Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2812(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0031/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 21/01/2010 - 7.4

Antagna texter :

P7_TA(2010)0008

Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg

7.4. Europeisk strategi för Donauregionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 och B7-0036/2010

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0031/2010

(ersätter B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 och B7-0036/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan och Iuliu Winkler för PPE-gruppen,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis och Ivailo Kalfin för S&D-gruppen,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu och Filiz Hakaeva Hyusmenova för ALDE-gruppen,

Eva Lichtenberger och Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen,

Oldřich Vlasák och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen,

Jaromír Kohlíček och Miloslav Ransdorf för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0008)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy