Seznam 
Zápis
PDF 222kWORD 131k
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Převody prostředků
 3.Předložení dokumentů
 4.Problém omezeného přístupu rozvojových zemí k některým očkovacím látkám (rozprava)
 5.Finanční a hospodářská situace v Moldavsku (rozprava)
 6.Zpráva nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise o konfliktu v Gruzii (rozprava)
 7.Sacharovova cena 2009 (oznámení laureáta)
 8.Hlasování
  8.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2010 (hlasování)
  8.2.Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010 (oddíl III - Komise) (hlasování)
  8.3.Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (hlasování)
  8.4.Úprava základních platů zaměstnanců Europolu a vyplácených příspěvků a náhrad * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Změna nařízení (ES) č. 1234/2007 (společná organizace trhů) * (hlasování)
  8.6. (hlasování)
  8.7.Podpora demokratických procesů v rámci vnějších vztahů (hlasování)
  8.8.Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce (hlasování)
  8.9.Příprava schůzky Transatlantické hospodářské rady a summitu EU-USA (2. a 3. listopadu 2009) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  12.1.Guinea
  12.2.Írán
  12.3.Srí Lanka
 13.Hlasování
  13.1.Guinea (hlasování)
  13.2.Írán (hlasování)
  13.3.Srí Lanka (hlasování)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Členství ve výborech
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 18.Předání textů přijatých během zasedání
 19.Termíny příštích zasedání
 20.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 33/2009 Evropské komise (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků V/08/AB/09 Účetního dvora.

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.


3. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování silniční přepravy zboží (Kodifikované znění) (KOM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh na převod položek DEC 35/2009 - Oddíl III - Komise (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení (KOM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne […] o statistice odpadů (kodifikované znění) (KOM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh na převod položek DEC37./2009 - Oddíl III - Komise (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 40/2009 - Oddíl III - Komise (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 42/2009 - Oddíl III - Komise (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 opřechodu zSchengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (KOM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí 2008/839/SVV opřechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (KOM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 41/2009 - Oddíl III - Komise (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


4. Problém omezeného přístupu rozvojových zemí k některým očkovacím látkám (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0100/2009), kterou pokládá Charles Goerens za skupinu ALDE: Problém omezeného přístupu rozvojových zemí k některým očkovacím látkám (B7-0214/2009)

Charles Goerens rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Leonard Orban (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Gay Mitchell za skupinu PPE, který rovněž upozornil na to, že v budovách Parlamentu nefungují výtahy (předseda poslanci odpověděl, že se souhlasem předsednictva věc postoupí příslušným útvarům), Michael Cashman za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, a Enrique Guerrero Salom.

Vystoupil Leonard Orban.

Rozprava byla uzavřena.


5. Finanční a hospodářská situace v Moldavsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Finanční a hospodářská situace v Moldavsku

Leonard Orban (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan a Ryszard Czarnecki.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupily: Lena Barbara Kolarska-Bobińska a Monica Luisa Macovei.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Ioan Enciu.

Vystoupil Leonard Orban.

Rozprava byla uzavřena.


6. Zpráva nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise o konfliktu v Gruzii (rozprava)

Prohlášení Komise: Zpráva nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise o konfliktu v Gruzii

Vystoupil Vytautas Landsbergis k organizaci rozpravy.

Leonard Orban (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Zoran Thaler za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, a Franz Obermayr nezařazený.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock a Tunne Kelam.

Vystoupil Leonard Orban.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:55 před hlasováním a pokračovalo v 11:05)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

Vystoupila Ana Gomes, aby se ohradila proti skutečnosti, že její jméno bylo uvedeno na změnách 727, 732 a 734 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010.


7. Sacharovova cena 2009 (oznámení laureáta)

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své dnešní schůzi rozhodla, že udělí Sacharovovu cenu za rok 2009 sdružení obránců lidských práv „Memorial“, a zejména jeho třem členům, Olegu Orlovovi, Sergeji Kovaljovovi a Ljudmile Alexejevové.

Předání Sacharovovy ceny se bude konat dne 16. prosince 2009 ve Štrasburku.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie – Rozpočtový rok 2010 (hlasování)

- Předlohy změn a pozměňovací návrhy k oddílu III návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010: Komise
- Předlohy změn k oddílům I, II, IV, V, VI, VII, VII, IX návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010: Evropský parlament, Rada, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropský veřejný ochránce práv a Evropský inspektor ochrany údajů

(K přijetí předloh změn, které se týkají nepovinných výdajů, se vyžaduje kvalifikovaná většina; k přijetí pozměňovacích návrhů, které se týkají povinných výdajů, se vyžaduje jednoduchá většina)

Přijaté předlohy změn a pozměňovací návrhy jsou uvedeny v příloze k „Přijatým textům“.

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Vystoupení

Před hlasováním

László Surján (zpravodaj) navrhl následující technické úpravy:

1) Pokud jde o Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení, výbor přijal dva nové odstavce, které doplňují položky 06 04 14 01, 06 04 14 02 a 06 04 14 03. Tyto odstavce měly existující poznámky doplnit, ale z důvodu technické chyby se zdálo, že tyto poznámky nahrazují. Změnu 832 je proto třeba upravit.

2) Po ověření rozpětí výbor hlasováním rozhodl, že v okruhu 3b ponechá rozpětí ve výši 1 775 000 eur. Zpravodaj navrhl, aby tato částka byla přidělena na program „Evropa pro občany“. Změna 889 týkající se položky 15 06 66 je tudíž upravena a celková výše prostředků na závazky představuje 32 255 000 eur. Změna 547 je bezpředmětná a nebere se v potaz.

3) Slova „udržitelných a k životnímu prostředí šetrných opatření, tzv. zelený Nový úděl“ nahrazují slova „tzv. zelený Nový úděl “ v poznámkách přijatých k těmto položkám:

04 02 17 Evropský sociální fond (ESF) – Konvergence

04 02 19 Evropský sociální fond (ESF) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

13 03 16 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Konvergence

13 03 18 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Rovněž v položce 13 03 20 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – Provozní technická pomoc jsou první dva odstavce nahrazeny tímto odstavcem:

„Část těchto prostředků je určena na financování udržitelných a k životnímu prostředí šetrných opatření, tzv. zelený Nový úděl, jejichž cílem je sladění požadavků v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje a rozvoje ochrany životních prostředí, a na oživení evropských regionů, na něž dolehla hospodářská a finanční krize“.

4) Z technických důvodů je číslo položky „Pilotní projekt: Všestranná spolupráce mezi veřejnými orgány, obchodními firmami a neziskovými organizacemi při začleňování osob do společnosti a pracovního procesu“ změněno na 04 03 12.

5) Z technických důvodů je číslo položky „Přípravná akce – Erasmus pro novináře“ změněno na 09 06 05.

6) Jestliže bude přijata změna 943 k rozpočtové položce 26 01 20 „Evropský úřad pro výběr personálu“, bude následně upravena příslušná rozpočtová příloha pro tento úřad.

Předseda oznámil, že proti navrhovaným úpravám nebyla vznesena žádná námitka.

V průběhu hlasování

- Helga Trüpel na základě článku 161 jednacího řádu požádala, aby se o změně 464 hlasovalo před změnou 870, a nikoli až po ní (předseda odpověděl, že není důvod měnit původně stanovený hlasovací pořádek, což potvrdil László Surján);

- Luis Manuel Capoulas Santos na základě článku 161 jednacího řádu požádal, aby se o změně 70 hlasovalo před změnou 812, a nikoli až po ní (předseda odpověděl, že není důvod měnit původně stanovený hlasovací pořádek, což potvrdil László Surján);

- Bruno Gollnisch zpochybnil bezpředmětnost změny 70 s ohledem na přijetí změny 812;

- Michael Cashman k průběhu hlasování;

- Godfrey Bloom k vedení hlasování.


8.2. Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010 (oddíl III - Komise) (hlasování)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) a návrhu na změnu č. 1/2010 (SEK(2009)1133) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: László Surján (A7-0038/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2009)0051)


8.3. Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010 (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (hlasování)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010
oddíl I - Evropský parlament
oddíl II - Rada
oddíl IV - Soudní dvůr
oddíl V - Účetní dvůr
oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor
oddíl VII - Výbor regionů
oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv
oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2009)0052)


8.4. Úprava základních platů zaměstnanců Europolu a vyplácených příspěvků a náhrad * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu České republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky a náhrady pro zaměstnance Europolu [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

PODNĚT ČESKÉ REPUBLIKY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2009)0053)


8.5. Změna nařízení (ES) č. 1234/2007 (společná organizace trhů) * (hlasování)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2009)0054)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2009)0054)

Vystoupení

Syed Kamall


8.6.  (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0097/2009, B7-0103/2009 a B7-0109/2009

Rozprava se konala dne 19. října 2009 (bod 18 zápisu ze dne 19.10.2009).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 21. října 2009 (bod 11 zápisu ze dne 21.10.2009).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B7-0097/2009

přijat (P7_TA(2009)0055)

(Návrhy usnesení B7-0103/2009 a B7-0108/2009 se neberou v potaz.)


8.7. Podpora demokratických procesů v rámci vnějších vztahů (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 a B7-0122/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0118/2009

(nahrazující B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 a B7-0122/2009)

předložen těmito poslanci:

Filip Kaczmarek, László Tőkés a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Richard Howitt a Thijs Berman za skupinu S&D,

Ivo Vajgl a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan a Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2009)0056)


8.8. Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce (hlasování)

Zpráva o institucionálních aspektech vytvoření evropské služby vnější akce [2009/2133(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2009)0057)

Vystoupení

- Elmar Brok (zpravodaj) předložil ústní PN k PN 3 (který byl vzat v potaz).

- Corien Wortmann-Kool navrhl, aby se o PN 56 až 28 hlasovalo najednou. Parlament tento návrh zamítl.


8.9. Příprava schůzky Transatlantické hospodářské rady a summitu EU-USA (2. a 3. listopadu 2009) (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 a B7-0112/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0095/2009

(nahrazující B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 a B7-0109/2009):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle a Werner Langen za skupinu PPE,

Hannes Swoboda a Adrian Severin za skupinu S&D,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Charles Tannock a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR

přijat (P7_TA(2009)0058)

(Návrhy usnesení B7-0099/2009 a B7-0112/2009 se neberou v potaz.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Zpráva László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Zpráva Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Změna nařízení (ES) č. 1234/2007 (společná organizace trhů):
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Podpora demokratických procesů v rámci vnějších vztahů (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Zpráva Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Příprava schůzky Transatlantické hospodářské rady a summitu EU-USA (2. a 3. listopadu 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis a Syed Kamall


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

William (The Earl of) Dartmouth a Bruno Gollnisch informovali předsednictvo, že byli přítomni na zasedání, jejich jména však nebyla uvedena na prezenční listině.


12. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 2 zápisu ze dne 20.10.2009)


12.1. Guinea

Návrhy usnesení B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 a B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan a Isabella Lövin uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Patrice Tirolien za skupinu S&D, Carl Haglund za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Anne Delvaux a Harlem Désir.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupil Leonard Orban.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 13.1 zápisu ze dne 22.10.2009.


12.2. Írán

Návrhy usnesení B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson a Barbara Lochbihler uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Martin Kastler za skupinu PPE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Krisztina Morvai nezařazená, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen a Laima Liucija Andrikienė.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda a Angelika Werthmann.

Vystoupil Leonard Orban.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 22.10.2009.


12.3. Srí Lanka

Návrhy usnesení B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 a B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins a Heidi Hautala uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, a Karima Delli za skupinu Verts/ALE.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola a Raül Romeva i Rueda.

Vystoupil Leonard Orban.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 22.10.2009.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Guinea (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 a B7-0125/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0102/2009

(nahrazující B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 a B7-0125/2009):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan a Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols a Harlem Désir za skupinu S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2009)0059)


13.2. Írán (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0104/2009

(nahrazující B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 a B7-0126/2009):

předložen těmito poslanci:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka a Martin Kastler za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes a Gianni Pittella za skupinu S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Struan Stevenson za skupinu ECR
Miguel Portas a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera za skupinu EFD

přijat (P7_TA(2009)0060)


13.3. Srí Lanka (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 a B7-0127/2009

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0100/2009

(nahrazující B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 a B7-0127/2009):

předložen těmito poslanci:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam a Eduard Kukan za skupinu PPE
Véronique De Keyser za skupinu S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez a Charles Goerens za skupinu ALDE
Jean Lambert za skupinu Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock a Nirj Deva za skupinu ECR
Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA(2009)0061)

Vystoupení

Thomas Mann za skupinu PPE předložil ústní PN, kterým se ruší právní východisko 3 (ústní PN byl vzat v potaz).


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


15. Členství ve výborech

Na žádost politické skupiny PPE schválil Parlament toto jmenování:

zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi : Enikő Győri, kterou je nahrazen László Surján

°
° ° °

Vystoupil Bernd Posselt k průběhu dnešních rozprav.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor AGRI

- Zemědělství a změna klimatu v EU (2009/2157(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

- Zemědělství v oblastech s přírodním znevýhodněním: zvláštní kontrola fungování (2009/2156(INI))
(stanovisko: REGI)

- Zjednodušená společná zemědělská politika (2009/2155(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Politika jakosti zemědělských produktů: jakou strategii sledovat? (2009/2105(INI))
(stanovisko: ENVI, IMCO)

výbor CULT

- Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení (2009/2159(INI))

- Europeana – další postup (2009/2158(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI)

- Dialog mezi univerzitami a podniky: nové partnerství pro modernizaci evropských univerzit (2009/2099(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

výbor DEVE

- Dopady světové finanční a hospodářské krize na rozvojové země a na rozvojovou spolupráci (2009/2150(INI))
(stanovisko: ECON, INTA)

- Střednědobý přezkum zeměpisných a tematických strategických dokumentů v rámci nařízení (ES) 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (2009/2149(INI))
(stanovisko: AFET, BUDG, INTA)

výbor ENVI

- Zpráva o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (2009/2153(INI))
(stanovisko: AGRI, ITRE)

- Zpráva o bílé knize Komise nazvané: „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009/2152(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Zpráva o sdělení Komise: Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (2009/2151(INI))
(stanovisko: AGRI, LIBE, REGI)

- Zpráa o sdělení Komise „Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy“ (2009/2104(INI))
(stanovisko: JURI, LIBE)

- Zpráva o sdělení Komise na téma „Boj proti rakovině: evropské partnerství“ (2009/2103(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL, ITRE)

výbor PECH

- Nový impuls strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury (2009/2107(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Zelená kniha o reformě společné rybářské politiky (2009/2106(INI))

výbor TRAN

- Sankce v případě vážného porušení sociálních předpisů v silniční dopravě (2009/2154(INI))
(stanovisko: EMPL, LIBE)

- Udržitelná budoucnost pro dopravu (2009/2096(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, REGI)

- Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (2009/2095(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 90 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. The second revision of the Partnership Agreement ACP-EC (the "Cotonou Agreement") (2009/2165(INI))
(stanovisko: INTA)


17. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


19. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 11. listopadu 2009 a 12. listopadu 2009.


20. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí