Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg

10. Postanowienia wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia [...] r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - termin: 15/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - termin: 18/02/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - termin: 13/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie przestrzegania norm przez przedsiębiorstwa (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - termin: 11/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - termin: 13/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

-Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - termin: 16/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - termin: 19/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Komisji z dnia [...] r. dotyczącej niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do wspólnotowego wykazu dodatków, które mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - termin: 08/03/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - termin: 08/03/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - termin: 13/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (WE) nr …/.. z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - termin: 12/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności