Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2010 - Štrasburg

5. Situácia v Iráne (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia v Iráne

Catherine Ashton (vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Franz Obermayr nezaradený poslanec, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean a Potito Salatto.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Catherine Ashton a Geoffrey Van Orden.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: februárová schôdza v Štrasburgu.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 17.35 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia