Index 
Notulen
PDF 227kWORD 139k
Donderdag 22 oktober 2009 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Kredietoverschrijvingen
 3.Ingekomen stukken
 4.Beperkte beschikbaarheid van vaccins voor ontwikkelingslanden (debat)
 5.Financiële en economische situatie in Moldavië (debat)
 6.Rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië (debat)
 7.Sacharov-prijs 2009 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Stemmingen
  
8.1.Begrotingsjaar 2010 (stemming)
  
8.2.Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdeling III - Commissie) (stemming)
  
8.3.Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)
  
8.4.Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 "Integrale-GMO-verordening" * (stemming)
  
8.6. (stemming)
  
8.7.Het steunen van democratisch bestuur in buitenlandse betrekkingen (stemming)
  
8.8.De institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden (stemming)
  
8.9.Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Guinee
  
12.2.Iran
  
12.3.Sri Lanka
 13.Stemmingen
  
13.1.Guinee (stemming)
  
13.2.Iran (stemming)
  
13.3.Sri Lanka (stemming)
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Samenstelling commissies
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2009 van de Commissie (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving V/08/AB/09 van de Europese Rekenkamer behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 35/2009 - Afdeling III - Commissie (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een Verordening (EG) Nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad van […] betreffende afvalstoffenstatistieken (gecodificeerde versie) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2009 - Afdeling III - Commissie (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2009 - Afdeling III - Commissie (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 42/2009 - Afdeling III - Commissie (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SISII) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2008/839/JBZ over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 41/2009 - Afdeling III – Commissie (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


4. Beperkte beschikbaarheid van vaccins voor ontwikkelingslanden (debat)

Mondelinge vraag (O-0100/2009) van Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie: Beperkte beschikbaarheid van vaccins voor ontwikkelingslanden (B7-0214/2009)

Charles Goerens licht de mondelinge vraag toe.

Leonard Orban (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie, tevens om te wijzen op de gebrekkige werking van de liften in de gebouwen van het Parlement (de Voorzitter antwoordt dat, indien het Bureau daarmee instemt, de kwestie aan de betrokken diensten zal worden voorgelegd ). Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Enrique Guerrero Salom.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.


5. Financiële en economische situatie in Moldavië (debat)

Verklaring van de Commissie: Financiële en economische situatie in Moldavië

Leonard Orban (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Werner Schulz, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan en Ryszard Czarnecki.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lena Barbara Kolarska-Bobińska en Monica Luisa Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Ioan Enciu.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.


6. Rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië (debat)

Verklaring van de Commissie: Rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie voor het conflict in Georgië

Het woord wordt gevoerd door Vytautas Landsbergis over de organisatie van het debat.

Leonard Orban (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ioannis Kasoulides, namens de PPE-Fractie, Zoran Thaler, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, en Franz Obermayr, niet-ingeschrevene.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock en Tunne Kelam.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.55 uur onderbroken en om 11.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, die bezwaar aantekent tegen het feit dat haar naam is vermeld in verband met de amendementen 727, 732 en 734 op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2010.


7. Sacharov-prijs 2009 (bekendmaking van de winnaar)

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters in haar vergadering van vandaag heeft besloten de Sacharov-prijs 2009 toe te kennen aan de mensenrechtenorganisatie «Memorial», vertegenwoordigd door drie van haar leden Oleg Orlov, Sergeï Kovalev en Lioudmila Alexeïeva.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 16 december 2009 in Straatsburg.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Begrotingsjaar 2010 (stemming)

- Ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kredieten van afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2010 betreffende de Commissie

- Ontwerpamendementen op de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII en IX van het ontwerp van algemene begroting voor 2010 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van ontwerpamendementen die betrekking hebben op de niet-verplichte uitgaven; gewone meerderheid voor de aanneming van wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op de verplichte uitgaven)

De aangenomen ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen in de bijlage bij de “Aangenomen teksten”.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord werd gevoerd door:


Vóór de stemming

László Surján (rapporteur) om de volgende technische aanpassingen aan te brengen:

1) Wat betreft het Europees economisch herstelplan, heeft de commissie twee nieuwe paragrafen goedgekeurd ter toevoeging aan lijnen 06 04 14 01, 06 04 14 02 en 06 04 14 03. Deze paragrafen waren bedoeld als toevoeging bij de bestaande toelichting, maar ingevolge een technische fout lijkt het alsof zij in de plaats daarvan komen. Amendement 832 moet bijgevolg aangepast worden.

2) Na verificatie van de marges, blijft er na de stemming in commissie een marge van 1 775 000 euro over voor titel 3b. De rapporteur stelt voor dit bedrag toe te wijzen aan het programma "Europa voor de burger". Amendement 889 op lijn 15 06 66 wordt bijgevolg gewijzigd in die zin dat het totaal van de vastleggingskredieten verhoogd wordt tot 32 255 000 euro. Amendement 547 is niet langer van toepassing en komt te vervallen.

3) De woorden "duurzame en milieuvriendelijke maatregelen (de Green New Deal)" komen in de plaats van de woorden "(de Green New Deal)" in de bij de volgende lijnen goedgekeurde toelichtingen:

04 02 17 Europees Sociaal Fonds (ESF) — Convergentie

04 02 19 Europees Sociaal Fonds (ESF) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

13 03 16 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Convergentie

13 03 18 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.

Evenzo worden in lijn 13 03 20 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) —Operationele technische bijstand, de eerste twee paragrafen vervangen door de volgende paragraaf:

"Een deel van het krediet dient ter financiering van duurzame en milieuvriendelijke maatregelen, de Green New Deal, die de eisen van economische, sociale en milieuontwikkeling met elkaar in overeenstemming brengen en het herstel van de Europese regio's na de economische en financiële crisis bevorderen."

4) Om technische redenen wordt het nummer van de lijn "Proefproject: algemene samenwerking tussen de overheid, de commerciële ondernemingen en de ondernemingen zonder winstoogmerk voor de integratie van personen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt" 04 03 12.

5) Om technische redenen wordt het nummer van de lijn "Voorbereidende actie - Erasmus voor journalisten" 09 06 05.

6) Indien amendement 943 op begrotingslijn 26 01 20 "Europees Bureau voor personeelsselectie" wordt aangenomen, wordt de desbetreffende budgettaire bijlage voor dit bureau in die zin aangepast.

De Voorzitter stelde vast dat er geen bezwaren waren tegen de voorgestelde aanpassingen.

Tijdens de stemming

- Helga Trüpel, om op grond van artikel 161 van het Reglement te verzoeken amendement 464 vóór amendement 870 in stemming te brengen en niet erna (de Voorzitter antwoordde dat er geen reden was om de oorspronkelijk vastgelegde volgorde van de stemming te wijzigen, wat bevestigd werd door László Surján);

- Luis Manuel Capoulas Santos, om op grond van artikel 161 van het Reglement te verzoeken amendement 70 vóór amendement 812 in stemming te brengen en niet erna (de Voorzitter antwoordde dat er geen reden was om de oorspronkelijk vastgelegde volgorde van de stemming te wijzigen, wat bevestigd werd door László Surján);

- Bruno Gollnisch, om bezwaar aan te tekenen tegen het vervallen van amendement 70 ingevolge de aanneming van amendement 812;

- Michael Cashman over het verloop van de stemming;

- Godfrey Bloom over het stemgedrag.


8.2. Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdeling III - Commissie) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2010, afdeling III - Commissie (C7-0127/2009 - 2009/2002(BUD)) en over de nota van wijzigingen nr. 1/2010 (SEC(2009)1133) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010 - Begrotingscommissie. Rapporteur: László Surján (A7-0038/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2009)0051)


8.3. Ontwerp van algemene begroting 2010 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2010
Afdeling I - Europees Parlement
Afdeling II - Raad
Afdeling IV - Hof van Justitie
Afdeling V - Rekenhof
Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII - Comité van de Regio's
Afdeling VIII - Europese Ombudsman
Afdeling IX - Europese toezichthouder voor gegevensbescherming [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2009)0052)


8.4. Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het initiatief van de Tsjechische Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

INITIATIEF VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2009)0053)


8.5. Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 "Integrale-GMO-verordening" * (stemming)

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2009)0054)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2009)0054)

Het woord werd gevoerd door:

Syed Kamall


8.6.  (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0097/2009, B7-0103/2009 en B7-0109/2009

Het debat heeft op 19 oktober 2009 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 19.10.2009).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 21 oktober 2009 (punt 11 van de notulen van 21.10.2009).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0097/2009

Aangenomen (P7_TA(2009)0055)

(Ontwerpresoluties B7-0103/2009 en B7-0108/2009 komen te vervallen.)


8.7. Het steunen van democratisch bestuur in buitenlandse betrekkingen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 en B7-0122/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0118/2009

(ter vervanging van B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 en B7-0122/2009)

ingediend door de volgende leden:

Filip Kaczmarek, László Tőkés en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Richard Howitt en Thijs Berman, namens de S&D-Fractie,

Ivo Vajgl en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Adam Bielan en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0056)


8.8. De institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden (stemming)

Verslag over de institutionele aspecten van de oprichting van een Europese dienst voor het externe optreden [2009/2133(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2009)0057)

Het woord werd gevoerd door:

- Elmar Brok (rapporteur) om een mondeling amendement op amendement 3 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

- Corien Wortmann-Kool om voor te stellen en bloc te stemmen over de amendementen 56 t/m 28. Het Parlement verzette zich dit voorstel.


8.9. Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009) (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 en B7-0112/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0095/2009

(ter vervanging van B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 en B7-0109/2009):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle en Werner Langen, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda en Adrian Severin, namens de S&D-Fractie,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Charles Tannock en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0058)

(Ontwerpresoluties B7-0099/2009 en B7-0112/2009 komen te vervallen.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Ontwerp van algemene begroting 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Verslag László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Verslag Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 "Integrale-GMO-verordening":
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Het steunen van democratisch bestuur in buitenlandse betrekkingen (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Verslag Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Voorbereiding van de bijeenkomst van de TEC en de top EU/USA (2 en 3 november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis en Syed Kamall.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

William (The Earl of) Dartmouth en Bruno Gollnisch hebben laten weten dat zij weliswaar aanwezig waren, maar dat hun naam niet op de presentielijst staat.


12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 20.10.2009 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Guinee

Ontwerpresoluties B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan en Isabella Lövin lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie, Anne Delvaux en Harlem Désir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 22.10.2009.


12.2. Iran

Ontwerpresoluties B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 en B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Martin Kastler, namens de PPE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-ingeschrevene, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 22.10.2009.


12.3. Sri Lanka

Ontwerpresoluties B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 en B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins en Heidi Hautala lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola en Raül Romeva i Rueda.

Het woord wordt gevoerd door Leonard Orban.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 22.10.2009.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Guinee (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0102/2009

(ter vervanging van B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 en B7-0125/2009):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols en Harlem Désir, namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie
Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 en B7-0126/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0104/2009

(ter vervanging van B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 en B7-0126/2009):

ingediend door de volgende leden:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes en Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie
Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie
Miguel Portas en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie
Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri Lanka (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 en B7-0127/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0100/2009

(ter vervanging van B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 en B7-0127/2009):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie
Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie
Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock en Nirj Deva, namens de ECR-Fractie
Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2009)0061)

Het woord werd gevoerd door:

Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, om een mondeling amendement strekkende tot schrapping van visum 3 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


15. Samenstelling commissies

Op verzoek van de PPE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis: Enikő Győri in de plaats van László Surján.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over het verloop van de debatten van vandaag.


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AGRI

- EU-landbouw en klimaatverandering (2009/2157(INI))
(advies: ENVI, ITRE)

- Doelgerichtere steun voor landbouwers in gebieden met natuurlijke handicaps (2009/2156(INI))
(advies: REGI)

- Vereenvoudiging van het GLB (2009/2155(INI))
(advies: ENVI)

- Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van landbouwproducten: welke strategie? (2009/2105(INI))
(advies: ENVI, IMCO)

Commissie CULT

- Een EU-strategie voor de jongeren – Investeringen en empowerment (2009/2159(INI))

- Europeana – volgende stappen (2009/2158(INI))
(advies: ITRE, JURI)

- De dialoog tussen universiteiten en bedrijven: een nieuw partnerschap voor de modernisering van de universiteiten: (2009/2099(INI))
(advies: EMPL, ITRE)

Commissie DEVE

- De effecten van de financiële en economische crisis op ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerking (2009/2150(INI))
(advies: ECON, INTA)

- Tussentijdse herziening van de geografische en thematische strategiedocumenten krachtens Verordening (EG) 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (2009/2149(INI))
(advies: AFET, BUDG, INTA)

Commissie ENVI

- Verslag over het Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie (2009/2153(INI))
(advies: AGRI, ITRE)

- Verslag over het Witboek van de Commissie: Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader (2009/2152(INI))
(advies: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Verslag over de mededeling van de Commissie: Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (2009/2151(INI))
(advies: AGRI, LIBE, REGI)

- Verslag over de mededeling van de Commissie: Actieplan inzake orgaandonatie en transplantatie (2009-2015): hechtere samenwerking tussen de lidstaten (2009/2104(INI))
(advies: JURI, LIBE)

- Verslag over de mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap (2009/2103(INI))
(advies: FEMM, EMPL, ITRE)

Commissie PECH

- Een nieuw elan voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur (2009/2107(INI))
(advies: ENVI)

- Groenboek Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2009/2106(INI))

Commissie TRAN

- Sancties voor ernstige inbreuken op de sociale voorschriften voor het wegvervoer (2009/2154(INI)

(advies: ENVI, ITRE, REGI)

- Een duurzame toekomst voor het vervoer (2009/2096(INI))
(advies: ENVI, ITRE, REGI)

- Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (2009/2095(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 90 van het Reglement)

Commissie DEVE

- De tweede herziening van de Partnerschapsovereenkomst ACS-AG (overeenkomst van Cotonou) (2009/2165(INI))
(advies: INTA).


17. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 11 november 2009 en 12 november 2009.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid