Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0035/2010

Συζήτηση :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0005

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

7.1. Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 και B7-0048/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0035/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 και B7-0048/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner και Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Fiorello Provera και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0005)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου