Indekss 
Protokols
PDF 227kWORD 133k
Ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Apropriāciju pārvietojumi
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Problēmas jaunattīstības valstīs saistībā ar ierobežotu piekļuvi dažām vakcīnām (debates)
 5.Finansiālais un ekonomiskais stāvoklis Moldovā (debates)
 6.Starptautiskās neatkarīgās izmeklēšanas komisijas ziņojums par Gruzijas konfliktu (debates)
 7.Saharova balva 2009 (laureāta paziņošana)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.2010. finanšu gads (balsošana)
  
8.2.2010. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa - Komisija) (balsošana)
  
8.3.2010. gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (balsošana)
  
8.4.Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007 "Vienotā TKO regula" * (balsošana)
  
8.6.Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis (balsošana)
  
8.7.Demokrātijas veidošana ārējo attiecību jomā (balsošana)
  
8.8.Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspekti (balsošana)
  
8.9.CET sanāksmes un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un 3. novembris) (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
12.1.Gvineja
  
12.2.Irāna
  
12.3.Šrilanka
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Gvineja (balsošana)
  
13.2.Irāna (balsošana)
  
13.3.Šrilanka (balsošana)
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Komiteju sastāvs
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja ir izskatījusi Eiropas Komisijas priekšlikumu (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)) par apropriāciju pārvietojumu DEC 33/2009.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu un saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā ir atļāvusi veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja ir izskatījusi Eiropas Revīzijas palātas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu V/08/AB/09.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu un saskaņā ar Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, 24. panta 3. punktu tā ir atļāvusi veikt pārvietojumu.


3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (kodificēta versija) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 – 2009/0149(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 35/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 – 2009/2148(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 – 2009/0157(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai …/…/EK […] par statistiku attiecībā uz atkritumiem (kodificēta versija) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 – 2009/0151(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 37/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 – 2009/2160(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 40/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 – 2009/2162(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 42/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 – 2009/2163(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SISII). (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 – 2009/0136(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SISII) (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 – 2009/0137(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 41/2009 - III iedaļa - Komisija (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 – 2009/2164(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


4. Problēmas jaunattīstības valstīs saistībā ar ierobežotu piekļuvi dažām vakcīnām (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0100/2009) un kuru uzdeva Charles Goerens ALDE grupas vārdā: Problēmas jaunattīstības valstīs saistībā ar ierobežotu piekļuvi dažām vakcīnām (B7-0214/2009).

Charles Goerens izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Gay Mitchell PPE grupas vārdā, arī norādot uz liftu darbības traucējumiem Parlamenta ēkās (sēdes vadītājs atbildēja, ka saskaņā ar Prezidija piekrišanu viņš vērsīsies pie dienestiem, kas ir atbildīgi par šo jautājumu), Michael Cashman S&D grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā un Enrique Guerrero Salom.

Uzstājās Leonard Orban.

Debates tika slēgtas.


5. Finansiālais un ekonomiskais stāvoklis Moldovā (debates)

Komisijas paziņojums: Finansiālais un ekonomiskais stāvoklis Moldovā.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Kristian Vigenin S&D grupas vārdā, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan un Ryszard Czarnecki.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Lena Barbara Kolarska-Bobińska un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un Ioan Enciu.

Uzstājās Leonard Orban.

Debates tika slēgtas.


6. Starptautiskās neatkarīgās izmeklēšanas komisijas ziņojums par Gruzijas konfliktu (debates)

Komisijas paziņojums: Starptautiskās neatkarīgās izmeklēšanas komisijas ziņojums par Gruzijas konfliktu.

Uzstājās Vytautas Landsbergis par debašu organizēšanu.

Leonard Orban (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā, Zoran Thaler S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā un Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock un Tunne Kelam.

Uzstājās Leonard Orban.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 11.05.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

Uzstājās Ana Gomes, protestēdama, ka viņas vārds ir saistīts ar Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumiem Nr. 727, 732 un 734.


7. Saharova balva 2009 (laureāta paziņošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference šodienas sēdē par Saharova balvas 2009. gada laureātu ir izraudzījusies Cilvēktiesību aizstāvības apvienību “Memoriāls”, ko pārstāv trīs tās locekļi – Oļegs Orlovs, Sergejs Kovaļevs un Ludmila Aleksejeva.

Balvas pasniegšana notiks otrdien, 2009. gada 16. decembrī, Strasbūrā.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. 2010. finanšu gads (balsošana)

- Grozījumu projekti un ierosinātie labojumi attiecībā uz 2010. gada vispārējā budžeta projekta III iedaļā Komisijai paredzētajām apropriācijām.

- Grozījumu projekti attiecībā uz 2010. gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļu, proti, Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Revīzijas palātu, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas Ombudu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

(Balsojot par grozījumu projektiem, kas attiecas uz neobligātajiem izdevumiem, ir vajadzīgs kvalificēts vairākums; balsojot par grozījumu priekšlikumiem, kas attiecas uz obligātajiem izdevumiem, ir vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

Pieņemtie grozījumu projekti un labojumu priekšlikumi ir iekļauti „Pieņemto tekstu” pielikumā.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Uzstāšanās


Pirms balsošanas

László Surján (referents) ierosināja veikt turpmāk izklāstītos tehniskos pielāgojumus.

1. Attiecībā uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu komiteja pieņēma divus jaunus punktus, ko pievieno 06 04 14 01., 06 04 14 02. un 06 04 14 03. budžeta pozīcijai. Šiem punktiem būtu jāpapildina pašreizējās piezīmes, bet tehniskas kļūdas dēļ tie parādījās kā šo piezīmju aizstājēji. Tāpēc ir jāpielāgo grozījums Nr. 832.

2. Pēc rezervju pārbaudes komiteja balsojot nolēma 3.b izdevumu kategorijā atstāt rezervi EUR 1 775 000 apmērā. Referents ierosināja piešķirt šo summu programmai "Eiropa pilsoņiem". Tāpēc grozījums Nr. 889 attiecībā uz 15 06 66. budžeta pozīciju ir labots tā, lai saistību apropriāciju kopējais apjoms būtu EUR 32 255 000. Līdz ar to grozījums Nr. 547 kļūst lieks un zaudē spēku.

3. Vārdi "ilgtspējīgus un videi draudzīgus pasākumus — jauno zaļo kursu —" aizstāj vārdus "jauno zaļo kursu" pieņemtajās piezīmēs šādās budžeta pozīcijās:

04 02 17 Eiropas Sociālais fonds (ESF) — Konverģence;

04 02 19 Eiropas Sociālais fonds (ESF) — Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība;

13 03 16 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Konverģence;

13 03 18 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība.

Arī 13 03 20. budžeta pozīcijā "Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Operatīvā tehniskā palīdzība" divi pirmie punkti ir aizstāti ar šādu punktu:

"Daļa no apropriācijas ir paredzēta, lai finansētu ilgtspējīgus un videi draudzīgus pasākumus — jauno zaļo kursu —, kas paredz ekonomikas, sociālo un vides attīstības prasību saskaņošanu, kā arī Eiropas reģionu atveseļošanos pēc ekonomikas un finanšu krīzes".

4. Tehnisku iemeslu dēļ budžeta pozīcijas "Izmēģinājuma projekts — Valsts iestāžu, komercuzņēmumu un bezpeļņas uzņēmumu visaptveroša sadarbība iedzīvotāju integrācijai sabiedrībā un nodarbinātībā" numuru maina uz 04 03 12.

5. Tehnisku iemeslu dēļ budžeta pozīcijas "Sagatavošanas darbība — Erasmus žurnālistiem" numuru maina uz 09 06 05.

6. Ja tiek pieņemts grozījums Nr. 943 attiecībā uz 26 01 20. budžeta pozīciju "Eiropas Personāla atlases birojs", atbilstīgi tiek pielāgots šim birojam paredzētais budžeta pielikums.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka neviens neiebilst pret ierosinātajiem pielāgojumiem.

Balsošanas laikā

- Helga Trüpel saskaņā ar Reglamenta 161. pantu pieprasīja, lai par grozījumu Nr. 464 balsotu pirms grozījuma Nr. 870, nevis pēc tā (sēdes vadītājs atbildēja, ka nav pamata mainīt sākotnēji paredzēto balsošanas secību, un László Surján to apstiprināja).

- Luis Manuel Capoulas Santos saskaņā ar Reglamenta 161. pantu pieprasīja, lai par grozījumu Nr. 70 balsotu pirms grozījuma Nr. 812, nevis pēc tā (sēdes vadītājs atbildēja, ka nav pamata mainīt sākotnēji paredzēto balsošanas secību, un László Surján to apstiprināja).

- Bruno Gollnisch apstrīdēja to, ka, pieņemot grozījumu Nr. 812, grozījums Nr. 70 ir zaudējis spēku.

- Michael Cashman par balsošanas norisi.

- Godfrey Bloom par balsošanas vadīšanu.


8.2. 2010. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa - Komisija) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, III iedaļa – Komisija (C7 0127/2009 – 2009/2002(BUD)) un grozījumu vēstuli Nr. 1/2010 (SEC(2009)1133) attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu - Budžeta komiteja. Referents: László Surján (A7-0038/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2009)0051).


8.3. 2010. gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
I iedaļa – Eiropas Parlaments
II iedaļa – Padome
IV iedaļa – Tiesa
V iedaļa – Revīzijas palāta
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa – Reģionu komiteja
VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Vladimír Maňka (A7-0037/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2009)0052).


8.4. Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Čehijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A7-0040/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

ČEHIJAS REPUBLIKAS INICIATĪVA un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2009)0053).


8.5. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007 "Vienotā TKO regula" * (balsošana)

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007 par lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un īpašiem noteikumiem dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)].

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2009)0054).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2009)0054).

Uzstāšanās

Syed Kamall


8.6. Projektu SIS II un VIS pašreizējais stāvoklis (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0097/2009, B7-0103/2009 un B7-0109/2009.

Debates notika 2009. gada 19. oktobrī (2009. gada 19. oktobra protokola 18. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 2009. gada 21. oktobrī (2009. gada 21. oktobra protokola 11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0097/2009

Pieņemts (P7_TA(2009)0055).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0103/2009 un B7-0108/2009 vairs nav spēkā.)


8.7. Demokrātijas veidošana ārējo attiecību jomā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 un B7-0122/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0118/2009

(aizstāj B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 un B7-0122/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Filip Kaczmarek, László Tőkés un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Richard Howitt un Thijs Berman S&D grupas vārdā,

Ivo Vajgl un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā,

Adam Bielan un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0056).


8.8. Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionālie aspekti (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ārējās darbības dienesta izveides institucionāliem aspektiem [2009/2133(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Elmar Brok (A7-0041/2009).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2009)0057).

Uzstāšanās

- Elmar Brok (referents) ierosināja 3. grozījuma mutisku grozījumu, un to pieņēma.

- Corien Wortmann-Kool ierosināja par grozījumiem Nr. 56 līdz 28 balsot kopumā. Parlaments noraidīja šo priekšlikumu.


8.9. CET sanāksmes un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un 3. novembris) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 un B7-0112/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0095/2009

(aizstāj B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 un B7-0109/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle un Werner Langen PPE grupas vārdā,

Hannes Swoboda un Adrian Severin S&D grupas vārdā,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Charles Tannock un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0058).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0099/2009 un B7-0112/2009 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

2010. gada vispārējā budžeta projekts:
Daniel Hannan, Diane Dodds.

László Surján ziņojums - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch.

Vladimír Maňka ziņojums - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen.

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1234/2007 "Vienotā TKO regula":
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski.

Demokrātijas veidošana ārējo attiecību jomā (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall.

Elmar Brok ziņojums - A7-0041/2009:
Daniel Hannan.

CET sanāksmes un ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes sagatavošana (2009. gada 2. un 3. novembris) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis un Syed Kamall.


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

William (The Earl of) Dartmouth un Bruno Gollnisch informēja, ka viņi bija klāt sēdē, bet viņu vārdu apmeklējumu reģistrā nav.


12. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2009. gada 20. oktobra protokola 2. punktā.)


12.1. Gvineja

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 un B7-0125/2009.

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan un Isabella Lövin iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā, Patrice Tirolien S&D grupas vārdā, Carl Haglund ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Anne Delvaux un Harlem Désir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Leonard Orban.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 13.1. punkts.


12.2. Irāna

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 un B7-0126/2009.

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson un Barbara Lochbihler iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Martin Kastler PPE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda un Angelika Werthmann.

Uzstājās Leonard Orban.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 13.2. punkts.


12.3. Šrilanka

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 un B7-0127/2009.

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins un Heidi Hautala iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola un Raül Romeva i Rueda.

Uzstājās Leonard Orban.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 22. oktobra protokola 13.3. punkts.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Gvineja (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 un B7-0125/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0102/2009

(aizstāj B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 un B7-0125/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols un Harlem Désir S&D grupas vārdā,
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā,
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā,
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0059).


13.2. Irāna (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 un B7-0126/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0104/2009

(aizstāj B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 un B7-0126/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka un Martin Kastler PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes un Gianni Pittella S&D grupas vārdā,
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,
Struan Stevenson ECR grupas vārdā,
Miguel Portas un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā,
Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0060).


13.3. Šrilanka (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 un B7-0127/2009.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0100/2009

(aizstāj B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 un B7-0127/2009)

Iesnieguši šādi deputāti:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam un Eduard Kukan PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser S&D grupas vārdā,
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez un Charles Goerens ALDE grupas vārdā,
Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock un Nirj Deva ECR grupas vārdā,
Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2009)0061).

Uzstāšanās

Thomas Mann PPE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu - svītrot 3. atsauci (mutisko grozījumu pieņēma).


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Komiteju sastāvs

Pēc PPE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja: Enikő Győri aizstāj László Surján.

°
° ° °

Uzstājās Bernd Posselt par šodienas debašu norisi.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AGRI komiteja

- Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (2009/2157(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

- Lauksaimniecība apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem — īpaša pārbaude (2009/2156(INI))
(atzinums: REGI)

- KLP vienkāršošana (2009/2155(INI))
(atzinums: ENVI)

- Lauksaimniecības produktu kvalitātes politika — kāda ir pareizā stratēģija? (2009/2105(INI))
(atzinums: ENVI, IMCO)

CULT komiteja

- ES jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus (2009/2159(INI))

- Europeana — nākamie soļi (2009/2158(INI))
(atzinums: ITRE, JURI)

- Universitāšu un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogs — jauna partnerība universitāšu modernizācijai (2009/2099(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE)

DEVE komiteja

- Pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekme uz jaunattīstības valstīm un attīstības sadarbību (2009/2150(INI))
(atzinums: ECON, INTA)

- Ģeogrāfisko programmu un tematisko programmu stratēģijas dokumentu termiņa vidusposma pārskats, kas veicams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar kuru izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (2009/2149(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, INTA)

ENVI komiteja

- Ziņojums par Komisijas Zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā (2009/2153(INI))
(atzinums: AGRI, ITRE)

- Ziņojums par Komisijas Balto grāmatu „Adaptācija klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus” (2009/2152(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu „Kopienas pieeja dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai” (2009/2151(INI))
(atzinums: AGRI, LIBE, REGI)

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu "Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm" (2009/2104(INI))
(atzinums: JURI, LIBE)

- Ziņojums par Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība (2009/2103(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL, ITRE)

PECH komiteja

- Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (2009/2107(INI))
(atzinums: ENVI)

- Zaļā grāmata "Kopējās zivsaimniecības politikas reforma" (2009/2106(INI))

TRAN komiteja

- Sodi par nopietniem sociālās jomas noteikumu pārkāpumiem autotransporta nozarē (2009/2154(INI))
(atzinums: EMPL, LIBE)

- Ilgtspējīga nākotne transportam (2009/2096(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE, REGI)

- Stratēģiskie mērķi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (2009/2095(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 90. pants)

DEVE komiteja

- ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma (Kotonū nolīguma) otrā pārskatīšana (2009/2165(INI))
(atzinums: INTA)


17. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2009. gada 11. un 12. novembrī.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika