Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2010 - Strasbourg

10. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - tidsfrist: 15/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller jordnötter, andra oljeväxter, trädnötter, aprikoskärnor, lakrits och vegetabilisk olja (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - tidsfrist: 18/02/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - tidsfrist: 13/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/..av den […]om genomförande av artikel 10.3 och artikel 27 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG i fråga om företagets prestationsnivå (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - tidsfrist: 11/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om inrättandet av ett register över biocidprodukter (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - tidsfrist: 13/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel vad gäller Enterobacteriaceae i pastöriserad mjölk och andra pastöriserade flytande mejeriprodukter och Listeria monocytogenes i koksalt (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - tidsfrist: 16/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - tidsfrist: 19/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om att inte uppta 2,4,4’-triklor-2’-hydroxydifenyleter på gemenskapsförteckningen över tillsatser som får användas vid tillverkning av material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel enligt direktiv 2002/72/EG (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - tidsfrist: 08/03/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning [...] om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller märkningskrav för drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol som innehåller vissa färgämnen (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - tidsfrist: 08/03/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 när det gäller ekodesignkrav för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - tidsfrist: 13/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Utkast till kommissionens förordning (EG) nr …/.. av den […] om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS (International Financial Reporting Standard) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - tidsfrist: 12/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy