Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2782(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Συζήτηση :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

10. Eμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-148/2009) που κατέθεσαν οι Anna Hedh και Edit Bauer, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Εμπορία ανθρώπων (B7-0341/2009)

Προφορική ερώτηση (O-149/2009) που κατέθεσαν οι Anna Hedh και Edit Bauer, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εμπορία ανθρώπων (B7-0342/2009)

Οι Anna Hedh και Edit Bauer αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Diego López GarridoDiego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B7-0341/2009.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B7-0342/2009.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Γεώργιος Παπανικολάου, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Eva-Britt Svensson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monika Flašíková Beňová, Cecilia Wikström, Ryszard Czarnecki, Zuzana Roithová, Britta Thomsen και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Catherine Bearder, Franz Obermayr, Anna Záborská και Artur Zasada.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Jacques Barrot.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου