Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург

10. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Проект на регламент на Комисията за изпълнение на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималния брой домашни любимци от определени видове, които могат да бъдат предмет на движение с нетърговска цел (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - срок: 15/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията от […] за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на фъстъци, други маслодайни семена, черупкови плодове, кайсиеви ядки, сладник и растително масло (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - срок: 18/02/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - срок: 13/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Проект на регламент (ЕС) № …/.. на Комисията от […] година за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - срок: 11/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Проект на решение на Комисията от […] година относно създаването на Регистър за биоциди (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - срок: 13/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията относно микробиологични критерии за храните по отношение на ентеробактериите в пастьоризираното мляко и други пастьоризирани течни млечни продукти и на Listeria monocytogenes в готварската сол (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - срок: 16/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията (ЕС) за отхвърляне на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - срок: 19/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Проект на решение на Комисията относно невключването на 2,4,4’-трихлоро-2’-хидроксидифенилов етер в списъка на Общността на добавките, които могат да бъдат използвани за производството на материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни съгласно Директива 2002/72/ЕО (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - срок: 08/03/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изискването за етикетиране на напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол и някои оцветители за храни (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - срок: 08/03/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, за газоразрядни лампи с висок интензитет, както и на баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - срок: 13/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE

- Проект на регламент (ЕО) № …/… на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - срок: 12/04/2010)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

Правна информация - Политика за поверителност