Index 
Proces-verbal
PDF 208kWORD 118k
Joi, 26 noiembrie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes - Anul 2008 (dezbatere)
 4.Proiect Google privind digitalizarea mondială a bibliotecilor (dezbatere)
 5.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 6.Votare
  
6.1.Anul european al voluntariatului (2011) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Acordul de cooperare în domeniul ştiinței şi al tehnologiei dintre CE/Ucraina * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Termenii de referinţă pentru Parteneriatul internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (PICEE) şi Memorandumul privind găzduirea de către Agenţia internaţională de Energie a Secretariatului Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Strategia extinderii 2009 privind ţările din Balcanii Occidentali, Islanda şi Turcia (vot)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Eliminarea violenţei împotriva femeilor (vot)
  
8.2.Pentru o soluţie politică în ceea ce priveşte pirateria în largul coastei somaliene (vot)
  
8.3.Mediile fără fum de tutun (vot)
  
8.4.Ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor OIM puse la dispoziţia publicului (vot)
  
8.5.Summitul mondial FAO privind securitatea alimentară - Lupta împotriva foametei în lume (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
12.1.Nicaragua
  
12.2.Laos şi Vietnam
  
12.3.China: drepturile minorităţilor şi aplicarea pedepsei capitale
 13.Votare
  
13.1.Nicaragua (vot)
  
13.2.Laos şi Vietnam (vot)
  
13.3.China: drepturile minorităţilor şi aplicarea pedepsei capitale (vot)
 14.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 17.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 18.Calendarul următoarelor şedinţe
 19.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare următorul raport:

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011) (COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS)) - CULT - Raportor: Marco Scurria (A7-0077/2009)

2) de către deputaţi următoarea propunere de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluţie referitoare la proiectul VITA de combatere a decesului survenit în urma unui stop cardiac (B7-0156/2009)
retrimis fond: ENVI


3. Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes - Anul 2008 (dezbatere)

Vítor Manuel da Silva Caldeira, preşedintele Curţii de Conturi Europeană, a prezentat raportul anual al instituţiei domniei sale.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Luigi de Magistris, în numele Grupului ALDE, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Søren Bo Søndergaard, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Daniël van der Stoep, neafiliat, Jan Olbrycht, Inés Ayala Sender, Jorgo Chatzimarkakis, Reinhard Bütikofer, Kay Swinburne, Cornelis de Jong, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Vicky Ford, Hans-Peter Martin, Tamás Deutsch, Edit Herczog, Olle Schmidt, Esther de Lange, Barbara Weiler, Anneli Jäätteenmäki, Czesław Adam Siekierski, Georgios Stavrakakis, Lambert van Nistelrooij, Christel Schaldemose, Monika Hohlmeier, Andrea Cozzolino, Mairead McGuinness şi Peter Jahr care a răspuns, de asemenea, la o întrebare de tipul „cartonaş albastru”, adresată de Ingeborg Gräßle.

PREZIDEAZĂ: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

A intervenit Sophie Briard Auconie.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ville Itälä, Seán Kelly, Ivailo Kalfin, Jean-Pierre Audy (pentru a deplânge absenţa Consiliului), Bart Staes şi Edit Herczog.

Au intervenit: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Siim Kallas şi Hans-Peter Martin pentru o chestiune de ordin personal în urma unei întrebări de tipul „cartonaş albastru” adresată de Ingeborg Gräßle.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Proiect Google privind digitalizarea mondială a bibliotecilor (dezbatere)

Întrebare orală (O-0101/2009) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Proiectul Google de a transpune în format digital patrimoniul literar mondial (B7-0224/2009)

Angelika Niebler (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea orală.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Liam Aylward, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Emma Mcclarkin, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Bruno Gollnisch, neafiliat, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Nessa Childers.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Helga Trüpel, Rui Tavares, Zoltán Balczó, Piotr Borys şi Seán Kelly

A intervenit Siim Kallas

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 11.50 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

5. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedinta a comunicat că, împreună cu Preşedintele Consiliului, Preşedintele Parlamentului va proceda luni la semnarea actelor următoare adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene (versiune codificată) (03682/2009/LEX - C7-0302/2009 - 2009/0037(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice (versiune codificată) (03681/2009/LEX - C7-0301/2009 - 2009/0043(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (versiune codificată) (03680/2009/LEX - C7-0300/2009 - 2006/0222(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (versiune codificată) (03679/2009/LEX - C7-0299/2009 - 2007/0225(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la unele componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (03678/2009/LEX - C7-0298/2009 - 2008/0213(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice (reformare) (03623/2009/LEX - C7-0297/2009 - 2008/0035(COD))


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Anul european al voluntariatului (2011) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului (2011) [COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Marco Scurria (A7-0077/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Marco Scurria face o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2009)0094)


6.2. Acordul de cooperare în domeniul ştiinței şi al tehnologiei dintre CE/Ucraina * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul ştiinţei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina [COM(2009)0182 - C7-0018/2009 - 2009/0062(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Herbert Reul (A7-0074/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2009)0095)


6.3. Termenii de referinţă pentru Parteneriatul internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (PICEE) şi Memorandumul privind găzduirea de către Agenţia internaţională de Energie a Secretariatului Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea de către Comunitatea Europeană a „Termenilor de referinţă pentru Parteneriatul internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (PICEE)” şi a „Memorandumului privind găzduirea de către Agenţia Internaţională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice” [COM(2009)0438 - C7-0219/2009 - 2009/0119(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Herbert Reul (A7-0075/2009)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2009)0096)


6.4. Strategia extinderii 2009 privind ţările din Balcanii Occidentali, Islanda şi Turcia (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0185/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2009)0097)


7. Urări de bun venit

Preşedinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegaţii compuse din membri ai Sabor (Parlamentul Croaţiei), conduse de Mario Zuboviće, care a luat loc în tribuna oficială.


8. Votare (continuare)

8.1. Eliminarea violenţei împotriva femeilor (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0139/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Adoptat (P7_TA(2009)0098)


8.2. Pentru o soluţie politică în ceea ce priveşte pirateria în largul coastei somaliene (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0158/2009, B7-0159/2009, B7-0160/2009, B7-0161/2009, B7-0162/2009 şi B7-0163/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0158/2009

care înlocuieşte B7-0158/2009, B7-0159/2009, B7-0160/2009 şi B7-0163/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Luis de Grandes Pascual, Arnaud Danjean, Mario Mauro şi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Saïd El Khadraoui, Roberto Gualtieri şi Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D
Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE
Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR
Niki Tzavela şi Fiorello Provera, în numele Grupului EFD

Adoptat (P7_TA(2009)0099)

(Propunerile de rezoluţii B7-0161/2009 şi B7-0162/2009 au devenit caduce.)


8.3. Mediile fără fum de tutun (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0164/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2009)0100)


8.4. Ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor OIM puse la dispoziţia publicului (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0165/2009, B7-0166/2009 şi B7-0167/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0165/2009

care înlocuieşte B7-0165/2009 şi B7-0166/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Csaba Őry şi Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE
Alejandro Cercas, în numele Grupului S&D
Marian Harkin, în numele Grupului ALDE
Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P7_TA(2009)0101)

(Propunerea de rezoluţie B7-0167/2009 a devenit caducă.)


8.5. Summitul mondial FAO privind securitatea alimentară - Lupta împotriva foametei în lume (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0168/2009, B7-0169/2009, B7-0170/2009, B7-0171/2009, B7-0172/2009 şi B7-0173/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0168/2009

care înlocuieşte B7-0168/2009, B7-0169/2009, B7-0170/2009, B7-0171/2009 şi B7-0172/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Mairead McGuinness şi Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Luis Manuel Capoulas Santos şi Ricardo Cortés Lastra, în numele Grupului S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez şi George Lyon, în numele Grupului ALDE
Martin Häusling şi José Bové, în numele Grupului Verts/ALE
James Nicholson, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2009)0102)

(Propunerea de rezoluţie B7-0173/2009 a devenit caducă.)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Strategia extinderii 2009 privind ţările din Balcanii Occidentali, Islanda şi Turcia (B7-0185/2009)
Cristian Dan Preda, María Paloma Muñiz De Urquiza şi Dimitar Stoyanov

PREZIDEAZĂ: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Strategia extinderii 2009 privind ţările din Balcanii Occidentali, Islanda şi Turcia (B7-0185/2009)
Hannu Takkula şi Martin Kastler

Eliminarea violenţei împotriva femeilor (B7-0139/2009)
Filip Kaczmarek, Tiziano Motti, Lena Ek, Anna Maria Corazza Bildt şi Zbigniew Ziobro.

Pentru o soluţie politică în ceea ce priveşte pirateria în largul coastei somaliene (RC-B7-0158/2009)
Louis Bontes

Mediile fără fum de tutun (B7-0164/2009)
Anna Záborská, Axel Voss, Anja Weisgerber, Marian Harkin, Bruno Gollnisch şi Janusz Wojciechowski

Summitul mondial FAO privind securitatea alimentară - Lupta împotriva foametei în lume (RC-B7-0168/2009)
Anna Záborská


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 24.11.2009)


12.1. Nicaragua

Propuneri de rezoluţie B7-0174/0009, B7-0175/2009 şi B7-0176/2009

Bogusław Sonik, Adam Bielan şi Johannes Cornelis van Baalen au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, şi Jürgen Klute.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ioannis Kasoulides, Justas Vincas Paleckis, Gesine Meissner, Charles Tannock şi Reinhard Bütikofer.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 26.11.2009.


12.2. Laos şi Vietnam

Propuneri de rezoluţie B7-0157/2009, B7-0177/2009, B7-0178/2009 şi B7-0179/2009

Véronique De Keyser, Thomas Mann şi Heidi Hautala au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella şi Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mario Mauro, Zbigniew Ziobro şi Charles Tannock.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 26.11.2009.


12.3. China: drepturile minorităţilor şi aplicarea pedepsei capitale

Propuneri de rezoluţie B7-0180/2009, B7-0181/2009, B7-0182/2009, B7-0183/2009 şi B7-0184/2009

Véronique De Keyser, Joe Higgins, Laima Liucija Andrikienė şi Barbara Lochbihler au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Crescenzio Rivellini, în numele Grupului PPE, Bernd Posselt, cu privire la derularea dezbaterii, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Filip Kaczmarek, Justas Vincas Paleckis, Eva Lichtenberger, Bernd Posselt, Reinhard Bütikofer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Martin Schulz, László Tőkés, Gesine Meissner şi Jacek Olgierd Kurski.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 26.11.2009.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Nicaragua (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0174/0009, B7-0175/2009 şi B7-0176/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0174/2009

care înlocuieşte B7-0174/0009, B7-0175/2009 şi B7-0176/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Carlos José Iturgaiz Angulo, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE
Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2009)0103)

Intervenţii:

Au intervenit:, înaintea votării, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a semnala faptul că grupurile din care fac parte nu vor participa la votarea propunerii de rezoluţie privind Nicaragua, precum şi Eija-Riitta Korhola cu privire la derularea dezbaterilor precedente.


13.2. Laos şi Vietnam (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0157/2009, B7-0177/2009, B7-0178/2009 şi B7-0179/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0157/2009

care înlocuieşte B7-0157/2009, B7-0177/2009, B7-0178/2009 şi B7-0179/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D
Sarah Ludford şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner şi Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2009)0104)

Intervenţii:

Preşedintele, pentru a semnala o eroare de ordin tehnic la punctul 6.


13.3. China: drepturile minorităţilor şi aplicarea pedepsei capitale (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0180/2009, B7-0181/2009, B7-0182/2009, B7-0183/2009 şi B7-0184/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0180/2009

care înlocuieşte B7-0180/2009, B7-0181/2009, B7-0183/2009 şi B7-0184/2009):

depusă de următorii deputaţi:

László Tőkés, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Thomas Mann, Mario Mauro, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D
Jelko Kacin, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P7_TA(2009)0105)

(Propunerea de rezoluţie B7-0182/2009 a devenit caducă.)

Intervenţii:

Bernd Posselt, pentru a aduce o precizare de ordin lingvistic la punctul 3.


14. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Deputaţi care au declarat că nu au participat la vot:

Giles Chichester


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Politici ale UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului (2009/2199(INI))

- Punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate în contextul PESA (2009/2198(INI))

AGRI

- Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010 (2009/2202(INI))

ECON

- Raport referitor la Declarația anuală pentru 2009 privind zona euro şi finanţele publice (2009/2203(INI))

FEMM

- Rolul femeilor într-o societate în curs de îmbătrânire (2009/2205(INI))

- Aspecte de gen ale crizei economice şi financiare (2009/2204(INI))

INTA

- Responsabilitatea corporativă şi socială în acordurile comerciale internaţionale (2009/2201(INI))
(aviz: EMPL)

- Relaţiile comerciale şi economice cu Turcia (2009/2200(INI))

Sesizarea comisiilor

PETI

- SOLVIT (2009/2138(INI))
retrimis fond: IMCO
aviz: PETI


16. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

53/2009

Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan Gerbrandy

97

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

138

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

122

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

90

57/2009

Andreas Mölzer

16

58/2009

Andreas Mölzer

10

59/2009

Carlo Fidanza, Esther de Lange, Rareş-Lucian Niculescu, Radvilė Morkūnaitė, Marco Scurria

59

61/2009

Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Marek Siwiec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Konrad Szymański

26

62/2009

Raül Romeva i Rueda, Carlos Coelho, Luis Manuel Capoulas Santos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miguel Angel Martínez Martínez

60

63/2009

Jiří Maštálka

9

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

61

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

25

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

40


17. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


18. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 14 decembrie 2009 şi 17 decembrie 2009.


19. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedintele Parlamentului European


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lövin, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Mihaylova, Milana, Millán Mon, Mirsky, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate