Kazalo 
Zapisnik
PDF 227kWORD 130k
Četrtek, 22. oktober 2009 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Prerazporeditev sredstev
 3.Predložitev dokumentov
 4.Problem omejene dostopnosti nekaterih cepiv za države v razvoju (razprava)
 5.Finančne in gospodarske razmere v Moldaviji (razprava)
 6.Poročilo o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji (razprava)
 7.Nagrada Saharova 2009 (razglasitev dobitnika)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Predlog splošnega proračuna Evropske unije - Proračunsko leto 2010 (glasovanje)
  8.2.Predlog splošnega proračuna za leto 2010 (oddelek III - Komisija) (glasovanje)
  8.3.Predlog splošnega proračuna za leto 2010 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (glasovanje)
  8.4.Prilagoditev osnovnih plač in nadomestil za osebje Europola * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007 "Enotna SUT" * (glasovanje)
  8.6.Napredek pri razvoju SIS II in VIS (glasovanje)
  8.7.Gradnja demokracije v zunanjih odnosih (glasovanje)
  8.8.Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje (glasovanje)
  8.9.Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009) (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  12.1.Gvineja
  12.2.Iran
  12.3.Šrilanka
 13.Čas glasovanja
  13.1.Gvineja (glasovanje)
  13.2.Iran (glasovanje)
  13.3.Šrilanka (glasovanje)
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sestava odborov
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 33/2009 za prerazporeditev proračunskih sredstev (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropskega računskega sodišča V/08/AB/09 za prerazporeditev proračunskih sredstev.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev odobril.


3. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (kodificirana različica) (COM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

posredovano

pristojni:

JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 35/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

posredovano

pristojni:

JURI

mnenje:

LIBE

- Predlog uredbe (ES) št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o statistiki odpadkov (kodificirana različica) (COM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

posredovano

pristojni:

JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 37/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 40/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 42/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1104/2008 o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2008/839/PNZ o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (COM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 41/2009 - Oddelek III - Komisija (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG


4. Problem omejene dostopnosti nekaterih cepiv za države v razvoju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0100/2009), ki ga je postavil Charles Goerens v imenu skupine ALDE: Problem omejene dostopnosti nekaterih cepiv za države v razvoju (B7-0214/2009)

Charles Goerens je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Leonard Orban (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Gay Mitchell v imenu skupine PPE, ki je tudi opozoril na nedelovanje dvigal v stavbah Parlamenta (predsedujoči mu je odgovoril, da bo s soglasjem predsedstva zadevo predložil pristojnim službam), Michael Cashman v imenu skupine S&D, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, in Enrique Guerrero Salom.

Govoril je Leonard Orban.

Razprava se je zaključila.


5. Finančne in gospodarske razmere v Moldaviji (razprava)

Izjava Komisije: Finančne in gospodarske razmere v Moldaviji

Leonard Orban (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE, Werner Schulz v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan in Ryszard Czarnecki.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govorili sta Lena Barbara Kolarska-Bobińska in Monica Luisa Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra in Ioan Enciu.

Govoril je Leonard Orban.

Razprava se je zaključila.


6. Poročilo o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji (razprava)

Izjava Komisije: Poročilo o neodvisni mednarodni preiskavi spora v Gruziji

Govoril je Vytautas Landsbergis o organizaciji razprave.

Leonard Orban (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ioannis Kasoulides v imenu skupine PPE, Zoran Thaler v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Milan Cabrnoch v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, in Franz Obermayr samostojni poslanec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock in Tunne Kelam.

Govoril je Leonard Orban.

Razprava se je zaključila.

(Seja, ki je bila prekinjena ob __[A6282]__ v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob __[A6283]__.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Govorila je Ana Gomes, ki je protestirala proti dejstvu, da je bilo njeno ime povezano z dopolnitvami 727, 732 in 734 k Predlogu splošnega proračuna Evropske unije - Proračunsko leto 2010.


7. Nagrada Saharova 2009 (razglasitev dobitnika)

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov na današnji seji za dobitnika nagrade Saharova 2009 imenovala združenje za zaščito človekovih pravic Memorial, ki jo zastopajo trije njeni člani Oleg Orlov, Sergej Kovaljev in Ljudmila Aleksejeva.

Podelitev nagrade bo v sredo, 16. decembra 2009, v Strasbourgu.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Predlog splošnega proračuna Evropske unije - Proračunsko leto 2010 (glasovanje)

- Osnutki dopolnitev in predlogi sprememb, ki zadevajo odobritve oddelka III predloga splošnega proračuna za proračunsko leto 2010 (Komisija)
- Predlogi sprememb k oddelkom I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX predloga splošnega proračuna za proračunsko leto 2010 (Evropski parlament, Svet, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropski varuh človekovih pravic in Evropski nadzornik za varstvo podatkov)

(Za osnutke dopolnitev k neobveznim odhodkom potrebna kvalificirana večina; za predloge sprememb obveznih odhodkov potrebna navadna večina)

Sprejeti osnutki dopolnitev in predlogi sprememb so v prilogi k Sprejetim besedilom.

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Govorili so:


Pred glasovanjem

László Surján (poročevalec) je predlagal naslednje tehnične prilagoditve:

1) Odbor je v zvezi z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva sprejel dva nova odstavka, dodana proračunskim vrsticam 06 04 14 01, 06 04 14 02 in 06 04 14 03. Odstavka bi morala biti dodana obstoječim proračunskim opombam, a sta bila zaradi tehnične napake prikazana, kakor da jih nadomeščata. Dopolnitev 832 bi bilo zato treba ustrezno prilagoditi.

2) Potem ko so bile preverjene razlike do zgornjih meja, je odbor za postavko 3b izglasoval razliko do zgornje meje v višini 1 775 000 EUR. Poročevalec predlaga, da se ta znesek dodeli programu Evropa za državljane. Dopolnitev 889 k proračunski vrstici 15 06 66 bi se zato spremenila, skupni znesek sredstev za prevzem obveznosti pa bi znašal 32 255 000 EUR. Predlog spremembe 547 bi postal brezpredmeten.

3) Besede "(Green New Deal)" se v opombah, sprejetih k spodaj naštetim proračunskim vrsticam, nadomestijo z besedami "trajnostni in okolju prijazni ukrepi (Green New Deal)":

04 02 17 Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

04 02 19 Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost

13 03 16 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca

13 03 18 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost.

Podobno se pri proračunski vrstici 13 03 20 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Operativna tehnična pomoč prva dva odstavka nadomestita z naslednjim odstavkom:

"Del proračunskih sredstev je namenjen financiranju trajnostnih in okolju prijaznih ukrepov (Green New Deal), ki obravnavajo združljivost gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih zahtev ter oživitev evropskih regij po gospodarski in finančni krizi."

4) Številka proračunske vrstice "Pilotni projekt - Vseobsegajoče sodelovanje med javnimi organi, trgovskimi podjetji in nepridobitnimi podjetji na področju vključevanja ljudi v družbo in na trg dela" se zaradi tehničnih razlogov spremeni v 04 03 12.

5) Številka proračunske vrstice "Pripravljalni ukrep – Erasmus za novinarje" se zaradi tehničnih razlogov spremeni v 09 06 05.

6) Če bi bila dopolnitev 943 k proračunski vrstici 26 01 20 "Evropski urad za izbor osebja" sprejeta, bi bilo treba ustrezno prilagoditi proračunsko prilogo za ta urad.

Predsednik je potrdil, da ni bilo ugovorov zoper predlagane prilagoditve.

Med glasovanjem

- Helga Trüpel, ki je v skladu s členom 161 Poslovnika zahtevala, da se o dopolnitvi 464 glasuje pred glasovanjem o dopolnitvi 870 in ne po njem (predsednik ji je odgovoril, da ni razloga za spreminjanje prvotno predvidenega vrstnega reda glasovanja, kar je potrdil László Surján);

- Luis Manuel Capoulas Santos, ki je v skladu s členom 161 Poslovnika zahteval, da se o dopolnitvi 70 glasuje pred glasovanjem o dopolnitvi 812 in ne po njem (predsednik mu je odgovoril, da ni razloga za spreminjanje prvotno predvidenega vrstnega reda glasovanja, kar je potrdil László Surján);

- Bruno Gollnisch, ki je nasprotoval mnenju, da bi bila dopolnitev 70 brezpredmetna, če bi bila sprejeta dopolnitev 812;

- Michael Cashman o poteku glasovanja;

- Godfrey Bloom o vodenju glasovanja.


8.2. Predlog splošnega proračuna za leto 2010 (oddelek III - Komisija) (glasovanje)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)), in pisnem predlogu spremembe št. 1/2010 (SEC(2009)1133) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 - Odbor za proračun. Poročevalec: László Surján (A7-0038/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2009)0051)


8.3. Predlog splošnega proračuna za leto 2010 (oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (glasovanje)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2010
Oddelek I – Evropski parlament
Oddelek II – Svet
Oddelek IV – Sodišče
Oddelek V – Računsko sodišče
Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII – Odbor regij
Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2009)0052)


8.4. Prilagoditev osnovnih plač in nadomestil za osebje Europola * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Češke Republike za sprejem sklepa Sveta o uskladitvi osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

POBUDA ČEŠKE REPUBLIKE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2009)0053)


8.5. Sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007 "Enotna SUT" * (glasovanje)

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ("Uredba o enotni SUT") [COM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2009)0054)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2009)0054)

Govorili so:

Syed Kamall


8.6. Napredek pri razvoju SIS II in VIS (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0097/2009, B7-0103/2009 in B7-0109/2009

Razprava je potekala 19. oktobra 2009 (točka 18 zapisnika z dne 19.10.2009).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 21. oktobra 2009 (točka 11 zapisnika z dne 21.10.2009).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B7-0097/2009

Sprejeto (P7_TA(2009)0055)

(Predloga resolucij B7-0103/2009 in B7-0108/2009 sta brezpredmetna.)


8.7. Gradnja demokracije v zunanjih odnosih (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 in B7-0122/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0118/2009

(ki nadomešča B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 in B7-0122/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Filip Kaczmarek, László Tőkés in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, Richard Howitt in Thijs Berman v imenu skupine S&D,

Ivo Vajgl in Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE,

Adam Bielan in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2009)0056)


8.8. Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje (glasovanje)

Poročilo: Institucionalni vidiki ustanovitve Evropske službe za zunanjepolitično delovanje [2009/2133(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2009)0057)

Govorili so:

- Elmar Brok (poročevalec), ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3 (ki je bil upoštevan).

- Corien Wortmann-Kool, ki je predlagala, da bi se o predlogih sprememb 56 do 28 glasovalo skupaj. Parlament je temu predlogu nasprotoval.


8.9. Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009) (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 in B7-0112/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0095/2009

(ki nadomešča B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 in B7-0109/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle in Werner Langen v imenu skupine PPE,

Hannes Swoboda in Adrian Severin v imenu skupine S&D,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE,

Charles Tannock in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR

Sprejeto (P7_TA(2009)0058)

(Predloga resolucij B7-0099/2009 in B7-0112/2009 sta brezpredmetna.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog splošnega proračuna za leto 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Poročilo: László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Poročilo: Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT):
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Gradnja demokracije v zunanjih odnosih (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Poročilo: Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Priprave na srečanje čezatlantskega ekonomskega sveta in na vrh EU/ZDA (2. in 3. november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis in Syed Kamall


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

William (The Earl of) Dartmouth in Bruno Gollnisch sta sporočila, da njuni imeni nista navedeni na seznamu, čeprav sta bila navzoča.


12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 2 zapisnika z dne 20.10.2009)


12.1. Gvineja

Predlogi resolucij B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 in B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan in Isabella Lövin so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE, Patrice Tirolien v imenu skupine S&D, Carl Haglund v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR, Anne Delvaux in Harlem Désir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala in Eija-Riitta Korhola.

Govoril je Leonard Orban.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 22.10.2009.


12.2. Iran

Predlogi resolucij B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 in B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson in Barbara Lochbihler so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Martin Kastler v imenu skupine PPE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen in Laima Liucija Andrikienė.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda in Angelika Werthmann.

Govoril je Leonard Orban.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 22.10.2009.


12.3. Šrilanka

Predlogi resolucij B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 in B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins in Heidi Hautala so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, in Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola in Raül Romeva i Rueda.

Govoril je Leonard Orban.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 22.10.2009.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Gvineja (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 in B7-0125/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0102/2009

(ki nadomešča B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 in B7-0125/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols in Harlem Désir v imenu skupine S&D
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 in B7-0126/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0104/2009

(ki nadomešča B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 in B7-0126/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka in Martin Kastler v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes in Gianni Pittella v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE
Struan Stevenson v imenu skupine ECR
Miguel Portas in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL
Fiorello Provera v imenu skupine EFD

Sprejeto (P7_TA(2009)0060)


13.3. Šrilanka (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 in B7-0127/2009

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0100/2009

(ki nadomešča B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 in B7-0127/2009),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam in Eduard Kukan v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser v imenu skupine S&D
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez in Charles Goerens v imenu skupine ALDE
Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock in Nirj Deva v imenu skupine ECR
Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P7_TA(2009)0061)

Govorili so:

Thomas Mann v imenu skupine PPE, ki je podal ustni predlog spremembe za črtanje navedbe sklicevanja 3 (ustni predlog spremembe je bil upoštevan).


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


15. Sestava odborov

Na predlog skupine PPE je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo: Enikő Győri namesto Lászla Surjána.

°
° ° °

Govoril je Bernd Posselt o poteku današnjih razprav.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 Poslovnika)

odbor AGRI

- Kmetijstvo Evropske unije in podnebne spremembe (2009/2157(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE)

- Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled (2009/2156(INI))
(mnenje: REGI)

- Poenostavitev SKP (2009/2155(INI))
(mnenje: ENVI)

- Politika kakovosti kmetijskih proizvodov: katera strategija je prava? (2009/2105(INI))
(mnenje: ENVI, IMCO)

odbor CULT

- Strategija EU za mlade – Vlaganje v mlade in krepitev njihove vloge in položaja (2009/2159(INI))

- Europeana – naslednji koraki (2009/2158(INI))
(mnenje: ITRE, JURI)

- Dialog med univerzami in podjetji: Novo partnerstvo za posodobitev univerz (2009/2099(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE)

odbor DEVE

- Vplivi svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje (2009/2150(INI))
(mnenje: ECON, INTA)

- Vmesni pregled geografskih in tematskih strateških dokumentov v okviru Uredbe (ES) 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (2009/2149(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, INTA)

odbor ENVI

- Poročilo o zeleni knjigi Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji (2009/2153(INI))
(mnenje: AGRI, ITRE)

- Poročilo o beli knjigi Komisije: Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti (2009/2152(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Poročilo o sporočilu Komisije: pristop Skupnosti k preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (2009/2151(INI))
(mnenje: AGRI, LIBE, REGI)

- Poročilo o sporočilu Komisije z naslovom Akcijski načrt o darovanju in presajanju organov (2009–20015): krepitev sodelovanja med državami članicami (2009/2104(INI))
(mnenje: JURI, LIBE)

- Poročilo o sporočilu Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo (2009/2103(INI))
(mnenje: FEMM, EMPL, ITRE)

odbor PECH

- Nova pobuda za strategijo za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva (2009/2107(INI))
(mnenje: ENVI)

- Zelena knjiga o reformi skupne ribiške politike (2009/2106(INI))

odbor TRAN

- Kazni, določene za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu (2009/2154(INI))
(mnenje: EMPL, LIBE)

- Trajnostno naravnana prihodnost prometa (2009/2096(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE, REGI)

- Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018 (2009/2095(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 90 Poslovnika))

odbor DEVE

- Druga revizija sporazuma o partnerstvu AKP - ES (sporazum iz Cotonouja) (2009/2165(INI))
(mnenje: INTA)


17. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


19. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 11. novembra 2009 in 12. novembra 2009.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov