Rodyklė 
Protokolas
PDF 225kWORD 135k
Ketvirtadienis, 2009 m. spalio 22 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Asignavimų perkėlimas
 3.Gauti dokumentai
 4.Ribotos besivystančių šalių prieigos prie kai kurių skiepų problema (diskusijos)
 5.Finansinė ir ekonominė padėtis Moldavijoje (diskusijos)
 6.Tarptautinės nepriklausomos konflikto Gruzijoje tyrimo misijos ataskaita (diskusijos)
 7.Sacharovo premija 2009 (laureato paskelbimas)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  8.2.2010 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis – Komisija) (balsavimas)
  8.3.2010 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai) (balsavimas)
  8.4.Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų tikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  8.5.Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas * (balsavimas)
  8.6. Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) pažanga (balsavimas)
  8.7.Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose (balsavimas)
  8.8.Europos išorės veiksmų tarnybos kūrimo instituciniai aspektai (balsavimas)
  8.9.Pasirengimas TET susitikimui ir ES bei JAV aukščiausio lygio susitikimui (2009 m. lapkričio 2 ir 3 d.) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  12.1.Gvinėja
  12.2.Iranas
  12.3.Šri Lanka
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Gvinėja (balsavimas)
  13.2.Iranas (balsavimas)
  13.3.Šri Lanka (balsavimas)
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Komitetų sudėtis
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 18.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 19.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 33/2009.

Susipažinęs su Tarybos nuomone, jis leido perkelti visus asignavimus pagal Finansinio reglamento, taikomo bendrajam Europos Bendrijų biudžetui, 24 straipsnio 3 dalį.

°
° ° °

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Audito Rūmų pasiūlymą perkelti asignavimus V/08/AB/09 .

Susipažinęs su Tarybos nuomone, jis leido perkelti asignavimus pagal Finansinio reglamento, taikomo bendrajam Europos Bendrijų biudžetui, 24 straipsnio 3 dalį.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (Kodifikuota redakcija) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 35/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl [data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. …/…dėl atliekų statistikos (Kodifikuota redakcija) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas perkelti DEC 37/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 40/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 42/2009 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą(EB) Nr.1104/2008 dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SISII) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2008/839/TVR dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 41/2009 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


4. Ribotos besivystančių šalių prieigos prie kai kurių skiepų problema (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0100/2009), kurį pateikė Charles Goerens ALDE frakcijos vardu: Ribotos besivystančių šalių prieigos prie kai kurių skiepų problema (B7-0214/2009)

Charles Goerens pateikė žodinį klausimą.

Leonard Orban (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Gay Mitchell PPE frakcijos vardu, jis taip pat atkreipė dėmesį į sutrikusį liftų veikimą Parlamento pastatuose (Pirmininkas jam atsakė, kad gavęs Biuro sutikimą jis kreipsis į tarnybas, atsakingas už šį klausimą), Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, ir Enrique Guerrero Salom.

Kalbėjo Leonard Orban.

Diskusijos baigtos.


5. Finansinė ir ekonominė padėtis Moldavijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Finansinė ir ekonominė padėtis Moldavijoje

Leonard Orban (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Cristian Silviu Buşoi ALDE frakcijos vardu, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan ir Ryszard Czarnecki.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Lena Barbara Kolarska-Bobińska ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Ioan Enciu.

Kalbėjo Leonard Orban.

Diskusijos baigtos.


6. Tarptautinės nepriklausomos konflikto Gruzijoje tyrimo misijos ataskaita (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tarptautinės nepriklausomos konflikto Gruzijoje tyrimo misijos ataskaita

Kalbėjo Vytautas Landsbergis dėl diskusijų organizavimo.

Leonard Orban (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Zoran Thaler S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, ir Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock ir Tunne Kelam.

Kalbėjo Leonard Orban.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.05 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

Kalbėjo Ana Gomes, kuri išreiškė nepritarimą tam, kad jos vardas buvo susietas su 2010 finansinių metų Bendrojo Europos Sąjungos biudžeto projekto 727, 732 ir 734 pakeitimais.


7. Sacharovo premija 2009 (laureato paskelbimas)

Pirmininkas informavo, kad šios dienos posėdyje Pirmininkų sueiga žmogaus teisių gynėjų asociaciją „Memorial“, atstovaujamą trijų jos narių Olego Orlovo, Sergejaus Kovaliovo ir Liudmilos Aleksejeovs, išrinko 2009 m. Sacharovo premijos laureate.

Premijos įteikimas įvyks 2009 m. gruodžio 16 d., trečiadienį, Strasbūre.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)

- Pakeitimų projektas ir pasiūlymas pakeisti 2010 m. bendrojo biudžeto projekto III skirsnio, susijusio su Komisija, asignavimus;


- 2010 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsnių, susijusių su Europos Parlamentu, Taryba, Teisingumo Teismu, Audito Rūmais, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų komitetu, Europos ombudsmenu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, pakeitimų projektas.

(Balsuojant dėl pakeitimų projektų, susijusių su neprivalomosiomis išlaidomis, reikalinga kvalifikuota dauguma; balsuojant dėl siūlomų pataisų, susijusių su privalomosiomis išlaidomis, reikalinga paprasta dauguma)

Priimti pakeitimo projektai ir siūlomos pataisos pateikti priede „Priimti tekstai“

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą

László Surján (pranešėjas) pasiūlė šiuos techninius pakeitimus:

1) Komitetas priėmė du naujus Ekonomikos atkūrimo planui skirtus papunkčius, pridedamus 06 04 14 01, 06 04 14 02 ir 06 04 14 03 eilutėse. Šie papunkčiai turėjo papildyti esamus komentarus, taičau atrodo, lyg jie juos pakeitė. Atitinksmai turi būti pakeistas 832 pakeitimas.

2) Patikrinus maržas, komitetas po balsavimo antraštinėje dalyje 3b paliko 1 775 000 eurų maržą. Pranešėjas siūlo šią sumą skirti programai „Europa piliečiams“. Atitinkamai pakeistas 15 06 66 straipsnio 889 pakeitimas: bendra įsipareigojimų asignavimų suma padidinta iki 32 255 000 eurų. 547 pakeitimas netenka prasmės ir anuliuojamas.

3) Žodžiais „tvarūs ir aplinką tausojamieji veiksmai pagal Naująjį ekologinį planą“ pakeičiami židžiai „Naujasis ekologinis planas“ priimtuose šių eilučių paaiškinimuose:

04 02 17 Europos socialinis fondas (ESF). Konvergencija

04 02 19 Europos socialinis fondas (ESF). Regionų konkurencingumas ir užimtumas

13 03 16 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Konvergencija

13 03 18 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Regionų konkurencingumas ir užimtumas

Taip pat eilutėje 13 03 20 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Veiklos techninė pagalba“ dvi pirmos pastraipos pakeistos šia pastraipa:

Dalis šio asignavimo skiriama tvariems ir aplinkos tausojamiesiems veiksmams pagal Naująjį ekologinį planą finansuoti siekiant suderinti ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos srities vystymosi reikalavimus ir padėti Europos regionams atsigauti nuo ekonomikos ir finansų krizės poveikio“.

4) Dėl techninių priežasčių eilutės „Bandomasis projektas. Visapusiškas viešosios valdžios institucijų, komercinių įmonių ir ne pelno siekiančių įmonių bendradarbiavimas asmenų integracijos visuomenėje ir užimtumo srityse“ numeris virsta 04 03 12 numeriu.

5) Dėl techninių priežasčių eilutės Parengiamieji veiksmai. Programa Erasmus žurnalistams“ numeris virsta 09 06 05 numeriu..

6) Jei biudžeto eilutės 26 01 20 Europos personalo atrankos tarnyba 943 pakeitimas bus priimtas, šios tarnybos biudžeto priedas bus atitinakami pakeistas.

Pirmininkas pažymėjo, kad dėl šių pataisymų prieštaravimų nebuvo.

Balsuojant

- Helga Trüpel remdamasi Darbo tvarkos taisyklių 161 straipsniu paprašė, kad dėl 464 pakeitimo būtų balsuojama prieš 870 pakeitimą, o ne po jo(Pirmininkas atsakė, kad numatytos balsavimo tvarkos keisti nereikia, o László Surján tai patvirtino);

- Luis Manuel Capoulas Santos remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 161 straipsniu paprašė, kad dėl 70 pakeitimo būtų balsuojama prieš 812 pakeitimą, o ne po jo (Pirmininkas atsakė, kad numatytos balsavimo tvarkos keisti nereikia, o László Surján tai patvirtino);

- Bruno Gollnisch užginčijo tai, kad 70 pakeitimas tampa negaliojančiu priėmus 812 pakeitimą;

- Michael Cashman apie balsavimo eigą;

- Godfrey Bloom apie balsavimo organizavimą.


8.2. 2010 m. bendrojo biudžeto projektas (III skirsnis – Komisija) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2010 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, III skirsnis – Komisija (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD))
ir 2010 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto pataisų rašto Nr. 1/2010
(SEC(2009)1133) - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: László Surján (A7-0038/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2009)0051)


8.3. 2010 m. bendrojo biudžeto projektas (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2010 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto
I skirsnis – Europos Parlamentas
II skirsnis – Taryba
IV skirsnis – Teisingumo Teismas
V skirsnis – Audito Rūmai
VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
VII skirsnis – Regionų komitetas
VIII skirsnis – Europos ombudsmenas
IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2009)0052)


8.4. Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų tikslinimas * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Čekijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, patikslinantį Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

INITIATIVE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE et TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2009)0053)


8.5. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas * (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2009)0054)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2009)0054)

Kalbėjo:

Syed Kamall


8.6.  Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) pažanga (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0097/2009, B7-0103/2009 ir B7-0109/2009

Diskusijos buvo surengtos 2009 m. spalio 19 d. (punktas 18 protokolo 19.10.2009).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2009 m. spalio 21 d. (punktas 11 protokolo 21.10.2009).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0097/2009

Priimta (P7_TA(2009)0055)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0103/2009 ir B7-0108/2009 anuliuoti.)


8.7. Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 ir B7-0122/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0118/2009

(keičiama B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 ir B7-0122/2009)

pateiktas šių Parlamento narių:

Filip Kaczmarek, László Tőkés ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Richard Howitt ir Thijs Berman S&D frakcijos vardu,

Ivo Vajgl ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu,

Adam Bielan ir Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2009)0056)


8.8. Europos išorės veiksmų tarnybos kūrimo instituciniai aspektai (balsavimas)

Pranešimas dėl institucinių Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo aspektų [2009/2133(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2009)0057)

Kalbėjo:

- Elmar Brok (pranešėjas) pateikė 3 pakeitimo žodinį pakeitimą (kuris buvo patvirtintas).

- Corien Wortmann-Kool pasiūlė, kad dėl 56 ir 28 pakeitimų būtų balsuojama kartu. Pirmininkas nepritarė šiam pasiūlymui.


8.9. Pasirengimas TET susitikimui ir ES bei JAV aukščiausio lygio susitikimui (2009 m. lapkričio 2 ir 3 d.) (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 ir B7-0112/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0095/2009

(keičiama B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 ir B7-0109/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle ir Werner Langen PPE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda ir Adrian Severin S&D frakcijos vardu,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2009)0058).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0099/2009 ir B7-0112/2009 anuliuoti.)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

2010 m. bendrojo biudžeto projektas:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Pranešimas: László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Pranešimas: Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimas) keitimas:
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Pranešimas: Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Pasirengimas TET susitikimui ir ES bei JAV aukščiausio lygio susitikimui (2009 m. lapkričio 2 ir 3 d.) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis ir Syed Kamall


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

William (The Earl of) Dartmouth ir Bruno Gollnisch pranešė, kad jie dalyvavo, bet jų pavardės neįrašytos į posėdžių lankomumo sąrašą.


12.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 2 protokolo 20.10.2009)


12.1. Gvinėja

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ir B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan ir Isabella Lövin pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Filip Kaczmarek PPE frakcijos vardu, Patrice Tirolien S&D frakcijos vardu, Carl Haglund ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Anne Delvaux ir Harlem Désir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala ir Eija-Riitta Korhola.

Kalbėjo Leonard Orban.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.1 protokolo 22.10.2009.


12.2. Iranas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ir B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Martin Kastler PPE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Krisztina Morvai , nepriklausoma Parlamento narė, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen ir Laima Liucija Andrikienė.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Leonard Orban.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.2 protokolo 22.10.2009.


12.3. Šri Lanka

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ir B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins ir Heidi Hautala pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ir Raül Romeva i Rueda.

Kalbėjo Leonard Orban.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 22.10.2009.


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Gvinėja (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ir B7-0125/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0102/2009

(keičiama B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 ir B7-0125/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols ir Harlem Désir S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2009)0059).


13.2. Iranas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ir B7-0126/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0104/2009

(keičiama B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 ir B7-0126/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes ir Gianni Pittella S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Struan Stevenson ECR frakcijos vardu
Miguel Portas ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2009)0060).


13.3. Šri Lanka (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ir B7-0127/2009

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0100/2009

(keičiama B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 ir B7-0127/2009):

pateiktas šių Parlamento narių:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ir Nirj Deva ECR frakcijos vardu
Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2009)0061)

Kalbėjo:

Thomas Mann PPE frakcijos vardu, jis pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama išbraukti 3 nurodomąją dalį (žodinis pakeitimas priimtas).


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


15. Komitetų sudėtis

PPE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas: Enikő Győri

°
° ° °

Kalbėjo Bernd Posselt apie šios dienos diskusijų eigą.


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AGRI komitetas

- ES žemės ūkis ir klimato kaita (2009/2157(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE)

- Žemės ūkis gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse. Speciali būklės patikra (2009/2156(INI))
(nuomonė: REGI)

- Europos bendrosios žemės ūkio politikos paprastinimas (2009/2155(INI))
(nuomonė: ENVI)

- Žemės ūkio produktų kokybės politika. Kokia strategija vadovautis? (2009/2105(INI))
(nuomonė: ENVI, IMCO)

CULT komitetas

- ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių suteikimas (2009/2159(INI))

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Europeana - the next steps (2009/2158(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI)

- Universitetų ir įmonių dialogas. Naujoji partnerystė siekiant modernizuoti universitetus (2009/2099(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE)

DEVE komitetas

- Pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikis šalių vystymuisi ir vystomajam bendradarbiavimui (2009/2150(INI))
(nuomonė: ECON, INTA)

- Geografinių ir teminių strategijos dokumentų tarpinė peržiūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (2009/2149(INI))
(nuomonė: AFET, BUDG, INTA)

ENVI komitetas

- Pranešimas apie Komisijos žaliąją knygą dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (2009/2153(INI))
(nuomonė: AGRI, ITRE)

- Pranešimas apie Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (2009/2152(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (2009/2151(INI))
(nuomonė: AGRI, LIBE, REGI)

- Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas: glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas“ (2009/2104(INI))
(nuomonė: JURI, LIBE)

- Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ (2009/2103(INI))
(nuomonė: FEMM, EMPL, ITRE)

PECH komitetas

- Naujas postūmis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją (2009/2107(INI))
(nuomonė: ENVI)

- Žalioji knyga dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos (2009/2106(INI))

TRAN komitetas

- Sankcijos už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus (2009/2154(INI))
(nuomonė: EMPL, LIBE)

- Darnusis ateities transportas (2009/2096(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE, REGI)

- Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m. (2009/2095(INI))

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnis(Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnis))

DEVE komitetas

- Antroji AKR ir EB partnerystės susitarimo (Kotonu susitarimo) peržiūra (2009/2165(INI))
(nuomonė: INTA)


17. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


19. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks 2009 m. lapkričio 11 d. ir 2009 m. lapkričio 12 d..


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.35 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika