Index 
Protokoll
PDF 224kWORD 137k
Torsdagen den 22 oktober 2009 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Anslagsöverföringar
 3.Inkomna dokument
 4.Problematiken kring utvecklingsländernas begränsade tillgång till vissa vacciner (debatt)
 5.Den finansiella och ekonomiska situationen i Moldavien (debatt)
 6.Rapport från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende konflikten i Georgien (debatt)
 7.Sacharovpriset 2009 (tillkännagivande av pristagare)
 8.Omröstning
  
8.1.Budgetåret 2010 (omröstning)
  
8.2.Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt III, kommissionen) (omröstning)
  
8.3.Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (omröstning)
  
8.4.Justering av grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) * (omröstning)
  
8.6. (omröstning)
  
8.7.Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (omröstning)
  
8.8.De institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (omröstning)
  
8.9.Förberedelserna inför transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Guinea
  
12.2.Iran
  
12.3.Sri lanka
 13.Omröstning
  
13.1.Guinea (omröstning)
  
13.2.Iran (omröstning)
  
13.3.Sri lanka (omröstning)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Utskottens sammansättning
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 33/2009 (N7-0015/2009 - C7-0209/2009 - 2009/2136(BGD)).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat Europeiska revisionrättens förslag anslagsöverföring V/08/AB/09.

Efter att ha tagit del av rådets yttrande godkände utskottet överföringen i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistikrapportering om varutransporter på väg (kodifierad version) (KOM(2009)0530 - C7-0221/2009 - 2009/0149(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 35/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0020/2009 - C7-0226/2009 - 2009/2148(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (KOM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/…av den […] om avfallsstatistik (kodifierad version) (KOM(2009)0535 - C7-0239/2009 - 2009/0151(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 37/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0021/2009 - C7-0240/2009 - 2009/2160(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 40/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0022/2009 - C7-0241/2009 - 2009/2162(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 42/2009 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0023/2009 - C7-0242/2009 - 2009/2163(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (KOM(2009)0509 - C7-0245/2009 - 2009/0137(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 41/2009 - Avsnitt III – Kommissionen (N7-0024/2009 - C7-0246/2009 - 2009/2164(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


4. Problematiken kring utvecklingsländernas begränsade tillgång till vissa vacciner (debatt)

Muntlig fråga (O-0100/2009) från Charles Goerens för ALDE-gruppen, Problematiken kring utvecklingsländernas begränsade tillgång till vissa vacciner (B7-0214/2009)

Charles Goerens utvecklade den muntliga frågan.

Leonard Orban (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Gay Mitchell för PPE-gruppen, som även nämnde att det var problem med hissarna i parlamentets byggnader (talmannen svarade att han tillsammans med presidiet skulle ta upp detta med parlamentets anvariga avdelningar), Michael Cashman för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, och Enrique Guerrero Salom.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Den finansiella och ekonomiska situationen i Moldavien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den finansiella och ekonomiska situationen i Moldavien

Leonard Orban (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Cristian Dan Preda, Cătălin Sorin Ivan och Ryszard Czarnecki.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Lena Barbara Kolarska-Bobińska och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Ioan Enciu.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Rapport från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende konflikten i Georgien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rapport från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende konflikten i Georgien

Talare: Vytautas Landsbergis om hur debatten organiserats.

Leonard Orban (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Zoran Thaler för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Milan Cabrnoch för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, och Franz Obermayr, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Vytautas Landsbergis, Jelko Kacin, Paweł Robert Kowal, Csaba Sógor, Charles Tannock och Tunne Kelam.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

Talare: Ana Gomes för att protestera mot att hennes namn hade kopplats till ändringsförslagen 727, 732 och 734 avseende förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010.


7. Sacharovpriset 2009 (tillkännagivande av pristagare)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen vid dagens sammanträde hade tilldelat Sacharovpriset för 2009 till den ryska människorättsorganisationen Memorial, representerad av tre av sina medlemmar, Oleg Orlov, Sergej Kovalev och Ljudmila Alexejeva.

Priset skulle delas ut i Strasbourg onsdagen den 16 december 2009.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Budgetåret 2010 (omröstning)

- Ändringsförslag och förslag till ändring beträffande de anslag som omfattas av avsnitt III i förslaget till allmän budget för 2010 avseende kommissionen


- Ändringsförslag till avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX till Europeiska unionens allmänna budget 2010 anseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen

(Det krävdes kvalificerad majoritet för ändringsförslag som avser icke-obligatoriska utgifter. Enkel majoritet krävdes för ändringsförslag som avser obligatoriska utgifter)

Antagna förslag till ändringar och justeringar finns i bilagan till ”Antagna texter”.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Inlägg:


Före omröstningen

László Surján (föredragande) lade fram följande förslag till tekniska ändringar:

1) När det gäller den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa hade utskottet antagit två nya punkter som lagts till budgetposterna 06 04 14 01, 06 04 14 02 och 06 04 14 03. Dessa punkter skulle ha lagts till budgetanmärkningarna, men på grund av ett tekniskt fel såg det ut som att punkterna ersatte anmärkningarna. Det var därför nödvändigt att justera ändringsförslag 832.

2) Efter det att marginalerna bekräftats innebar omröstningen i utskottet att en marginal på 1 775 000 euro blev kvar under rubrik 3b. Föredraganden föreslog att detta belopp skulle föras till programmet "Ett Europa för medborgarna". Ändringsförslag 889 avseende budgetpost 15 06 66 ändrades som följd av detta, och de sammanlagda åtagandebemyndigandena uppgick till 32 255 000 euro. Ändringsförslag 547 blev inaktuellt och bortföll.

3) Orden "hållbara och miljövänliga åtgärder, den gröna nya given," ersätter orden "den gröna nya given" i de antagna anmärkningarna i följande budgetposter:

04 02 17 Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens

04 02 19 Europeiska socialfonden (ESF) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning

13 03 16 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) - Konvergens

13 03 18 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Regional konkurrenskraft och sysselsättning.

I budgetpost 13 03 20 (Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Operativt tekniskt stöd) ska de två första styckena ersättas med följande text:

"En del av anslaget är avsett för finansiering av hållbara och miljövänliga åtgärder, den gröna nya given, som gör det möjligt att förena ekonomiska, sociala och miljörelaterade utvecklingskrav samt gör det möjligt för EU:s regioner att återhämta sig efter den ekonomiska och finansiella krisen".

4) Av tekniska skäl ska ändras numret till 04 03 12 för budgetpost "Pilotprojekt: Heltäckande samarbete mellan offentliga myndigheter, vinstdrivande företag och ideella företag om integrering av personer i samhället och på arbetsmarknaden".

5) Av tekniska skäl ska numret ändras till 09 06 05 för budgetpost "Förberedande åtgärd - Erasmus för journalister".

6) Om ändringsförslag 943 till budgetpost 26 01 20 "Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal" antas, ska motsvarande budgetbilaga (avsnitt III, kommissionen) för denna byrå anpassas i enlighet därmed.

Talmannen konstaterade att ingen hade motsatt sig de föreslagna justeringarna.

Under omröstningen

- Helga Trüpel begärde, med stöd av artikel 161 i arbetsordningen, att ändringsförslag 464 skulle gå till omröstning före i stället för efter ändringsförslag 870 (talmannen svarade att det i detta skede inte var möjligt att ändra den ursprungligen planerade omröstningsordningen, vilket László Surján bekräftade).

- Luis Manuel Capoulas Santos begärde, med stöd av artikel 161 i arbetsordningen, att ändringsförslag 70 skulle gå till omröstning före i stället för efter ändringsförslag 812 (talmannen svarade att det i detta skede inte var möjligt att ändra den ursprungligen planerade omröstningsordningen, vilket László Surján bekräftade).

- Bruno Gollnisch invände mot att ändringsförslag 70 skulle bortfalla om ändringsförslag 812 antogs.

- Michael Cashman yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.

- Godfrey Bloom yttrade sig om hur omröstningen genomfördes.


8.2. Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt III, kommissionen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)), och ändringsskrivelse nr 1//2010 (SEK(2009)1133) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010 - Budgetutskottet. Föredragande: László Surján (A7-0038/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2009)0051)


8.3. Förslag till EU:s allmänna budget 2010 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010
Avsnitt I – Europaparlamentet
Avsnitt II – Rådet
Avsnitt IV – Domstolen
Avsnitt V – Revisionsrätten
Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII – Regionkommittén
Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen
Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [C7-0128/2009 - 2009/2002B(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Vladimír Maňka (A7-0037/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2009)0052)


8.4. Justering av grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om republiken Tjeckiens initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal [10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0040/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

INITIATIV AV REPUBLIKEN TJECKIEN och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0053)


8.5. Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) * (omröstning)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) [KOM(2009)0539 - C7-0223/2009 - 2009/0152(CNS)]

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2009)0054)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2009)0054)

Inlägg:

Syed Kamall


8.6.  (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0097/2009, B7-0103/2009 och B7-0109/2009

Debatten hölls den 19 oktober 2009 (punkt 18 i protokollet av den 19.10.2009).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 21 oktober 2009 (punkt 11 i protokollet av den 21.10.2009).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0097/2009

Antogs (P7_TA(2009)0055)

(Resolutionsförslagen B7-0103/2009 och B7-0108/2009 bortföll.)


8.7. Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 och B7-0122/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0118/2009

(ersätter B7-0118/2009, B7-0119/2009, B7-0120/2009, B7-0121/2009 och B7-0122/2009)

inlämnat av följande ledamöter:

Filip Kaczmarek, László Tőkés och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Richard Howitt och Thijs Berman för S&D-gruppen,

Ivo Vajgl och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen,

Heidi Hautala, Eva Joly, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Judith Sargentini och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen,

Adam Bielan och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0056)


8.8. De institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (omröstning)

Betänkande om de institutionella aspekterna av inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder [2009/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Elmar Brok (A7-0041/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2009)0057)

Inlägg:

- Elmar Brok (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag (beaktades).

- Corien Wortmann-Kool föreslog att ändringsförslag 56-28 skulle tas upp till omröstning tillsammans. Parlamentet motsatte sig detta förslag.


8.9. Förberedelserna inför transatlantiska ekonomiska rådets sammanträde och toppmötet mellan EU och Förenta staterna (2-3 november 2009) (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009, B7-0099/2009, B7-0109/2009 och B7-0112/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0095/2009

(ersätter B7-0095/2009, B7-0096/2009, B7-0098/2009 och B7-0109/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Joseph Daul, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Corien Wortmann-Kool, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Albert Deß, Jean-Paul Gauzès, Mathieu Grosch, Peter Liese, Andreas Schwab, Richard Seeber, Tadeusz Zwiefka, Ingeborg Gräßle och Werner Langen för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda och Adrian Severin för S&D-gruppen,

Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt, Johannes Cornelis van Baalen och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,

Charles Tannock och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0058)

(Resolutionsförslagen B7-0099/2009 och B7-0112/2009 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Förslag till EU:s allmänna budget 2010:
Daniel Hannan, Diane Dodds

Betänkande László Surján - A7-0038/2009:
Zuzana Roithová, Zoltán Balczó, Bruno Gollnisch

Betänkande Vladimír Maňka - A7-0037/2009:
Vilija Blinkevičiūtė, Peter van Dalen

Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden):
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Jarosław Kalinowski

Främjande av demokrati inom ramen för externa förbindelser (RC-B7-0118/2009):
Daniel Hannan, Syed Kamall

Betänkande Elmar Brok - A7-0041/2009:
Daniel Hannan

Förberedelser för CET-mötet och toppmötet mellan EU och USA (2-3 november 2009) (RC-B7-0095/2009):
Zigmantas Balčytis och Syed Kamall


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

William (The Earl of) Dartmouth och Bruno Gollnisch hade låtit meddela att de hade varit närvarande men att deras namn inte fanns med på närvarolistan.


12. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 20.10.2009).


12.1. Guinea

Resolutionsförslag B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 och B7-0125/2009

Véronique De Keyser, Renate Weber, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan och Isabella Lövin redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Patrice Tirolien för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, Anne Delvaux och Harlem Désir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ioannis Kasoulides, Charles Tannock, Heidi Hautala och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 22.10.2009.


12.2. Iran

Resolutionsförslag B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 och B7-0126/2009

Ana Gomes, Marietje Schaake, Tunne Kelam, Rui Tavares, Fiorello Provera, Struan Stevenson och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Martin Kastler för PPE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jim Higgins, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda och Angelika Werthmann.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 22.10.2009.


12.3. Sri lanka

Resolutionsförslag B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 och B7-0127/2009

Geoffrey Van Orden, Proinsias De Rossa, Thomas Mann, Joe Higgins och Heidi Hautala redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Charles Tannock, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola och Raül Romeva i Rueda.

Talare: Leonard Orban.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 22.10.2009.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Guinea (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 och B7-0125/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0102/2009

(ersätter B7-0102/2009, B7-0106/2009, B7-0110/2009, B7-0114/2009, B7-0123/2009 och B7-0125/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michèle Striffler, Anne Delvaux, Licia Ronzulli, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eduard Kukan och Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Patrice Tirolien, María Paloma Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols och Harlem Désir för S&D-gruppen
Renate Weber, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Carl Haglund, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen
Eva Joly, Isabella Lövin, Catherine Greze, Raül Romeva i Rueda och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen
Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Charles Tannock och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2009)0059)


13.2. Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 och B7-0126/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0104/2009

(ersätter B7-0104/2009, B7-0107/2009, B7-0111/2009, B7-0115/2009, B7-0117/2009, B7-0124/2009 och B7-0126/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Thomas Mann, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och Martin Kastler för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes och Gianni Pittella för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Renate Weber, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Emilie Turunen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Struan Stevenson för ECR-gruppen
Miguel Portas och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0060)


13.3. Sri lanka (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 och B7-0127/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0100/2009

(ersätter B7-0100/2009, B7-0101/2009, B7-0105/2009, B7-0113/2009, B7-0116/2009 och B7-0127/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta Gardini, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Licia Ronzulli, Dominique Baudis, Tunne Kelam och Eduard Kukan för PPE-gruppen
Véronique De Keyser för S&D-gruppen
Renate Weber, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen
Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock och Nirj Deva för ECR-gruppen
Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0061)

Inlägg:

Thomas Mann för PPE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att stryka det tredje beaktandeledet (det muntliga ändringsförslaget beaktades).


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


15. Utskottens sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen: Enikő Győri ersatte László Surján

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om hur debatterna förlöpte under dagens sammanträde.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AGRI

- EU:s jordbruk och klimatförändringen (2009/2157(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

- Jordbruk i områden med naturbetingade svårigheter: En särskild hälsokontroll (2009/2156(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

- En förenklad gemensam jordbrukspolitik (2009/2155(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter: vilken strategi ska följas (2009/2105(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, IMCO)

utskottet CULT

- En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter (2009/2159(INI))

- Europeana – nästa steg (2009/2158(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, JURI)

- Dialog mellan universitet och näringsliv:: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet (2009/2099(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)

utskottet DEVE

- Effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (2009/2150(INI))
(rådgivande utskott: ECON, INTA)

- Halvtidsöversikten av de geografiska och tematiska strategidokumenten enligt för förordning (EG) 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (2009/2149(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG, INTA)

utskottet ENVI

- Betänkande om kommissionens grönbok: Hantering av bioavfall i Europeiska unionen (2009/2153(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, ITRE)

- Betänkande om kommissionens vitbok : Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (2009/2152(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, PECH, AGRI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN, REGI)

- Betänkande om kommissionens meddelande: En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer (2009/2151(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, LIBE, REGI)

- Betänkande om meddelandet från kommissionen: Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015): bättre samarbete mellan medlemsstaterna (2009/2104(INI))
(rådgivande utskott: JURI, LIBE)

- Betänkande om meddelandet från kommissionen om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (2009/2103(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL, ITRE)

utskottet PECH

- Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (2009/2107(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Grönbok om reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken (2009/2106(INI))

utskottet TRAN

- Penalties for serious infringements against the social rules in road transport (titeln finns ej tillgänglig på svenska) (2009/2154(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, LIBE)

- Hållbara framtida transporter (2009/2096(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, REGI)

- Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (2009/2095(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 90 i arbetsordningen)

utskottet DEVE

- Den andra omarbetningen av partnerskapsavtalet AVS-EG ("Cotonouavtalet") (2009/2165(INI))
(rådgivande utskott: INTA)


17. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

46

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

70

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

30

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

27

57/2009

Andreas Mölzer

6

58/2009

Andreas Mölzer

3


18. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 1112 november 2009.


20. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy