Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2812(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0031/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

7.4. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 και B7-0036/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0031/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 και B7-0036/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan και Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Γεώργιος Σταυρακάκης και Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu και Filiz Hakaeva Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Eva Lichtenberger και Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Oldřich Vlasák και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jaromír Kohlíček και Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0008)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου