Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - προθεσμία: 15/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 όσον αφορά τις αραχίδες (φιστίκια), άλλους ελαιούχους σπόρους, τους καρπούς με κέλυφος, τους πυρήνες βερίκοκων, τη γλυκόριζα και το φυτικό έλαιο (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - προθεσμία: 18/02/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - προθεσμία: 13/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της […] σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3, και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις της εταιρείας (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - προθεσμία: 11/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] για τη θέσπιση μητρώου για τα βιοκτόνα (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - προθεσμία: 13/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα όσον αφορά τα εντεροβακτηρίδια στο παστεριωμένο γάλα και σε άλλα παστεριωμένα υγρά γαλακτοκομικά προϊόντα και το βακτηρίδιο Listeria monocytogenes στο αλάτι για τρόφιμα (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - προθεσμία: 16/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - προθεσμία: 19/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της [...] για τη μη συμπερίληψη του 2,4,4'-τριχλωρο-2'-υδροξυδιφαινυλαιθέρα στον κοινοτικό κατάλογο προσθέτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα βάσει της οδηγίας 2002/72/ΕΚ (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - προθεσμία: 08/03/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής [...] για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για ποτά με περισσότερο από 1,2 % κατ’ όγκο αλκοόλης και τα οποία περιέχουν ορισμένες χρωστικές τροφίμων (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - προθεσμία: 08/03/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - προθεσμία: 13/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της [...] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - προθεσμία: 12/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου