Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2010 г. - Страсбург

11. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 42 от Правилника за дейността)

комисия ECON

- Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (2010/2006(INI))
(подпомагаща: EMPL, BUDG, JURI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 48 от Правилника за дейността)

комисия CONT

- Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.:изпълнение, финансово управление и контрол на агенциите (2010/2007(INI))

комисия CULT

- Журналистиката и новите медиии - създаване на публична сфера в Европа (2010/2015(INI))

- Ключови умения в един променящ се свят: изпълнение на работната програма за образование и обучение за 2010 г. (2010/2013(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия ECON

- Възнагражданията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнагаждение в сектора на финансовите услуги (2010/2009(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Пазари на деривати: бъдещи действия (2010/2008(INI))
(подпомагаща: JURI)

комисия EMPL

- Развитие на потенциала за работни места на една нова устойчива икономика (2010/2010(INI))
(подпомагаща: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

комисия FEMM

- Жените, работещи при несигурни условия на труд (2010/2018(INI))

- Приносът на политиките на ЕС в областта на равенството между мъжете и жените за борбата срещу младежката престъпност (2010/2017(INI))

комисия IMCO

- Допълване на вътрешния пазар във връзка с онлайн търговията (2010/2012(INI))
(подпомагаща: ITRE)

- Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите (2010/2011(INI))
(подпомагаща: PETI)

комисия JURI

- Гарантиране независимостта на оценките за въздействието (2010/2016(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 119, параграф 2 от Правилника за дейността)

комисия REGI

- Доклад относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза (2009/2243(INI))
(подпомагаща: ITRE)

Асоциирани комисии

комисия AFCO

- Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (2009/2241(INI))
(подпомагаща: PETI, AFET)
Асоциирани комисии AFCO, LIBE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.01.2010)

комисия REGI

- Доклад относно прилагането на взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза (2009/2243(INI))
Асоциирани комисии REGI, ITRE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14.01.2010)

Сезиране на комисии

комисия LIBE

- Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (2009/2241(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: PETI, AFET, LIBE

комисия DEVE

- Стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка (2009/2213(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: DEVE, INTA

Правна информация - Политика за поверителност