Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

5. Η κατάσταση στο Ιράν (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στο Ιράν

Η Catherine Ashton (Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean και Potito Salatto.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Νίκη Τζαβέλα, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton και Geoffrey Van Orden.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 5.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 5.35 μ.μ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου