Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 218kWORD 137k
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Määrärahojen siirrot
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Tiettyjen rokotteiden rajoitetun saatavuuden ongelma kehitysmaissa (keskustelu)
 5.Moldovan rahoitus- ja taloustilanne (keskustelu)
 6.Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tiedonkeruuvaltuuskunnan raportti (keskustelu)
 7.Saharov-palkinto 2009 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 8.Äänestykset
  
8.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2010 (äänestys)
  
8.2.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokka III - komissio) (äänestys)
  
8.3.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX) (äänestys)
  
8.4.Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen * (äänestys)
  
8.6.Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne (äänestys)
  
8.7.Demokratiakehitys ulkosuhteissa (äänestys)
  
8.8.Unionin ulkoisten toimien yksikön perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat (äänestys)
  
8.9.Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Guinea
  
12.2.Iran
  
12.3.Sri Lanka
 13.Äänestykset
  
13.1.Guinea (äänestys)
  
13.2.Iran (äänestys)
  
13.3.Sri Lanka (äänestys)
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Valiokuntien kokoonpano
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 19.Seuraavien istuntojen aikataulu
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 33/2009 (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

°
° ° °

Budjettivaliokunta käsitteli tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoesitystä V/08/AB/09.

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 35/2009 - Pääluokka III - Komissio (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta (KOM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) n:o …/…, annettu [...], jätetilastoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 37/2009 - Pääluokka III - Komissio (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 40/2009 - Pääluokka III - Komissio (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 42/2009 - Pääluokka III - Komissio (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) annetun asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttamisesta (KOM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) tehdyn päätöksen 2008/839/YOS muuttamisesta (KOM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 41/2009 - Pääluokka III – Komissio (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


4. Tiettyjen rokotteiden rajoitetun saatavuuden ongelma kehitysmaissa (keskustelu)

Charles Goerensin ALDE-ryhmän puolesta laatima suullinen kysymys (O-0100/2009): Tiettyjen rokotteiden rajoitetun saatavuuden ongelma kehitysmaissa (B7-0214/2009)

Charles Goerens esitteli suullisen kysymyksen.

Leonard Orban (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Gay Mitchell PPE-ryhmän puolesta; hän ilmoitti myös, että parlamenttirakennuksen hissit eivät toimineet kunnolla (puhemies vastasi hänelle antavansa asian puhemiehistön suostumuksella asianomaisten yksikköjen käsiteltäväksi); Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Enrique Guerrero Salom.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Moldovan rahoitus- ja taloustilanne (keskustelu)

Komission julkilausuma: Moldovan rahoitus- ja taloustilanne

Leonard Orban (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan ja Ryszard Czarnecki.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Lena Barbara Kolarska-Bobińska ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Ioan Enciu.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tiedonkeruuvaltuuskunnan raportti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tiedonkeruuvaltuuskunnan raportti

Vytautas Landsbergis käytti puheenvuoron keskustelun järjestelyistä.

Leonard Orban (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Zoran Thaler S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Franz Obermayr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock ja Tunne Kelam.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.55 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

Ana Gomes käytti puheenvuoron ja esitti vastalauseen siitä, että hänen nimensä oli liitetty tarkistuksiin 727, 732 ja 734 koskien esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuonna 2010.


7. Saharov-palkinto 2009 (ilmoitus palkinnon saajasta)

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on tämänpäiväisessä kokouksessaan päättänyt myöntää vuoden 2009 Saharov-palkinnon Memorial-ihmisoikeusjärjestölle, jota edustavat kolme sen jäsentä: Oleg Orlov, Sergei Kovaljov ja Ljudmila Aleksejeva.

Palkinto luovutetaan keskiviikkona 16. joulukuuta 2009 Strasbourgissa.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - Varainhoitovuosi 2010 (äänestys)

- tarkistusluonnokset ja muutosehdotukset yleiseen talousarvioesitykseen varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III - Komissio
- tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioesitykseen varainhoitovuodeksi 2010, pääluokat I - Euroopan parlamentti, II - Neuvosto, IV - Tuomioistuin, V - Tilintarkastustuomioistuin, VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, VII - Alueiden komitea ja VIII - Oikeusasiamies ja IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu

(Ei-pakollisia menoja koskevien tarkistusluonnosten hyväksymiseen tarvitaan määräenemmistö. Pakollisia menoja koskevien muutosehdotusten hyväksymiseen riittää annettujen äänten enemmistö)

Hyväksytyt tarkistusluonnokset ja muutosehdotukset esitetään Hyväksytyt tekstit -asiakirjan liitteessä.

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

ennen äänestyksiä:

László Surján (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia:

1) Mitä tulee Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan, valiokunta hyväksyi kaksi uutta kohtaa, jotka lisätään budjettikohtiin 06 04 14 01, 06 04 14 02 ja 06 04 14 03. Nämä kohdat oli tarkoitus lisätä jo olemassaolevaan selvitysosaan mutta teknisen virheen vuoksi niillä korvattiinkin selvitysosa. Niinpä tarkistusta 832 on muutettava vastaavasti.

2) Liikkumavarojen tarkistamisen jälkeen valiokuntaäänestyksessä jätettiin 1 775 000 euron liikkumavara otsakkeeseen 3b. Esittelijä ehdottaa, että tämä summa myönnetään Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalle. Näin ollen budjettikohtaa 15 06 66 koskevaa tarkistusta 889 on muutettava vastaavasti ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaissumma on 32 255 000 euroa. Tarkistus 547 on täten tarpeeton ja raukeaa.

3) Sanat "kestäville ja ympäristöä säästäville Green New Deal -ohjelman toimille" korvaavat sanat "Green New Deal -ohjelman toimille" seuraavia budjettikohtia koskevissa hyväksytyissä selvitysosan kohdissa:

04 02 17 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen

04 02 19 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

13 03 16 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Lähentyminen

13 03 18 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys.

Samoin budjettikohdassa 13 03 20 "Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Operatiivinen tekninen apu" kaksi ensimmäistä kohtaa korvataan seuraavalla kohdalla:

"Osa määrärahasta on tarkoitettu kattamaan rahoitus kestäville ja ympäristöä säästäville Green New Deal -ohjelman toimille, joilla yhteensovitetaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökehityksen vaatimuksia ja tuetaan Euroopan alueiden elpymistä talous- ja rahoituskriisin jälkeen".

4) Teknisistä syistä johtuen budjettikohdan "Pilottihanke: Viranomaisten, liikeyritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kattava yhteistyö ihmisten integroimiseksi yhteiskuntaan ja työmarkkinoille" numeroksi tulee 04 03 12.

5) Teknisistä syistä johtuen budjettikohdan "Valmistelutoimi – Erasmus toimittajille" numeroksi tulee 09 06 05.

6) Jos tarkistus 943 budjettikohtaan 26 01 20 "Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)" hyväksytään, henkilöstövalintatoimiston budjettiliitettä mukautetaan vastaavasti.

Puhemies totesi, että näitä mukautuksia ei vastustettu.

äänestysten aikana:

- Helga Trüpel, joka pyysi työjärjestyksen 161 artiklan perusteella, että tarkistuksesta 464 äänestetään ennen tarkistusta 870 eikä sen jälkeen (puhemies vastasi, että ei ollut syytä muuttaa alkuperäistä äänestysjärjestystä, minkä myös László Surján vahvisti);

- Luis Manuel Capoulas Santos, joka pyysi työjärjestyksen 161 artiklan perusteella, että tarkistuksesta 70 äänestetään ennen tarkistusta 812 eikä sen jälkeen (puhemies vastasi, että ei ollut syytä muuttaa alkuperäistä äänestysjärjestystä, minkä myös László Surján vahvisti);

- Bruno Gollnisch, joka esitti vastalauseen siitä, että tarkistus 70 raukesi tarkistuksen 812 hyväksymisen johdosta;

- Michael Cashman äänestyksen kulusta;

- Godfrey Bloom äänestyksen johtamisesta.


8.2. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokka III - komissio) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010, Pääluokka III - Komissio (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD))
ja
oikaisukirjelmä nro 1/2010 (SEC(2009)1133) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010 - Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0038/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0051)


8.3. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010 (pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX) (äänestys)

Mietintö: Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010
Pääluokka I - Euroopan parlamentti,
Pääluokka II - Neuvosto,
Pääluokka IV - Tuomioistuin,
Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin,
Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,
Pääluokka VII - Alueiden komitea,
Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies,
Pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0052)


8.4. Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö: Tšekin tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

TŠEKIN TASAVALLAN ALOITE ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2009)0053)


8.5. Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen * (äänestys)

Ehdotus neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta [KOM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2009)0054)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0054)

Puheenvuorot:

Syed Kamall


8.6. Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja viisumitietojärjestelmän (VIS) tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0097/2009, B7-0103/2009 ja B7-0109/2009

Keskustelu käytiin 19. lokakuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 19.10.2009, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 21. lokakuuta 2009 (istunnon pöytäkirja 21.10.2009, kohta 11).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0097/2009

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0055)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0103/2009 ja B7-0108/2009 raukesivat.)


8.7. Demokratiakehitys ulkosuhteissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 ja B7-0122/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0118/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 ja B7-0122/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Filip Kaczmarek, László Tőkés ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Richard Howitt ja Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta

Ivo Vajgl ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Adam Bielan ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0056)


8.8. Unionin ulkoisten toimien yksikön perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat (äänestys)

Mietintö: Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat [2009/2133(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0057)

Puheenvuorot:

- Elmar Brok (esittelijä), joka esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

- Corien Wortmann-Kool, joka ehdotti, että tarkistuksista 56-28 äänestetään yhtenä ryhmänä. Parlamentti vastusti tätä ehdotusta.


8.9. Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 ja B7-0112/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0095/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 ja B7-0109/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle ja Werner Langen PPE-ryhmän puolesta

Hannes Swoboda ja Adrian Severin S&D-ryhmän puolesta

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0058)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0099/2009 ja B7-0112/2009 raukesivat.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Mietintö László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Mietintö Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttaminen:
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Demokratiakehitys ulkosuhteissa (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Mietintö Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmistelut ja EU:n ja USA:n huippukokous 2. ja 3. marraskuuta 2009 (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis ja Syed Kamall


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

William (The Earl of) Dartmouth ja Bruno Gollnisch ovat ilmoittaneet olleensa läsnä, mutta heidän nimensä eivät ole läsnäololistassa.


12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 20.10.2009, kohta 2)


12.1. Guinea

Päätöslauselmaesitykset B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan ja Isabella Lövin esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Anne Delvaux ja Harlem Désir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala ja Eija-Riitta Korhola.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 13.1.


12.2. Iran

Päätöslauselmaesitykset B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson ja Barbara Lochbihler esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda ja Angelika Werthmann.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 13.2.


12.3. Sri Lanka

Päätöslauselmaesitykset B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins ja Heidi Hautala esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ja Raül Romeva i Rueda.

Leonard Orban käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2009, kohta 13.3.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Guinea (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0102/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ja B7-0125/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ja Harlem Désir S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0104/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ja B7-0126/2009):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ja Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta
Miguel Portas ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0100/2009

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ja B7-0127/2009)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ja Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2009)0061)

Puheenvuorot:

Thomas Mann esitti PPE-ryhmän puolesta suullisen tarkistuksen, jolla poistetaan johdanto-osan viite 3 (suullinen tarkistus hyväksyttiin).


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


15. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta: Enikő Győri László Surjánin tilalle

°
° ° °

Bernd Posselt käytti puheenvuoron keskustelujen kulusta tänään.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

AGRI-valiokunta

- Euroopan maatalous ja ilmastonmuutos (2009/2157(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

- Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erityinen terveystarkastus (2009/2156(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

- YMP:n yksinkertaistaminen (2009/2155(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

- Maataloustuotteiden laatupolitiikka: mitä strategiaa olisi noudatettava? (2009/2105(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, IMCO)

CULT-valiokunta

- EU:n nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin (2009/2159(INI))

- Europeana – seuraavat askeleet (2009/2158(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, JURI)

- Korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu: Uusi kumppanuus Euroopan unionin korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi (2009/2099(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE)

DEVE-valiokunta

- Maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön (2009/2150(INI))
(lausuntoa varten: ECON, INTA)

- Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) 1905/2006 mukaisten maantieteellisten ja aihekohtaisten strategia-asiakirjojen väliarviointi (2009/2149(INI))
(lausuntoa varten: AFET, BUDG, INTA)

ENVI-valiokunta

- Mietintö komission vihreästä kirjasta: Biojätehuolto Euroopan unionissa (2009/2153(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, ITRE)

- Mietintö komission valkoisesta kirjasta: "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä" (2009/2152(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Mietintö komission tiedonannosta: Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa (2009/2151(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, LIBE, REGI)

- Mietintö komission tiedonannosta "Elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskeva toimintasuunnitelma (2009-2015): jäsenvaltioiden yhteistyön tiivistäminen" (2009/2104(INI))
(lausuntoa varten: JURI, LIBE)

- Mietintö komission tiedoannosta "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma" (2009/2103(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, EMPL, ITRE)

PECH-valiokunta

- Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle (2009/2107(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

- Vihreä kirja: Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus (2009/2106(INI))

TRAN-valiokunta

- Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön vakaville rikkomisille säädetyt seuraamukset (2009/2154(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, LIBE)

- Kestävä tulevaisuus liikenteelle (2009/2096(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, REGI)

- EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (2009/2095(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 90 artikla)

DEVE-valiokunta

- AKT:n ja EY:n kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus) toinen tarkistaminen (2009/2165(INI))
(lausuntoa varten: INTA)


17. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


19. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 11. marraskuuta 2009 ja 12. marraskuuta 2009.


20. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö