Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2010 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и в Малайзия

- Marietje Schaake и Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия (B7-0035/2010)

- Fiorello Provera и Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, относно скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет (B7-0037/2010)

- Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam и Bogusław Sonik, от името на групата PPE, относно скорошните атаки срещу христиански малцинства в Египет (B7-0038/2010)

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия (B7-0039/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, относно атаките срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия (B7-0045/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda и Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, относно свободата на мисълта и скорошните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия (B7-0048/2010).

II.   Нарушения на правата на човека в Китай, по-специално случаят Liu Xiaobao

- Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално случаят Liu Xiaobao (B7-0040/2010)

- Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, относно нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално случаят Liu Xiaobao (B7-0041/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, от името на групата EFD, и Edward McMillan-Scott, независим член на ЕП, относно нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално случаят Liu Xiaobao (B7-0051/2010)

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно нарушения на правата на човека в Китай и случаят Liu Xiaobao (B7-0052/2010)

- Gabriele Zimmer и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно нарушения на правата на човека в Китай, и по-специално случаят Liu Xiaobao (B7-0053/2010)

- Charles Tannock и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, относно нарушения на правата на човека в Китай, случаят Liu Xiaobao (B7-0054/2010)

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Reinhard Bütikofer, Philippe Lamberts и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно нарушения на правата на човека в Китай и случаят Liu Xiaobao (B7-0055/2010).

III.   Филипините

- Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Филипините (B7-0043/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Филипините (B7-0044/2010)

- Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Филипините (B7-0046/2010)

- Véronique De Keyser и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Филипините (B7-0047/2010)

- Marie-Christine Vergiat и Rui Tavares, от името на групата GUE/NGL, относно нарушения на правата на човека във Филипините (B7-0049/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, относно Филипините (B7-0050/2010).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.

Правна информация - Политика за поверителност