Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 213kWORD 100k
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  6.2.Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης για τον ορισμό μέλους της επιτροπής η οποία καλείται να εκφέρει γνώμη πριν από τον διορισμό των Δικαστών και Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου (ψηφοφορία)
  6.4.Δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.SWIFT (συζήτηση)
 11.Αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Σύνθεση των επιτροπών
 14.Εκδημοκρατισμός στην Τουρκία (συζήτηση)
 15.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.35 π.μ.


2. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman van Rompuy με την οποία ο τελευταίος τον πληροφορεί για την απόφαση του Συμβουλίου να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης της Ισπανικής Κυβέρνησης σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να ζητήσει τη συγκατάθεση του τελευταίου για να μην συγκληθεί η Συνέλευση για το ζήτημα αυτό.

Η πρόταση αυτή παραπέμφθηκε στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή AFCO, η οποία θα ορίσει εισηγητή.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητα της προτεινόμενης επιτρόπου και πρότεινε νέα υποψηφιότητα. Η Διάσκεψη των Προέδρων θα λάβει αύριο, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010, απόφαση για το χρονοδιάγραμμα της νέας ακρόασης και της ψηφοφορίας έγκρισης της νέας Επιτροπής.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με την Προεδρία του Συμβουλίου μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η εκάστοτε Προεδρία του Συμβουλίου παρουσιάζει πρόγραμμα δράσης κατά την έναρξη της θητείας της και τελική έκθεση κατά τη λήξη αυτής. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής.


3. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας

Ο José Luis Rodríguez Zapatero (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος υπογραμμίζει τη νέα θεσμική πραγματικότητα που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel Barroso, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Rolandas Paksas, Frank Vanhecke, Werner Langen, Hannes Swoboda και Ramon Tremosa i Balcells.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Oriol Junqueras Vies, Lajos Bokros, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Mario Mauro, Adrian Severin, Silvana Koch-Mehrin, Peter van Dalen, Miguel Portas, Enikő Győri, Marita Ulvskog, Diana Wallis, Evžen Tošenovský, Corien Wortmann-Kool, Monika Flašíková Beňová, Marian Harkin, Marian-Jean Marinescu, Gianluca Susta, Paulo Rangel και Alejandro Cercas.


4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, υπό τον Lee Kang Rae, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας (συνέχεια της συζήτησης)

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini, Kader Arif, Luis de Grandes Pascual, Glenis Willmott, Tunne Kelam, Catherine Trautmann, Jan Olbrycht, Άννυ Ποδηματά, Edite Estrela και Ramón Jáuregui Atondo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Chris Davies, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, John Bufton.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Zoltán Balczó.

Παρεμβαίνει ο José Luis Rodríguez Zapatero (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο David-Maria Sassoli, ο οποίος ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τον Rosario Crocetta, ο οποίος δέχθηκε απειλές από τη μαφία.

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

(Μυστική ψηφοφορία)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έλαβε τις ακόλουθες υποψηφιότητες:

- Vittorio Bottoli

- Νικηφόρος Διαμαντούρος

- Pierre-Yves Monette.

(Δύο άλλες υποψηφιότητες εκρίθησαν μη παραδεκτές και μία υποψηφιότητα απεσύρθη).

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 204, παράγραφος 5, του Κανονισμού και ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία διά της ηλεκτρονικής οδού.

Διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δεδομένου ότι πλέον του ημίσεος των βουλευτών είναι παρόντες.

Ψηφίσαντες:   678

Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια:   30

Έγκυρα ψηφοδέλτια:   648

Απαιτούμενη πλειοψηφία:   325

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στη ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά).

Έλαβαν:

- Νικηφόρος Διαμαντούρος:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, έχοντας λάβει την πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκλέγεται ευρωπαίος διαμεσολαβητής.

(P7_TA(2010)0001)

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Νικηφόρο Διαμαντούρο για την εκλογή του και τον καλεί να ορκισθεί, εν ευθέτω χρόνω, ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 204, παράγραφος 7, του Κανονισμού.


6.2. Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών [COM(2009)0370 - C7-0222/2009 - 2009/0125(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0002)


6.3. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της πρότασης για τον ορισμό μέλους της επιτροπής η οποία καλείται να εκφέρει γνώμη πριν από τον διορισμό των Δικαστών και Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 107α του Κανονισμού, με την οποία προτείνεται ο ορισμός της Ana Palacio Vallelersundi στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/2210 (INS)) (B7-0042/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0003)


6.4. Δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Συμφωνία του Κοτονού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ («Συμφωνία του Κοτονού») [2009/2165(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Eva Joly (A7-0086/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0004)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή:

Vito Bonsignore

Έκθεση Eva Joly (A7-0086/2009):

Alfredo Antoniozzi, Frank Vanhecke, Syed Kamall και Philip Claeys.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Hannan επί της ημερήσιας διάταξης της εβδομάδας και Seán Kelly επί του χρόνου αγόρευσης.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Elizabeth Lynne γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τις τρεις πρώτες ονομαστικές ψηφοφορίες επί της έκθεσης Eva Joly (A7-0086/2009).


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Bernd Posselt γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. SWIFT (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: SWIFT

Ο Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Ehrenhauser, μη εγγεγραμμένος, και Diego López Garrido.

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld και Martin Schulz, οι οποίοι υποβάλλουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, στις οποίες απαντά ο Diego López Garrido.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή

Οι Elena Espinosa Mangana (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Jo Leinen, Chris Davies, Bas Eickhout και Derk Jan Eppink.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sabine Wils, Godfrey Bloom, ο οποίος απαντά επίσης στην ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Chris Davies, Zoltán Balczó, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, Elie Hoarau, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Rachida Dati, Άννυ Ποδηματά, Fiona Hall, Ivo Strejček, Marisa Matias, Timo Soini, Romana Jordan Cizelj, Enrique Guerrero Salom, Roger Helmer, João Ferreira, Herbert Reul, Judith A. Merkies, Mirosław Piotrowski, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Esther de Lange, Nessa Childers, Cristina Gutiérrez-Cortines, Saïd El Khadraoui, Catherine Soullie, Lambert van Nistelrooij, János Áder, Françoise Grossetête και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian-Jean Marinescu, Linda McAvan, Gerben-Jan Gerbrandy, John Stuart Agnew, Andrew Henry William Brons, Iosif Matula, Gilles Pargneaux, Seán Kelly, Andres Perello Rodriguez, Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek, Sirpa Pietikäinen και Edite Estrela.

Παρεμβαίνουν οι Elena Espinosa Mangana και Olli Rehn.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B7-0002/2010).

Η ερώτηση1 δεν συζητείται, δεδομένου ότι το θέμα της υπάρχει ήδη στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας περιόδου συνόδου.

Ερώτηση 2 (Gay Mitchell): Μείωση της προσφοράς πιστώσεων/δανείων για τις επιχειρήσεις.

Ο Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει η Catherine Greze.

Παρεμβαίνει ο Janusz Władysław Zemke, ο οποίος υποβάλλει συμπληρωματική ερώτηση (Ο Diego López Garrido προτείνει να απαντήσει στην ερώτηση αυτή μαζί με την ερώτηση 9. Ούτως και αποφασίζεται).

Ερώτηση 3 (Bernd Posselt): Προσχώρηση του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ.

Ο Diego López Garrido απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Andreas Mölzer και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 4 (Jim Higgins): Καταστροφή των τροπικών δασών.

Ο Diego López Garrido απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins, Chris Davies και Franz Obermayr.

Ερώτηση 5 (Liam Aylward): Δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της νόσου του Alzheimer.

Ο Diego López Garrido απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Jim Higgins και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 6 (Harlem Désir): Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων.

Ο Diego López Garrido απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Harlem Désir, Ádám Kósa και Hans-Peter Martin.

Ερώτηση 7 (Hans-Peter Martin): Χρηματοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ.

Ο Diego López Garrido απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Hans-Peter Martin, Seán Kelly και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 9 (Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου): Η δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα και ο ρόλος της ευρωζώνης.

Ο Diego López Garrido απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Janusz Władysław Zemke.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

13. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή ECON
Άννυ Ποδηματά αντί Σπύρου Δανέλλη

επιτροπή PECH
Salvador Garriga Polledo αντί Carlos José Iturgaiz Angulo

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


14. Εκδημοκρατισμός στην Τουρκία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εκδημοκρατισμός στην Τουρκία

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Barbara Matera, Raimon Obiols, Sarah Ludford, Franziska Keller, Jan Zahradil, Søren Bo Søndergaard, Gerard Batten, Anna Maria Corazza Bildt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Jürgen Klute, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Olle Schmidt, Frieda Brepoels, Νικόλαος Χουντής, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Arlene McCarthy, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Jarosław Leszek Wałęsa και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Theodor Dumitru Stolojan, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Bogusław Sonik, Franz Obermayr, Anna Záborská και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0150/2009) που κατέθεσαν οι Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Kinga Göncz και Antonyia Parvanova, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0240/2009).

Η Silvia-Adriana Ţicău αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csanád Szegedi, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Hans-Peter Martin, Evgeni Kirilov, János Áder, Nadezhda Neynsky, Olga Sehnalová, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Miroslav Mikolášik, Evelyn Regner, Ádám Kósa, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Iosif Matula και Danuta Maria Hübner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Olbrycht, Csaba Sándor Tabajdi, Elena Băsescu, Ivailo Kalfin, Czesław Adam Siekierski, Katarína Neveďalová, Csaba Sógor και Kinga Göncz.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Γεώργιος Σταυρακάκης και Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0031/2010)

- Michael Theurer και Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0032/2010)

- Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Daniel Cohn-Bendit και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0033/2010)

- Jaromír Kohlíček και Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0034/2010)

- Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Elisabeth Jeggle, Elena Băsescu, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan και Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (B7-0036/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4. των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.


16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 432.673/OJJE).


17. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12 τα μεσάνυχτα.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Michel Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου