Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2010 г. - Страсбург

5. Положението в Иран (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / Заместник-председател на Комисията : Положението в Иран

Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean и Potito Salatto.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, Piotr Borys, Paul Rübig и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Catherine Ashton и Geoffrey Van Orden.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: месечна сесия през февруари в Страсбург.

(Заседанието, прекъснато в 17.30 ч., бе възобновено в 17.35 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност