Zoznam 
Zápisnica
PDF 201kWORD 95k
Streda, 20. januára 2010 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Program činnosti španielskeho predsedníctva (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Program činnosti španielskeho predsedníctva (pokračovanie rozpravy)
 6.Hlasovanie
  6.1.Voľba európskeho ombudsmana
  6.2.Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Rozhodnutie Európskeho parlamentu o kandidátovi navrhnutom do výboru siedmich osôb, ktorý má vybrať sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a Všeobecného súdu (hlasovanie)
  6.4.Druhá revízia dohody o partnerstve AKT-ES (Dohoda z Cotonou) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.SWIFT (rozprava)
 11.Výsledky samitu z Kodane o klimatických zmenách (rozprava)
 12.Hodina otázok (pre Radu)
 13.Zloženie výborov
 14.Demokratizácia v Turecku (rozprava)
 15.Európska stratégia pre podunajskú oblasť (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

STREDA 20. JANUÁRA 2010

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.35 h.


2. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že dostal list od predsedu Európskej rady, Hermana van Rompuya, v ktorom ho informuje o rozhodnutí Rady konzultovať s Európskym parlamentom návrh španielskej vlády o zložení Európskeho parlamentu a požiadať Parlament o súhlas s tým, aby v tejto otázke nebol zvolaný konvent.

Tento návrh bol poslaný gestorskému výboru, Výboru AFCO, ktorý určí spravodajcu.

°
° ° °

Predseda oznámil, že vláda Bulharska sa rozhodla stiahnuť kandidatúru dezignovanej členky Komisie a že predložila novú kandidatúru. Konferencia predsedov rozhodne zajtra, vo štvrtok 21. januára 2010, o harmonograme nového vypočutia a hlasovania o menovaní novej Komisie.

°
° ° °

Predseda spresnil podmienky spolupráce s predsedníctvom Rady v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Každé rotujúce predsedníctvo predloží akčný program na začiatku svojho funkčného obdobia a na jeho konci obdobia záverečnú správu. Predseda Európskej rady predloží výsledky stretnutí Európskej rady.


3. Program činnosti španielskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Program činnosti španielskeho predsedníctva

José Luis Rodríguez Zapatero (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Predseda zdôraznil novú inštitucionálnu realitu, ktorá vznikla v dôsledku Lisabonskej zmluvy.

Vystúpili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Francisco Sosa Wagner nezaradený poslanec, José Luis Rodríguez Zapatero, José Manuel Barroso, Jaime Mayor Oreja, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides, Rolandas Paksas, Frank Vanhecke, Werner Langen, Hannes Swoboda a Ramon Tremosa i Balcells.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Oriol Junqueras Vies, Lajos Bokros, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Mario Mauro, Adrian Severin, Silvana Koch-Mehrin, Peter van Dalen, Miguel Portas, Enikő Győri, Marita Ulvskog, Diana Wallis, Evžen Tošenovský, Corien Wortmann-Kool, Monika Flašíková Beňová, Marian Harkin, Marian-Jean Marinescu, Gianluca Susta, Paulo Rangel a Alejandro Cercas.


4. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie Národného zhromaždenia Kórejskej republiky, ktorú viedol Lee Kang Rae a ktorá bola usadená na čestnej galérii.


5. Program činnosti španielskeho predsedníctva (pokračovanie rozpravy)

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini, Kader Arif, Luis de Grandes Pascual, Glenis Willmott, Tunne Kelam, Catherine Trautmann, Jan Olbrycht, Anni Podimata, Edite Estrela a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Chris Davies, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, John Bufton.

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Zoltán Balczó.

V rozprave vystúpil José Luis Rodríguez Zapatero (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredseda

V rozprave vystúpil David-Maria Sassoli so žiadosťou, aby Európsky parlament prejavil solidaritu s Rosariom Crocettom, ktorého ohrozuje mafia.

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Voľba európskeho ombudsmana

(tajné hlasovanie)

Predseda vyhlásil, že mu boli doručené návrhy týchto kandidátov:

- Vittorio Bottoli

- Nikiforos Diamandouros

- Pierre-Yves Monette.

(Ďalšie dve kandidatúry boli vyhlásené za neprijateľné a jedna kandidatúra bola stiahnutá).

Predseda upozornil na ustanovenia článku 204 ods. 5 rokovacieho poriadku a oznámil, že sa bude hlasovať elektronicky v tajnom hlasovaní.

Konštatoval, že podmienky elektronického hlasovania sú splnené, keďže je prítomná viac ako polovica poslancov.

Počet hlasujúcich poslancov: 678

Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok:   30

Počet odovzdaných hlasov: 648

Potrebná väčšina:   325

(Zoznam hlasujúcich poslancov sa nachádza v prílohe tejto zápisnice).

Počet získaných hlasov:

- Nikiforos Diamandouros:   340

- Pierre-Yves Monette:      289

- Vittorio Bottoli:      19

Keďže Nikiforos Diamandouros získal väčšinu odovzdaných hlasov, bol zvolený za európskeho ombudsmana.

(P7_TA(2010)0001)

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Predseda zablahoželal Nikiforosovi Diamandourosovi k jeho zvoleniu a vyzval ho, aby v náležitom čase zložil prísahu pred Súdnym dvorom v súlade s článkom 204 ods. 7 rokovacieho poriadku.


6.2. Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Madeiru a Azory * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory [KOM(2009)0370 - C7-0222/2009 - 2009/0125(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2010)0002)


6.3. Rozhodnutie Európskeho parlamentu o kandidátovi navrhnutom do výboru siedmich osôb, ktorý má vybrať sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a Všeobecného súdu (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu predložený v súlade s článkom 107a rokovacieho poriadku o menovaní Any Palacio Vallelersundiovej do výboru stanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní o Európskej únii (2009/2210 (INS)) (B7-0042/2010)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2010)0003)


6.4. Druhá revízia dohody o partnerstve AKT-ES (Dohoda z Cotonou) (hlasovanie)

Správa: Druhá revízia dohody o partnerstve AKT-ES (Dohoda z Cotonou) [2009/2165(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Eva Joly (A7-0086/2009)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2010)0004)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Voľba európskeho ombudsmana:

Vito Bonsignore

Správa Eva Joly (A7-0086/2009):

Alfredo Antoniozzi, Frank Vanhecke, Syed Kamall a Philip Claeys.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Hannan k programu tohto týždňa a Seán Kelly k rečníckemu času.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Elizabeh Lynne oznámila, že počas prvých troch hlasovaní podľa mien o správe Eva Joly (A7-0086/2009) jej hlasovacie zariadenie nefungovalo.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Bernd Posselt informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. SWIFT (rozprava)

Vyhlásenie Rady: SWIFT

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili: Manfred Weber za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Martin Ehrenhauser nezaradený poslanec a Diego López Garrido.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld a Martin Schulz s doplňujúcimi otázkami, na ktoré odpovedal Diego López Garrido.

Rozprava sa skončila.


11. Výsledky samitu z Kodane o klimatických zmenách (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky samitu z Kodane o klimatických zmenách

Elena Espinosa Mangana (úradujúca predsedníčka Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Anna Rosbach za skupinu EFD, Nick Griffin nezaradený poslanec, Peter Liese, Jo Leinen, Chris Davies, Bas Eickhout a Derk Jan Eppink.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sabine Wils, Godfrey Bloom, ktorý odpovedal na otázku, ktorú prostredníctvom modrej karty položil Chris Davies, Zoltán Balczó, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Lena Ek, Yannick Jadot, Konrad Szymański, Elie Hoarau, Oreste Rossi, Angelika Werthmann, Rachida Dati, Anni Podimata, Fiona Hall, Ivo Strejček, Marisa Matias, Timo Soini, Romana Jordan Cizelj, Enrique Guerrero Salom, Roger Helmer, João Ferreira, Herbert Reul, Judith A. Merkies, Mirosław Piotrowski, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Esther de Lange, Nessa Childers, Cristina Gutiérrez-Cortines, Saïd El Khadraoui, Catherine Soullie, Lambert van Nistelrooij, János Áder, Françoise Grossetête a Andrzej Grzyb.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Linda McAvan, Gerben-Jan Gerbrandy, John Stuart Agnew, Andrew Henry William Brons, Iosif Matula, Gilles Pargneaux, Seán Kelly, Andres Perello Rodriguez, Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Adam Gierek, Sirpa Pietikäinen a Edite Estrela.

Vystúpili: Elena Espinosa Mangana a Olli Rehn.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: februárová schôdza v Štrasburgu.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

12. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B7-0002/2010).

Otázka 1 nebude zodpovedaná, keďže jej predmet je už zahrnutý v programe schôdze.

Otázka č. 2 (Gay Mitchell): Úverová kríza/Pôžičky pre podniky.

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položil Gay Mitchell.

V rozprave vystúpila Catherine Greze.

V rozprave vystúpil Janusz Władysław Zemke s doplňujúcou otázkou (Diego López Garrido navrhol, aby bola zodpovedaná súčasne s otázkou 9. Návrh bol prijatý).

Otázka č. 3 (Bernd Posselt): Integrácia Kosova do EÚ.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Andreas Mölzer a Nikolaos Chountis.

Otázka č. 4 (Jim Higgins): Ničenie tropických dažďových pralesov.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Jim Higgins, Chris Davies a Franz Obermayr.

Otázka č. 5 (Liam Aylward): Európske opatrenia v boji proti Alzheimerovej chorobe.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Liam Aylward, Jim Higgins a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 6 (Harlem Désir): Podniková sociálna zodpovednosť.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Harlem Désir, Ádám Kósa a Hans-Peter Martin.

Otázka č. 7 (Hans-Peter Martin): Finančný dohľad EÚ.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Hans-Peter Martin, Seán Kelly a Nikolaos Chountis.

Otázka č. 9 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Finančná situácia v Grécku a úloha eurozóny.

Diego López Garrido odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Janusz Władysław Zemke.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

13. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupín PPE a S&D tieto žiadosti o menovania:

Výbor ECON
Anni Podimata, ktorou je nahradený Spyros Danellis

výbor PECH
Salvador Garriga Polledo, ktorým je nahradený Carlos José Iturgaiz Angulo

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


14. Demokratizácia v Turecku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Demokratizácia v Turecku

Diego López Garrido (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Barbara Matera, Raimon Obiols, Sarah Ludford, Franziska Keller, Jan Zahradil, Søren Bo Søndergaard, Gerard Batten, Anna Maria Corazza Bildt, Maria Eleni Koppa, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Jürgen Klute, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Olle Schmidt, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Arlene McCarthy, Charalampos Angourakis, Jarosław Leszek Wałęsa a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Theodor Dumitru Stolojan, Antigoni Papadopoulou, Bogusław Sonik, Franz Obermayr, Anna Záborská a Ismail Ertug.

Vystúpili: Diego López Garrido a Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.


15. Európska stratégia pre podunajskú oblasť (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0150/2009) , ktorú položilSilvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Kinga Göncz a Antonyia Parvanova, pre Komisiu: Európska stratégia pre podunajskú oblasť (B7-0240/2009).

Silvia-Adriana Ţicău rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Olli Rehn (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Constanze Angela Krehl za skupinu S&D, Michael Theurer za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Inés Ayala Sender, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Hans-Peter Martin, Evgeni Kirilov, János Áder, Nadezhda Neynsky, Olga Sehnalová, Franz Obermayr, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Miroslav Mikolášik, Evelyn Regner, Ádám Kósa, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Iosif Matula a Danuta Maria Hübner.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jan Olbrycht, Csaba Sándor Tabajdi, Elena Băsescu, Ivailo Kalfin, Czesław Adam Siekierski, Katarína Neveďalová, Csaba Sógor a Kinga Göncz.

V rozprave vystúpil Olli Rehn.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis a Ivailo Kalfin za skupinu S&D, o európskej stratégii pre podunajskú oblasť (B7-0031/2010)

- Michael Theurer a Ramona Nicole Mănescu za skupinu ALDE, o európskej stratégii pre podunajskú oblasť (B7-0032/2010)

- Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Daniel Cohn-Bendit a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, o európskej stratégii pre podunajskú oblasť (B7-0033/2010)

- Jaromír Kohlíček a Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, o európskej stratégii pre podunajskú oblasť (B7-0034/2010)

- Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Elisabeth Jeggle, Elena Băsescu, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan a Elena Oana Antonescu za skupinu PPE, o európskej stratégii pre podunajskú oblasť (B7-0036/2010)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4. zápisnice zo dňa 21.1.2010.


16. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 432.673/OJJE).


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 24.00 h.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Michel Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia