Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

6. Η κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Η κατάσταση στην Υεμένη

Η Catherine Ashton (Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David-Maria Sassoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Charles Goerens, Geoffrey Van Orden, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, Zigmantas Balčytis, Ivo Vajgl, Struan Stevenson, Cristiana Muscardini, Arnaud Danjean, Filip Kaczmarek, Μαριεττα Γιαννάκου και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Paul Rübig και Marek Siwiec.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου