Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 januari 2010 - Strasbourg

5. Situationen i Iran (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande : Situationen i Iran

Catherine Ashton (unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Frédérique Ries, Fiorello Provera, Martin Ehrenhauser, Philippe Juvin, María Muñiz De Urquiza, Marco Scurria, Sergio Gaetano Cofferati, Monica Luisa Macovei, George Sabin Cutaş, Salvatore Tatarella, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Arnaud Danjean och Potito Salatto.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Alexander Alvaro, Ulrike Lunacek, Struan Stevenson, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Piotr Borys, Paul Rübig och Andrew Henry William Brons.

Talare: Catherine Ashton och Geoffrey Van Orden.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i februari i Strasbourg.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.30 och återupptogs kl. 17.35.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy