Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2010 г. - Страсбург

4. Скорошното земестресение в Хаити (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията: Скорошното земестресение в Хаити

Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Karel De Gucht (член на Комисията), Gay Mitchell, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Liam Aylward, от името на групата ALDE, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Michèle Striffler, Patrice Tirolien, Charles Goerens, Edvard Kožušník, Ilda Figueiredo, Roberta Angelilli, Corina Creţu, Paweł Robert Kowal, Philippe Juvin, Michael Cashman, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, David-Maria Sassoli, Laima Liucija Andrikienė, Enrique Guerrero Salom, Jim Higgins и Roberto Gualtieri.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Milan Zver, María Muñiz De Urquiza, Marielle De Sarnez, James Nicholson, Luis Yáñez-Barnuevo García, Frédérique Ries, Liisa Jaakonsaari и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: Catherine Ashton и Karel De Gucht.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: месечна сесия през февруари в Страсбург.

Правна информация - Политика за поверителност