Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2792(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0187/2009

Συζήτηση :

PV 16/12/2009 - 11
CRE 16/12/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2009 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0118

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

11. Βία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Βία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Οι Cecilia Malmström (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Gay Mitchell, Corina Creţu, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Luis Yáñez-Barnuevo García και Anne Delvaux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Michèle Striffler, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Raül Romeva i Rueda, Franz Obermayr, Seán Kelly, Jim Higgins και Alf Svensson.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Karel De Gucht.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Ana Gomes και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D σχετικά με τις βιαιότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0187/2009)

- Filip Kaczmarek και Gay Mitchell, εξ ονόματος της Ομάδας PPE σχετικά με τις βιαιότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0190/2009)

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE σχετικά με τη βία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0193/2009)

- Nirj Deva, Jan Zahradil, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR σχετικά με τις βιαιότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0195/2009)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ilda Figueiredo και Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL σχετικά με τις βιαιότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0200/2009)

- Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με τη βία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0241/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου