ITRE)

- Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“ (2009/2152(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Доклад относно съобщението на Комисията: Подход на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия (2009/2151(INI))
(подпомагаща: AGRI, LIBE, REGI)

- Доклад относно Съобщението на Комисията: План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-20015 г.): активизирано сътрудничество между държавите-членки (2009/2104(INI))
(подпомагаща: JURI, LIBE)

- Доклад относно Съобщението на Комисията относно действия срещу рака: европейско партньорство (2009/2103(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL, ITRE)

комисия PECH

- Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (2009/2107(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Зелена книга относно реформа на общата политика в областта на рибарството (2009/2106(INI))

комисия TRAN

- Наказания за сериозни нарушения на социалните разпоредби в автомобилния транспорт (2009/2154(INI))
(подпомагаща: EMPL, LIBE)

- Устойчиво бъдеще за транспорта (2009/2096(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE, REGI)

- Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (2009/2095(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 90 от Правилника за дейността))

комисия DEVE

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. The second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the "Cotonou Agreement") (2009/2165(INI))
(подпомагаща: INTA)


17. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от правилника)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


19. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 11 ноември 2009 и 12 ноември 2009.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.35 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Михайлова, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност