Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2010 - Štrasburg

10. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o maximálny počet spoločenských zvierat určitých druhov, ktoré môžu byť predmetom nekomerčného premiestňovania (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - lehota: 15/04/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o podzemnicu olejnú (arašidy), ostatné olejnaté semená, orechy stromové, marhuľové jadrá, sladké drievko a rastlinný olej (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - lehota: 18/02/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - lehota: 13/04/2010)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) č. …/..z […], ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 3 a článok 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES s ohľadom na úroveň výkonnosti spoločnosti (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - lehota: 11/04/2010)
pridelené gestorský: TRAN

- Návrh rozhodnutia Komisie z […] o zriadení registra biocídnych výrobkov (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - lehota: 13/04/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o prítomnosť Enterobacteriaceae v pasterizovanom mlieku a v ostatných pasterizovaných tekutých mliečnych výrobkoch a výskyt Listeria monocytogenes v jedlej soli (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - lehota: 16/04/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ) o zamietnutí povolenia zdravotného tvrdenia o potravinách iného ako také, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - lehota: 19/04/2010)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh rozhodnutia Komisie týkajúci sa nezaradenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydifenyl éteru do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho prídavné látky, ktoré sa môžu používať na výrobu plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podľa smernice 2002/72/ES (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - lehota: 08/03/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o požiadavku označovania nápojov s obsahom vyšším ako 1,2 % objemu alkoholu a obsahujúcich isté potravinárske farbivá (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - lehota: 08/03/2010)
pridelené gestorský: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - lehota: 13/04/2010)
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: ITRE

- Návrh nariadenia Komisie (ES) č. …/.. z […], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - lehota: 12/04/2010)
pridelené gestorský: ECON
stanovisko: JURI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia