Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

6. Положението в Йемен (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията: Положението в Йемен

Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисияита) направи изявление.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, David-Maria Sassoli, от името на групата S&D, Holger Krahmer, от името на групата ALDE, Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Charles Goerens, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, Zigmantas Balčytis, Ivo Vajgl, Struan Stevenson, Cristiana Muscardini, Arnaud Danjean, Filip Kaczmarek, Marietta Giannakou и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Paul Rübig и Marek Siwiec.

Изказа се Catherine Ashton.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: месечна сесия през февруари в Страсбург.

Правна информация - Политика за поверителност