Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2812(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0031/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/01/2010 - 7.4

Приети текстове :

P7_TA(2010)0008

Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург

7.4. Европейска стратегия за Дунавския регион (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 и B7-0036/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0031/2010

(за замяна на B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 и B7-0036/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Андрей Ковачев, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan и Iuliu Winkler, от името на групата PPE,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Евгени Кирилов, Georgios Stavrakakis и Ивайло Калфин, от името на групата S&D,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu и Филиз Хакъева Хюсменова, от името на групата ALDE,

Eva Lichtenberger и Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE,

Oldřich Vlasák и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR,

Jaromír Kohlíček и Miloslav Ransdorf, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2010)0008)

Правна информация - Политика за поверителност