Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0040/2010

Разисквания :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Гласувания :

PV 21/01/2010 - 7.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0006

Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург

7.2. Нарушаване на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobao (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 и B7-0055/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0040/2010

(за замяна на B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 и B7-0055/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés et Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, от името на групата PPE,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL,

Fiorello Provera, от името на групата EFD,

Edward McMillan-Scott, независим член на ЕП.

приема се (P7_TA(2010)0006)

(Предложението за резолюция B7-0052/2010 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност